Betänkande: Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för 2020 inom utgiftsområ­de 21 Energi, som uppgår till ca 3,5 miljarder kronor. Därmed avstyrker ut­skottet de alternativa budgetförslag som förts fram i motioner. Utskottet till­styrker också regeringens förslag om vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. När det gäller Affärsverket svenska kraftnät tillstyrker utskottet re­geringens förslag till dels investeringsplan, dels finansiella befogenheter. Vi­dare tillstyrker utskottet regeringens förslag till avgiftsuttag för elberedskaps­avgiften.

I betänkandet finns en reservation (SD) och tre särskilda yttranden (M, V och KD). Ledamöterna från Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokrater­na avstår från ställningstagande när det gäller anslagsbeslutet och redovisar

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login