Larmet: Mål för energibesparing kräver mer pengar

ENERGIEFFEKTIVISERING. Trots larm från Energimyndigheten om att målet inte kommer nås, har regeringen hittills haft som plan att minska satsningarna på energibesparingar.
Men enligt energiministern finns det ingen anledning till oro.
– Att vi ska nå 2030-målet, det står helt klart, säger Anders Ygeman (S) till Altinget.

Foto: Jessica Gow/TT
Jacob Hederos

Jag tycker att det finns många intressanta förslag. Nu får de i budgetprocessen vägas mot andra intressanta förslag

Anders Ygeman
Energiminister (S), om energimyndighetens begäran

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén pekar dock på att läget inte ser så ljust ut.

Givet att det finns en situation där vi kanske inte når målet, så tycker vi inte att det är en så god idé att fasa ut satsningarna

Robert Andrén
Generaldirektör Energimyndigheten

– Det finns en risk att vi hamnar lite snett och fel. Det underlättar inte möjligheterna

Dokumentation

Det vill Energimyndigheten satsa på – och så mycket kostar det

Ur Energimyndighetens budgetunderlag 2021-2023

  • Strategisk planering (18 mkr år 2021): grunden för att aktörer ska kunna fatta avgörande och verkningsfulla inriktningsbeslut kring energiomställning
  • Samverkansplattformar (40 mkr 2021): nätverk som byggs upp och drivs för att koppla nya konstellationer av aktörer för samverkan, erfarenhetsutbyte och affärsmöjligheter inom samtliga sektorer. Nätverken skapar förutsättningar för långsiktiga beteendeförändringar, utveckling av innovativ teknik, metoder och verktyg för en resurseffektiv energianvändning. De är också viktig motor för att identifiera behov av forskning och utveckling.
  • Stöd till implementering av åtgärder (261 mkr 2021): påskyndar implementeringen av åtgärder som behövs för att uppfylla energieffektiviseringsmålet, men som annars inte skulle genomföras. Detta görs genom att stödja aktörer i de olika sektorerna i deras energi- och resurseffektiviserings- arbete via olika typer av finansiellt stöd:
  • Kunskapshöjande åtgärder (43 mkr 2021): tar tillvara på och sprider kunskap från tidigare projekt, nätverk, rådgivning samt forskning och innovation.
  • Ekodesign, energimärkning samt Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag (15,5 mkr 2021): policyutveckling av ekodesign och energimärkning som accelererar och styr utvecklingen av resurseffektiva produkter, ökade och nya krav för marknadskontroll samt ajourhållande av infrastrukturen kring Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag.


Svenska och europeiska energieffektiviseringsmålet

Målet för energieffektivisering i Sverige är att energiintensiteten – förhållandet mellan den totala energitillförsel och BNP – ska minska med 50 procent mellan 2005 och 2030.

EU-målet är att energianvändningen ska minska med 32,5 procent mellan 2005 och 2030. Omräknat till energiintensiteten innebär det en minskning med 44 procent.

I Sveriges nationella energi- och klimatplan beskrivs relationen mellan målen såhär:
"Under antagande om en årlig ekonomiskt tillväxt på 2  procent beräknas den primära energianvändningen vid måluppfyllelse år 2030 vara 461 TWh. Den slutliga energianvändningen vid måluppfyllelse år 2030 beräknas vara 339 TWh. Dessa nivåer är inte målnivåer. En annan BNP-utveckling kan ge andra nivåer på energianvändningen."
Läs EU-kommissionens uppmaningar till svenska planen här.


Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00