Betänkande: Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service

Kulturutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ny lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Förslaget innebär att den nuvarande radio- och tv-avgiften ersätts med en public service-avgift som är individuell. Utskottet föreslår vidare att riksdagen antar regeringens förslag till  ändringar i socialtjänstlagen och skatteförfarandelagen.

Läs mer

 

Login