Debatt

Debatt: Inför skattereduktion för dem som gör el tillsammans

DEBATT. Regeringen måste skapa lika villkor för alla som vill producera sol- och vindel. I nästa budgetproposition borde en skattereduktion för andelsägd el till privatpersoner vara med. Det skriver nätverket Solovindandelsföreningarna. 

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Sverker Ericsson
Ordförande, Dala Vindkraft ekonomisk förening
Staffan Larsson
Ordförande, Kalmarsund vind och Kalmarsund sol ekonomiska föreningar
Stefan Karlsson
Ordförande, Västanvind ekonomisk förening
Kia Agerhem
Vd, Utellus och Solivind ekonomisk förening
Johan Öhnell
Ordförande, Telge Energi vind ekonomisk förening


I Sverige har alla som äger sitt hus och producerar egen sol- och vindel en skattereduktion sedan år 2015. De som installerar solel har även ett investeringsstöd. Det har medfört att över 40 000 villaägare i dag producerar hela eller delar av sitt eget elbehov själva.

De som bor i lägenhet och vill producera förnybar el tillsammans med andra i en andelsförening får inte del av samma förmåner. Intresset att medverka i energiomställningen och producera sin egen sol- och vindel är stort, men det krävs att de som inte har egna hus får ekonomiska incitament precis som villaägarna. Regeringen har utrett en breddning av skattereduktionen i flera år och det finns ett färdigt förslag sedan två år. Nu är det dags för energiminister Anders Ygeman (S) att skapa lika villkor för alla som vill producera sol- och vindel.

"Skulle öka utbyggnaden"

Egen sol- och vindel är ett sätt att ta ansvar för att den el man själv använder produceras på ett hållbart sätt. För villaägare är egen sol- och vindel befriad från energiskatt sedan länge. Privatpersoner som bygger tillsammans omfattas däremot inte av den grundläggande rätten att egenproducerad el får förbrukas skattefritt. Därför är det i dag endast en procent av hushållen som producerar förnybar el tillsammans. Att jämställa villkoren för de som bygger på egna tak med de som bygger tillsammans skulle öka utbyggnaden av förnybar el. Och skapa förutsättningar för alla hushåll att delta i omställningen till ett helt förnybart energisystem i Sverige.

Inför skattereduktion

Regeringen kommer år 2021 att förbättra villkoren ytterligare för villaägare genom att införa ett grönt avdrag för de som installerar solceller. Det ersätter dagens investeringsstöd och gör det mycket enklare och säkrare för villaägarna att ta del av stödet. Vi är självklart positiva till det gröna avdraget som kommer snabba på utvecklingen bland villaägarna ytterligare. Men vi tycker samtidigt att det är dags att regeringen vid samma tidpunkt inför en skattereduktion till de som bor i lägenhet och gör sin el tillsammans med andra.

Konservativ tolkning av regler

Fakta
Solovindandelsföreningarna är ett nätverk som består av fem andelsföreningar för förnybar el, både sol- och vindkraft. Vi är övertygade om att andelsägd el är en viktig del i omställningen till ett helt förnybart energisystem. Andelsägande gör det enkelt för privatpersoner utan egna tak, som vill producera sitt eget behov av sol och vindkraftsel tillsammans.

Regeringens utredningsförslag från år 2018 innebär att de som vill producera sol och vindel tillsammans kan bilda en andelsförening. Andelsägarna får en skattereduktion för den el som föreningen producerar och som de förbrukar i sina lägenheter. Det vill säga den el som lägenhetsinnehavarna producerar och förbrukar själva befrias från energiskatt enligt samma princip som gäller för villaägarna.

Utredningen har tyvärr tolkat EU:s statsstödsregler väldigt konservativt. Den har valt att se andelsföreningen som stödmottagare i stället för den som bor i lägenheten, som tar emot skattereduktionen. Det skulle kraftigt begränsa storleken på andelsföreningarna, eftersom stödet per mottagare inte får överskrida ett visst belopp. Andelsföreningarna skulle bli så små att reformen i praktiken inte skulle få någon effekt.

Ta med i budgetproppen

Regeringen har utrett en breddning av skattereduktionen i flera år och det finns ett färdigt förslag sedan två år.


Solovindandelsföreningarna

EU har sedan utredningen gjordes beslutat om ett nytt förnybarhetsdirektiv som tydligt anger att det är medlemsstaternas ansvar att främja kundägd förnybar energi. Vår bedömning är därför att en breddad skattereduktion kan genomföras utan problem med EU:s statsstödsregler. Vi vill därför att regeringen i budgetpropositionen i september tar med att en skattereduktion för andelsägd el till privatpersoner ska införas 2021.

Nämnda personer

Anders Ygeman

Riksdagsledamot (S), talesperson migrations- och socialförsäkringsfrågor
Studier i kriminologi (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00