SD: Ge Skogsstyrelsen förhandlingsuppdrag om nyckelbiotoper

KORTNYTT. Skogsstyrelsen bör få i uppdrag att hitta en lösning på låsningen mellan staten, skogsnäringen och miljöcertifieringsorganen kring nyckelbiotopsfrågan, föreslår Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna vill ha ett tillfälligt stopp för både skydd av skog och för inventering och registrering av nyckelbiotoper, skriver partiet i sin budgetmotion. Under stoppet vill Sverigedemokraterna att staten gör en utredning av vilka skogar som har skyddats, vad ytterligare som kan behöva skyddas och vad som är skyddat i tillräckligt hög grad. Det kan också bli aktuellt att omfördela de skyddade arealerna.

Utöver detta bör staten ta ansvar för att bryta låsningen kring nyckelbiotopsfrågan som har uppstått "genom statens, skogsskötselcertifieringssystemens och skogsföretagens förskyllan". Detta bör lämpligen ske genom att Skogsstyrelsen leder samtal mellan parterna för att hitta en lösning, anser Sverigedemokraterna.

Läs också: Vånda inför beslut om skogsinventering

Login