Debatt

C om kärnkraftsberedskap: Ta tag i bristerna

DEBATT. En kärnteknisk olycka skulle få omfattande konsekvenser för det svenska samhället och miljön. Regeringen måste skyndsamt tydliggöra ansvarsförhållandena så att kärnkraftsberedskapen kan bli bättre, skriver fyra riksdagsledamöter från Centerpartiet.

Foto: Annika Örnborg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Daniel Bäckström (C)
Riksdagsledamot, försvarsutskottet och försvarspolitisk talesperson
Magnus Ek (C)
Riksdagsledamot, utrikesutskottet och miljöpolitisk talesperson
Lars Thomsson (C)
Riksdagsledamot, försvarsutskottet
Mikael Larsson (C)
Riksdagsledamot, försvarsutskottet
 

Just nu genomlider Sverige och världen en sällan skådad pandemi. På samma sätt som vi måste förbereda oss för att i framtiden bättre kunna hantera en pandemi, måste vi räkna med och planera för att fler kärnkraftsolyckor kommer ske, också i vår tid.

När det gäller kärntekniska olyckor så har Riksrevisionen redan tittat på hur statens arbete att förhindra och hantera kärntekniska olyckor bedrivs, och en av slutsatserna är att arbetet inte sker helt tillfredsställande. Vissa väsentliga delar har brister. Sverige är helt enkelt inte tillräckligt förberett för en kärnteknisk olycka eller katastrof.

Otydligt ansvar

En av de aspekter som Riksrevisionen lyfter är att det finns otydligheter i ansvarsförhållanden mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och länsstyrelserna. Det kan försvåra hanteringen av en kärnkraftsolycka. Det vore en katastrof om otydliga ansvarsförhållanden får praktiska konsekvenser i en akut situation.

Bristen på tydliga ansvarsförhållanden påverkar också beredskapen negativt, inte minst eftersom MSB och SSM ger olika råd. Regeringen måste skyndsamt tydliggöra ansvarsförhållandena så att kärnkraftsberedskapen kan bli bättre.

Råder oklarheter

Det vore en katastrof om otydliga ansvarsförhållanden får praktiska konsekvenser i en akut situation.

Daniel Bäckström, Magnus Ek, Lars Thomsson och Mikael Larsson (C)
Centerpartiet

Tyvärr ser vi också att ansvar för sanering efter en kärnteknisk olycka och att förberedelserna för sanering av mark, vatten och egendom är bristfälliga. Det har dessutom varit så under lång tid. Riksrevisionen menar att detta beror på att det saknas en nationell strategi för sanering och att det råder oklarheter mellan berörda myndigheter om när sanering bör genomföras. Detta äventyrar en effektiv hantering av de långsiktiga konsekvenserna av en kärnteknisk olycka.

Vore katastrofalt

Tyvärr överväger regeringen endast att ge MSB ett uppdrag att ta fram en sådan strategi. Vi menar att MSB måste få ett sådant uppdrag, och det nu. Dessutom behöver staten, via MSB eller någon annan aktör, ingå avtal med privata utförare för att så snabbt som möjligt kunna påbörja sanering efter en kärnteknisk olycka.

Detta förutsätter att regeringen även tillhandahåller tillräckliga resurser vilket måste förberedas i förväg och kan inte klaras ut först när vi redan drabbats av en kärnteknisk olycka eller till dess eventuella ansvarsförhållanden är utredda. Så länge det inte finns ett uttalat saneringsansvar eller en nationell strategi för sanering efter en kärnteknisk olycka finns det en risk att denna problematik kommer att uppstå också efter en sådan. Det vore katastrofalt.

Viktig prioritering

Ansvarsfrågan är central i sammanhanget och det behöver redas ut i en strategi. En kärnkraftsteknisk olycka lämnar spår för årtionden framöver, även långt bort från olycksområdet. Men frågan om sanering är egentligen mycket större än kopplat till kärnteknisk olycka, och här kan också mer behöva göras. Sanering av förorenade områden är en viktig prioritering för Centerpartiet.

Vi i Centerpartiet vill också som en dellösning utreda möjligheten till regionala eller lokala saneringsfonder, i samverkan mellan näringslivet och regionen och/eller kommunen. Det skapar nya finansieringsfonder och tar tillvara på den tekniska saneringsexpertis som kan finnas hos privata utförare.

 Omfattande konsekvenser

Just nu befinner sig Sverige i en sällan tidigare skådad pandemi med uppenbara svårigheter att värna samhällets funktionalitet, och skydda människors liv och hälsa samt egendom. Det är viktigt att inte bara risker och sårbarheter identifieras utan att åtgärder också vidtas för att minska dessa.

Vi tycker det är allvarligt att regeringen, när de haft chansen efter Riksrevisionens rapport, inte föreslagit skarpa åtgärder för att komma till rätta med de brister som Riksrevisionen lyft.

En kärnteknisk olycka skulle få omfattande konsekvenser för det svenska samhället och för många människor, för egendom och miljö. Vi behöver vara så förberedda vi kan för att minimera riskerna och hantera konsekvenserna av en sådan händelse. Det utvecklingsarbetet behöver påbörjas nu.

Nämnda personer

Daniel Bäckström

Riksdagsledamot och gruppledare (C), landsbygds- och försvarspolitisk talesperson
Karlstads uni.

Lars Thomsson

Samordnare Energiön Gotland
Lantmästare

Magnus Ek

Tidigare ordförande Hela Sverige ska leva

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00