Skog tar strid för återvinningsreform

PRODUCENTANSVAR. Efter flera invändningar från remissrundan sker nu en omarbetning av regeringens förslag. Miljöminister Karolina Skog (MP) slår bort kritiken om att förslagen är för dyra och ger för liten miljönytta.

Jacob Hederos

Efter många om och men, där flera olika förslag stötts och blötts både inom regeringen och med oppositionen, så utlovas det nu en reform av förpackningsinsamlingen före valet.

Men att förändringarna skulle komma före Almedalsveckan, som tidigare utlovats, verkar otroligt. Anledningen är enligt miljöminister Karolina Skog (MP) de många kommentarerna i remissrundan, som avslutades den 8 juni.
– Det har varit allt från tummar upp till mycket synpunkter. Vi håller därför nu på att omarbeta förslaget eftersom det kom in flera bra synpunkter och idéer från remissinstanserna. Vi sitter nu och jobbar väldigt intensivt med detta, säger Karolina Skog (MP) till Altinget.

Undantagen känslig fråga

I den promemoria som skickades ut i mars efter att de partiöverskridande samtalen avslutats tidigare under våren så föreslogs flera förändringar i sju förordningar (se listan i faktarutan). Vilka förändringar som blir kvar efter omarbetningen är oklart. Men en av de främsta invändningarna som Regeringskansliet ser över rör frågan om när det inte ska vara krav på insamling vid fastigheterna, vilket annars är målet i förslagen.

– Vi ska slå fast att alla ska ha tillgång till möjligheten att lämna sitt avfall vid bostaden år 2025. Men sen är det ju så att vi har olika förutsättningar. Vi har allt från Gamla stan och skärgårdsöar till nybebyggelse. Då ska vi hitta en skälighetsbedömning som kommer att fungera i verkligheten. Vi tittar nu på att hitta den perfekta formuleringen för detta, som ska funka i hela Sverige.

Avfärdar kritik om bristande miljönytta

Jag arbetar för ett förslag där medborgarna ska få en garanti för att det ska vara enkelt att källsortera. Om andra partier vill gå till val på att riva upp det, så gör det.

Karolina Skog
Miljöminister (MP)

Reformen har också mött kraftig kritik från flera remissinstanser och politiska motståndare för att det inte går att se någon större miljönytta i relationen till kostnaden för utbyggnaden av insamlingsplatser som diskuteras i förslaget.

Läs mer: Upplagt för strid om framtida producentansvar

Karolina Skog anser dock att kritikerna inte har på fötterna.

– Om det är enkelt att sortera så blir dels andelen som sorteras ut högre, dels kvaliteten på det som sorteras ut bättre. Det finns gott om vetenskapligt stöd för detta. Sedan blir också värdet på ett utsorterat material mycket högre om det är väl sorterat. Fastighetsnära insamling gör att man sorterar mer rätt, mindre fel. Miljönyttan uppstår sedan när man får fler avfallsströmmar som går att återvinna, säger miljöministern och fortsätter:
– Sedan vill jag påminna om att det som vi pratar om finns i ett 30-tal kommuner redan i dag. Så att det praktiskt funkar vet vi. De som hävdar att det inte gör det, de slåss mot verkligheten och inte mot mig.

Kritik från förpackningsproducenterna

Reformen kritiseras också av bland annat Återvinningsindustrierna och FTI, som samlar förpacknings- och tidningsproducenterna, för att bli mycket dyrare än beräknat. Skog menar dock att det snarast handlar om att tydliggöra de kostnader som redan i dag finns.

– Striden som vi ser nu med producenterna handlar om vem som ska ta kostnaden. Problemet med de lösningar som växer fram i allt fler kommuner är att kostnaden skjuts över på kommuninvånarna, som får betala antingen via avfallstaxan eller via hyrorna för hanteringen av avfallsströmmar, som vi har producentansvar för, säger Karolina Skog och fortsätter med att rikta kritik mot FTI, som samlar förpacknings- och tidningsproducenterna och är de som främst sköter insamlingen via återvinningsstationerna i dag.
– De säger att de är villiga att arbeta för att nå de mål som vi ska verka för, men de vill inte betala för det, säger Skog och fortsätter:
– Jag tycker att ett producentansvaret innebär ett fullt finansieringsansvar.

Materialbolagen anser sig ha en bättre lösning själva

FTI menar dock själva att de kan nå näst intill lika långt i miljöarbetet med sitt eget förslag till en reform, samtidigt som de beräknar att åtgärderna skulle kosta mindre. Kärnan i deras förslag är att det återvinningsstationssystem som finns i dag byggs ut så att stationerna återfinns inom 400 meter från varje fastighet i tätort och inom fem minuters färdväg på landsort.

Därutöver öppnar de för att vara med att finansiera kostnaderna i de kommuner där det önskas insamling vid varje fastighet.
– Men subventionen skulle bara täcka upp den motsvarande kostnaden som hade uppkommit för en återvinningsstation, säger Kent Carlsson, vd för FTI till Altinget.
Då har ju ministern rätt i att ni inte är villiga att ta hela kostnaden?
– Ja, men det beror på att vi anser att vårt förslag skulle nå nästan samma insamlingsnivåer som regeringen i sitt förslag, till en mycket lägre kostnad.

I FTI:s egna underlag framgår det dock att insamlingen är högre i villakvarter där sorteringen sker vid hushållen.
– Men detsamma gäller inte vid flerbostäder. Vi tror att den högre insamlingen i villorna beror på en kommunikationsfråga, så vi är därför villiga att ta på oss ansvar för att sköta det arbetet framöver.
Men om det visar sig att det inte är tillräckligt, vad är ni beredda att göra då?
– Då har vi sagt att vi är öppna för en ny modell vid en översyn av politiken framåt 2025, säger Kent Carlsson.

Karolina Skog har menar dock att FTI:s invändningar i slutändan främst rör vem som ska ta finansieringsbördan.
– Sen har det här specifika förslaget kommit in väldigt sent. De har inte tagit upp det under de rundabordssamtal och några av de samtal som vi haft tidigare. Men jag tolkar mest att deras protester handlar om finansieringen, säger Karolina Skog.

Oklar politisk framtid

I och med att detär förordningsförändringar som utarbetas så behövs det inte ett riksdagsbeslut för att genomföra dem. Det gör det enklare att riva upp besluten vid ett eventuellt regeringsskifte efter valen i september. Oppositionen har också vid flera tidigare tillfällen riktat kritik mot regeringens förslag utifrån den inriktning som regeringen lagt fram. Karolina Skog är dock inte rädd för att ta debatten.

– Jag arbetar för ett förslag där medborgarna ska få en garanti för att det ska vara enkelt att källsortera. Om andra partier vill gå till val på att riva upp det, så gör det. Den diskussionen tar jag gärna i valrörelsen.

Men ni söker inte en bred överenskommelse även för dessa förordningsförändringar?

– Jag hade velat det, men allianspartierna valde att lämna våra samtal. Det beklagar jag. Men jag kan inte tvinga dem att komma tillbaka, säger Karolina Skog.

Ni söker alltså inte mandat ännu en gång?

– Nej, nu diskuterar vi ett regeringsbeslut.

 

Dokumentation

Diger lista på åtgärder

Förändringarna i de sju förordningarna som diskuteras skulle enligt promemorians konsekvensbeskrivning innebära att:

 • definitionerna av begreppet producent ändras i båda förordningarna,

 • producenterna av förpackningar och tidningar ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket om namn och kontaktuppgifter med mera,

 • skyldigheten att rapportera till Naturvårdsverket om den mängd förpackningar, tidningar och tidningspapper som producenterna satt på den svenska marknaden flyttas från den som driver insamlingssystemet till producenterna,

 • producenternas ansvar för förpackningarnas utformning tydliggörs,

 • förpackningar ska anses uppfylla förpackningsförordningens krav på utformning om de uppfyller kriterierna i relevanta harmoniserade standarder,

 • det införs upplysningsbestämmelser i förpackningsförordningen om att det finns bestämmelser om tungmetaller i förpackningsmaterial och bestämmelser om material i kontakt med livsmedel,

 • det införs en bestämmelse som upplyser om att det finns bestämmelser om märkning av material i förpackningar,

 • det införs ett krav på att tillstånd till insamlingssystem ska vara tidsbegränsade i båda förordningarna,

 • det införs förtydliganden avseende vad som avses med lämpligt insamlingssystem i båda förordningarna,

 • det införs krav i förpackningsförordningen på att insamlingssystemen ska lämna information till hushåll och producenter,
  producentansvaret för insamling renodlas genom att bestämmelsen om kommunernas egna insamlingssystem tas bort i båda förordningarna,

 • ett avgiftssystem införs som ska finansiera Naturvårdsverkets tillståndsprövning, operativa tillsyn och tillsynsvägledning,
  hänvisning görs till definitioner i miljöbalken,

 • det införs sanktionsbestämmelser kopplade till förordningarna,

 • det görs ändringar i utsorteringskraven,

 • en anmälningsplikt införs för de som samlar in förpackningsavfall eller returpapper från verksamheter utan tillstånd,
  syftesparagrafen utvecklas i båda förordningarna,

 • en definition av serviceförpackning föreslås,

 • en definition av släppa ut en förpackning respektive en tidning på den svenska marknaden föreslås

 • kravet på ekonomisk säkerhet vidgas för de tillståndspliktiga insamlingssystemen i båda förordningarna,
  en definition av tidningspapper föreslås.

 • Läs mer om debatten kring regeringens förslag i en debattartikel från materialbolagen och tidningsproducenterna här

Nämnda personer

Karolina Skog

Rådgivare i bostads- och stadsutvecklingsfrågor på Sveriges Stadsmissioner, PR-byrån A Beautiful Soup och till EU-kommissionen
Fil. mag i humanekologi (Lunds uni., 2002)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00