Debatt

Debatt: Utredning visar att kolsänkor behövs – genomför förslagen fort

DEBATT. Behovet av kolsänkor är omedelbart. Inför snarast de incitament som den statliga utredningen föreslår för att få bio-CCS på plats redan från år 2025, skriver Anders Egelrud, Alexandra Grimfors (M) och Per Langer från Stockholm exergi.

Vi uppmanar riksdag och regering att anta utredningens förslag och skapa förutsättningar för avsevärda kolsänkor genom bio-CSS långt innan 2045, skriver debattören.
Vi uppmanar riksdag och regering att anta utredningens förslag och skapa förutsättningar för avsevärda kolsänkor genom bio-CSS långt innan 2045, skriver debattören.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Anders Egelrud
Vd, Stockholm exergi
Alexandra Grimfors (M)
Styrelseordförande, Stockholm exergi
Per Langer
Vice styrelseordförande, Stockholm exergi och chef, Fortum city solutions


I skuggan av coronapandemin finns klimatkrisen kvar. I den Klimatpolitiska vägvalsutredningen (SOU 2020:4) som varit på remiss under våren föreslås bland annat satsningar på teknik för att nå negativa utsläpp. Utredningens förslag till nya stödformer för minusutsläpp är välkommen läsning eftersom vi redan nu har en teknik i våra händer som kan skapa mycket stora minusutsläpp och därmed direkt motverka den globala uppvärmningen. Nu måste förslagen genomföras skyndsamt och en förutsättning för detta är att regeringen fattar beslut om en finansieringslösning.

Utredningens uppdrag

Stockholm exergi driver sedan december 2019 Sveriges första pilotanläggning för att fånga in koldioxid från energiproduktion med förnybar biomassa (så kallad bio-CCS teknik där CCS står för Carbon capture and storage). Vår egen anläggning i Värtan i Stockholm har potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år. För att lägga i nästa växel i Sveriges gröna omstart vill vi med emfas uppmana riksdag och regering att anta utredningens förslag och skapa förutsättningar för avsevärda kolsänkor genom bio-CSS långt innan 2045.

Den Klimatpolitiska vägvalsutredningens uppdrag var att föreslå en strategi för hur Sverige ska nå negativa utsläpp av växthusgaser senast 2045. Detta kräver dels utsläppsminskningar i alla delar av samhället, dels att så kallade kompletterande åtgärder används som att till exempel skapa kolsänkor genom att fånga in och lagra koldioxid. Utredningen pekar även ut vilka styrmedel och incitament som behövs för att kunna implementera bio-CCS-tekniken.

För infångning och lagring av koldioxid föreslås dels ett investeringsstöd för att främja teknikutveckling, dels införandet av ett så kallat omvänt auktionsförfarande för att säkerställa en kostnadseffektiv stödform. Det omvända auktionsförfarandet innebär att de som till lägsta kostnad för staten erbjuder sig att använda sig av bio-CCS för att avskilja och permanent lagra biogen koldioxid får betalt för insatsen.

Krävs skyndsamt beslut

Nu måste förslagen genomföras skyndsamt och en förutsättning för detta är att regeringen fattar beslut om en finansieringslösning.


Stockholm Exergi

Att förutsättningarna för att använda bio-CCS i Sverige är goda slås tydligt fast i utredningen. Potentialen i landet uppgår till minst 10 miljoner ton biogen koldioxid per år och tekniken är kostnadseffektiv. Kostnaden per ton minusutsläpp är i paritet med den svenska koldioxidskatten och kan mäta sig med många andra klimatåtgärder i specifik kostnad för ton minskat utsläpp. Teknikens styrka – det tillskapas snabbt mycket stora volymer lagrad koldioxid – är samtidigt en utmaning då få företag själva kan bära hela kostnaden inom ramen för sin verksamhet. Det är därför styrmedel och incitament behöver införas.

Med de föreslagna ekonomiska incitament och lagändringar som utredningen lagt fram bör bio-CCS kunna tas i drift redan vid mitten av 2020-talet. Detta förutsätter dock att beslut tas skyndsamt med målet att en första auktionering ska kunna hållas 2022.

Ett tydligt budskap

Stockholm exergi har tagit del av samtliga 100 remissyttranden som kommit in till den Klimatpolitiska vägvalsutredningen. Hälften av yttrandena behandlar utredningens förslag om bio-CCS. Utifrån vår analys av remissvaren kan vi dra följande tre slutsatser.

  • 9 av 10 remissinstanser står bakom utredningens förslag om att implementera och satsa på bio-CCS i Sverige och att det bör ske i ett snabbt tempo.
  • En övervägande majoritet vill att styrmedlen riktas mot avskiljning och lagring av biogent koldioxid, bio-CCS, som ger negativa utsläpp eller så kallade kolsänkor.
  • Remissinstanserna står också starkt bakom principerna i det föreslagna auktionsförfarandet. Regeringen bör snarast ge Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur ett auktionssystem ska fungera i detalj, så att detta står redo när finansieringen av de första CCS-anläggningarna behövs om ett par år.

Vårt budskap till riksdag och regering är därför både enkelt och tydligt. Behovet av kolsänkor är omedelbart. Inför snarast de incitament som den statliga utredningen föreslår för att få bio-CCS på plats redan från år 2025. Viktiga erfarenheter kommer då att utvinnas från den första auktionsomgången. Det finns ingen anledning att vänta men synnerligen starka skäl att agera.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00