SOU: Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Vägen till en klimatpositiv framtid" till miljödepartementet.

Klimatpolitiska vägvalsutredningen har överlämnat sitt betänkande Vägen till en klimatpositiv framtid till regeringen.

Utredningen hade i uppdrag att föreslå en strategi för hur Sverige ska nå negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045. Med negativa utsläpp avses här att Sveriges nettoutsläpp, beräknade i enlighet med propositionen Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (prop. 2016/17:146), är mindre än noll.

Utredarens uppdrag innebar bland annat att:

Login