Debatt

Energikrisen väntar inte på ny regering

Europa och Sverige genomgår en energikris. Sverige behöver en energipolitik som möter energisystemets utmaningar på kort och på lång sikt och säkerställer god tillgång till fossilfri el till konkurrenskraftiga priser, skriver Åsa Pettersson, vd Energiföretagen.

”Vintern är i antågande samtidigt som bristen på tillgänglig effekt blir allt tydligare i framför allt södra Sverige.”
”Vintern är i antågande samtidigt som bristen på tillgänglig effekt blir allt tydligare i framför allt södra Sverige.”Foto: Johan Nilsson/TT
Åsa Pettersson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den pågående energikrisen har varit utmärkande för höstens riksdagsval med stort fokus på energifrågorna och en rad energirelaterade politiska utspel från alla partier. Fokus har både legat på kundernas situation här och nu, liksom på hur vi möter en förväntad kraftig ökning av elbehovet i framtiden. Tonläget i energipolitiken har varit starkt polariserat. Energibranschen, näringslivet och medborgarna hoppas nu på mer konstruktiva samtal och långsiktiga överenskommelser. Det behövs för att klara krisen här och nu, likväl som för att möta det ökade elbehovet.

Dyrt att vänta

Men vi hinner inte vänta på att en ny regering ska hitta sina former och mejsla fram en detaljerad agenda. Energikrisen pågår här och nu, oavsett färg på regering. Vintern är i antågande samtidigt som bristen på tillgänglig effekt blir allt tydligare i framför allt södra Sverige.

Strax före valet lade regeringen fram ett förslag om att slopa den ineffektiva skatten på avfallsförbränning för att främja kraftvärmen, vilket vore en viktig signal till branschen för att öka investeringarna.

Kraftiga svängningar på energimarknaderna har slagit mot privatkunder och näringsliv. I energibranschen har vissa företag sett vinster, medan andra drabbats hårt beroende på utformning av avtal och bindningar av produktion och priser. Ett redan ansträngt energisystem och elmarknad kommer nu att prövas till sitt yttersta i höst och vinter. En rad processer och beslut behöver hanteras i närtid för att rusta oss. Här behövs insatser för kunderna och energimarknaden som har en stabil uppbackning av politiken, oavsett hur kommande regering ser ut.

Fyra akuta områden

Vi vill lyfta fyra områden som måste hanteras omgående:

 • Tillgången på elproduktion och kapacitet i vinter
  Just nu inventerar affärsverket Svenska kraftnät (Svk) hur mycket kapacitet den svenska kraftvärmen kan bidra med. En uppskattning av branschen är mellan 500 och upp mot 1000 Megawatt, motsvarande en kärnkraftsreaktor. Men detta kräver en rad insatser gällande till exempel ökad drifttid i biokraften.
  Strax före valet lade regeringen fram ett förslag om att slopa den ineffektiva skatten på avfallsförbränning för att främja kraftvärmen, vilket vore en viktig signal till branschen för att öka investeringarna. Även biooljeskatten, som är ett hinder för ökad produktion, bör snarast avskaffas.
 • Kundernas situation
  Såväl regering som opposition har före valet lagt förslag om ett högkostnadsskydd för elkunder. Ett uppdrag finns hos Svk att ta fram ett förslag på högkostnadsskyddets utformning till senast den 15 november. Förslaget om högkostnadsskydd har fortfarande en rad osäkerheter och oklarheter kring vem som ska erhålla medel, när och hur. Detta behöver lösas och Svk:s uppdrag måste hanteras skyndsamt när det överlämnats. Åtgärder behöver finnas på plats redan denna vinter.
 • Elmarknadens funktion
  Energikrisen slår mot hela Europa och flera länder har redan genomfört ingrepp på marknaden för att skydda utsatta kunder. På kort tid har stater och europeiska institutioner svängt till att nu förbereda för olika ingrepp på energimarknaderna.
  EU-kommissionen arbetar med förslag för att beskatta vad som uppfattas som för höga vinster för energibolag och fördela stöd till utsatta kunder. Sverige måste här verka för sunda och nationellt anpassade reformer. Reformer som bevarar prissignaler, som ökar utbudet av fossilfria energislag, som uppmuntrar till att spara energi och som inte ger snedvridande permanenta effekter på energimarknaden.
 • Snabbare tillstånd
  Trenden för såväl handläggning av till exempel elnätskoncession som ny lagstiftning för att snabba på tillståndsprocesser för ny kraftproduktion och nät går åt fel håll. Handläggningstiderna ökar och nya reformer har dragit ut på tiden, trots stort fokus på energifrågorna i debatten.
  Här behöver en ny regering avsätta resurser omgående. Även om utfallet och nya reformer inte hinner lösa vinterns problem är de viktiga för att klara kommande vintrar, och i förlängningen elektrifieringen som krävs för omställningen till fossilfrihet.

Elkunderna kräver handling

Energidebatten har varit polariserad och tonläget högt. Samtidigt finns en bred samsyn mellan partierna i mycket av energipolitiken. Alla partier oavsett färg har, lite olika uttryckt, verkat för en god och säker tillgång på energi med låg miljöpåverkan till konkurrenskraftiga priser. Alla partier i riksdagen ser en ökad elanvändning framöver. Alla partier vill öka elproduktionen, stärka elnäten och korta tillståndsprocesserna. Även när det gäller behovet av insatser på kort sikt för att hantera effekterna av energikrisen i Europa ser vi en betydande samsyn mellan olika partier. Förslagens formuleringar kan skilja sig åt men många liknar varandra.

Därför är vår uppmaning till Sveriges riksdag att inte bara börja samtala om en långsiktig energipolitik med bred förankring som Sverige så väl behöver. Vi vill även se en politisk beredskap och samling, som kan ge nödvändig legitimitet och handlingskraft hos en regering kring de mest akuta energifrågorna. Sveriges elkunder förväntar sig handling. Vintern är i antågande.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00