DS: Möjlighet till betyg från årskurs 4

Utredaren har överlämnat "Möjlighet till betyg från årskurs 4" till utbildningsdepartementet.

I promemorian föreslås att det bemyndigande i skollagen (2010:800) som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om en försöksverksamhet som avser betygsättning i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan och som omfattar högst etthundra skolenheter, ska ändras. Lagändringen innebär att begränsningen av hur många skolenheter som får delta i försöksverksamheten tas bort. Ändringarna ska träda i kraft den 1 augusti 2020.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login