Vånda inför beslut om skogsinventering

SKOGSINVENTERING. Pressen från skogsnäringen på Skogsstyrelsen att inte längre registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar är hård. Men att upphöra med det vore en ineffektiv hantering av Skogsstyrelsens resurser, enlig en ännu opublicerad rapport som Altinget har tagit del av.

Startskottet har gått för den nationella inventeringen av nyckelbiotoper i landets skogar som regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att utföra. Hela inventeringen beräknas att ta ett decennium.

Frågan som Skogsstyrelsen nu ställer sig är om myndigheten parallellt ska fortsätta att inventera och registrera nyckelbiotoper som upptäcks i samband med tillsyn och handläggning av skogsägarnas avverkningsanmälningar? I utkastet till en ännu opublicerad rapport som Altinget har tagit del av – "Skogsstyrelsens hantering av nyckelbiotoper i tillsynsverksamheten" – vrider och vänder myndigheten på för- och nackdelar med olika alternativ.

Frågan är mer laddad än vad Skogsstyrelsen riktigt låter framkomma i rapporten. Pressen från skogsnäringen på Skogsstyrelsen att upphöra med nyckelbiotopsinventering vid avverkningsanmälningar är hård. Orsaken till det är framför allt att en registrerad nyckelbiotop i praktiken innebär ett stopp för den planerade avverkningen, eftersom skogsnäringens egna miljöcertifieringsregler inte tillåter avverkning av nyckelbiotoper.

Login