Granskning av vård och miljö i försvaret får friare roll

FÖRSVAR. Tillsynen av hälso- och sjukvården och miljöarbetet inom försvaret ska få större självständighet gentemot Försvarsmakten, enligt ett utredningsförslag.

Utredaren Ingvar Åkesson, tidigare generaldirektör vid Försvarets radioanstalt, har granskat funktionen som generalläkare, som har till uppgift att kontrollera att försvaret följer lagar om hälso- och sjukvård samt miljö-  livsmedels- och djurskydd. I den översyn som alliansregeringen inledde ingick att ta ställning till om generalläkaren även i fortsättningen ska vara inordnad i Försvarsmakten eller om tillsynen ska skötas av någon annan. En annan uppgift var att undersöka hur tillsynen ska bli mer självständig trots kopplingen till Försvarsmakten – alltså den som ska granskas.

Större självständighet

Slutsatsen från utredaren är att det inte är lämpligt att flytta ansvaret för tillsynen till någon civil myndighet, bland annat på grund av den sekretess som krävs kring försvarsfrågor. Men även om tillsynen ska vara kvar inom Försvarsmakten ska den få en mer självständig ställning gentemot myndigheten och begreppet generalläkare försvinner också.

Login