"Biologisk mångfald är mer än bara lax och öring"

DEBATT. Termen biologisk mångfald måste redas ut. Vi behöver etablera vilka parametrar som skall bedömas för att överhuvudtaget kunna främja den, skriver Toni Kekkinen, chef för vattenkraften på Fortum Sverige.

Av: Toni Kekkinen
chef för vattenkraften på Fortum Sverige

Utarmningen av biologisk mångfald är ett av våra stora globala problem, och en av de allvarligaste effekterna av global uppvärmning. Främjandet av den biologiska mångfalden är ett prioriterat område både för Sveriges miljöarbete, men även för Fortum. Därför är det avgörande att det finns en tydlig bild av vad vi menar med biologisk mångfald så att vi gör rätt åtgärder på rätt plats.

Talar ofta om olika saker

När man talar om biologisk mångfald är det min uppfattning att man ofta kan tala om helt olika saker, och att begreppet ibland används för att uppnå egensyften. Det är dessutom problematiskt att det ofta talas om biologisk mångfald i generella termer när man avser specifika platser eller specifika ekosystem. Då finns en risk att termen används som ett i allmänhet eftersträvansvärt tillstånd, utan att faktiskt klargöra vad som är biologisk mångfald just på den plats man avser.

Bevara, inte återskapa

Det är först när man vet vad det är man strävar efter på en särskild lokal, som man kan göra korrekta bedömningar av vilka åtgärder som bör sättas in för att nå målet att främja den biologiska mångfalden. Vår bild är att vi skall sträva efter att bevara den mångfald som finns i dag, snarare än att återskapa den mångfald som kanske fanns i går.

Vi behöver etablera vilka parametrar som skall bedömas. Är det förekomsten av en viss fiskart som utgör biologisk mångfald? Är det sammansättningen fiskar, flora och mikroorganismer, samt landlevande organismer som nyttjar ett vatten? Utöver att etablera vad som skall rymmas inom det vi tittar på så behövs metoder för att skapa denna bild. Metoder som är moderna, tillförlitliga, och vetenskapliga.

Moderna mätmetoder

Vi förespråkar moderna metoder såsom att mäta e-DNA i ett vattendrag. Vi på Fortum har funnit att vi får mer exakta resultat på hur artrikt ett vattendrag är med denna metod. Till exempel visade e-DNA-mätningar i Österdalälven att det finns dubbelt så många fiskarter vid Spjutmo vattenkraftverk än vad tidigare mätmetoder visat. Resultatet visar dessutom vilka landbaserade djur som gärna nyttjar vattnet. Vi kan nu utvärdera artrikedomen och den biologiska mångfalden på riktigt. En annan bonus är att vi kan göra detta utan att utsätta fisken för någon skada eller genom att påverka bestånden som befintliga mätmetoder gör.

Mer än bara lax och öring

Jag tycker att alla bedömningar av biologisk mångfald skall vila på vetenskaplig grund. Utöver det måste vi klargöra vad vi faktiskt menar när vi talar om att främja mångfald. Att måna om den biologiska mångfalden är inte samma sak som att se till att Sveriges sjöar och vatten är bra fiskevatten. Biologisk mångfald är mer än bara lax och öring.

Forrige artikel M: M: "Infeffektiva klimatåtgärder duger inte" Næste artikel Debatt: Debatt: "Etanolen behöver en nystart"
Fores: Så kan Löfven få fart på de negativa utsläppen

Fores: Så kan Löfven få fart på de negativa utsläppen

DEBATT. FN har tagit ett viktigt beslut som tillåter exportering av koldioxid för lagring under havsbotten. Statsminister Stefan Löfven (S) bör genast sluta ett avtal med Norge för att realisera negativa utsläpp och lagring, skriver Mette Kahlin McVeigh från tankesmedjan Fores.