Inför gröna styrmedel för arbetsgivare

I politiken saknas incitamenten för att ändra resebeteenden och minska trängsel i trafiken. Nya gröna styrmedel för arbetsgivare är nödvändigt i Sveriges gröna omstart och för att nå klimatmålen. Vårt förslag är periodbiljetter med bruttolöneavdrag, skriver Keolis och Nobina.

Placeholder image
”Om arbetsgivare skattefritt kan erbjuda sina anställda resekort som bekostas med bruttolöneavdrag skulle incitament skapas för medarbetare att omgående omvärdera valet av färdmedel.” Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

De europeiska och svenska klimatmålen signalerar höga ambitioner och en vilja till förändring. Vi som representerar två av landets största kollektivtrafikoperatörer ställer oss dock frågande till vad regeringens prioriteringar syftar till. Inför den gröna omstarten efter pandemin, uppmanar vi regeringen att ta fram incitament för att ändra resebeteendet.

Förändra individers resebeteenden

Regeringens satsningar på att ställa om transporterna, för att minska deras klimatpåverkan, kan säkert medföra vissa positiva effekter. Fler elbilar i fordonsflottan torde ju innebära att fler bilar utan klimatpåverkan i drift körs på vägarna. Dock syftar det styrmedlet inte till ändrade beteenden eller minskad trängsel i trafiken.

I politiken lyser incitamenten för att enskilda individer ska ändra sina beteenden med sin frånvaro. Vi efterfrågar nya gröna incitament som gör valet att förändra beteenden till förmån för ett mer hållbart samhälle enkla. Detta är också ett förslag i Klimatpolitiska rådets senaste rapport.

Gröna styrmedel

Vi uppmanar regeringen att bjuda in företrädare för svenska arbetsgivare och utsläppskritiska branscher för att överlägga om nya gröna styrmedel för arbetsgivare. Det är ett nödvändigt bidrag till Sveriges gröna omstart efter pandemin och en förutsättning för att nå klimatmålen.

Vårt förslag är tänkt att underlätta för Sveriges regioner att nå sina klimatmål genom att öka andelen klimatsmarta persontransporter.

Periodbiljetter med bruttolöneavdrag

Vårt främsta förslag är att införa en skattefri förmån i form av periodbiljetter (exempelvis månadskort) i kollektivtrafiken som betalas med bruttolöneavdrag och som kan erbjudas alla som har en anställning. Detta skulle bidra till att kraftfullt och långsiktigt styra mot att individer väljer kollektivtrafik framför egen bil samtidigt som det möjliggör för företag i vissa delar av landet att anpassa arbetsplatser, lokalisering och markanvändning efter det minskade bilutnyttjandet.

Genom att ändra bruttolöneavdragens utformning skulle arbetsgivare kunna erbjuda sina anställda förmåner som fungerar som incitament för klimatanpassade val. Dagens incitament, till exempel avdraget för tjänstebil, syftar knappast till det. Snarare motarbetar det behovet för att öka kollektivtrafikens andel av resandet. Att öka kollektivtrafikens andel är en nödvändig insats för att klimatmålen ska kunna uppnås och borde vara central inför en grön omstart.

Långt ifrån ny tanke

Tanken att öka kollektivtrafikens andel är långt ifrån ny. Redan i den ekonomiska vårpropositionen för 2016 gjorde regeringen en markering om att incitamenten för att välja gång, cykel och kollektivtrafik framför bil måste stärkas. I flera år dessförinnan arbetade branschen tillsammans med politiken för ett mål att fördubbla kollektivtrafikens andel. Trots detta saknas kraftfulla ekonomiska styrmedel som stimulerar förändrade beteenden.

Sveriges gröna framtid

Vårt förslag är tänkt att underlätta för Sveriges regioner att nå sina klimatmål genom att öka andelen klimatsmarta persontransporter. I dag förmånsbeskattas alla former av års- och månadskort för buss och tåg till hela kortvärdet samtidigt som det är möjligt för företag att erbjuda förmånsbilar till vissa anställda.

Om arbetsgivare skattefritt kan erbjuda sina anställda resekort som bekostas med bruttolöneavdrag skulle incitament skapas för medarbetare att omgående omvärdera valet av färdmedel. Vi är övertygade om att det finns motsvarande exempel och förslag på gröna styrmedel även inom andra branscher. Det är därför hög tid att samla beslutsfattare och näringsliv till samtal om det vägval som nu krävs.

Nu är det dags att bestämma vilka gröna incitament Sverige ska ha efter pandemin.


Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor