Altinget avslöjar: Hassler vill slopa alla befintliga klimatmål

Regeringens utredare John Hassler vill att samtliga nationella klimatmål omarbetas. Inget av de befintliga målen står fast i utredningens förslag som Altinget tagit del av.

John Hassler fick i somras i uppdrag av regeringen att genomföra en snabbutredning av svensk klimatpolitik. Rapporten ska enligt Altingets uppgifter vara en beställning från statsministern. <br>
John Hassler fick i somras i uppdrag av regeringen att genomföra en snabbutredning av svensk klimatpolitik. Rapporten ska enligt Altingets uppgifter vara en beställning från statsministern.
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Jacob Hederos

Altinget har tidigare kunnat avslöja att regeringen förbereder sig för att överge de så kallade 2030-målen, alltså klimatmålen som ska vara nådda till år 2030. Ett led i planen är den utredning av nationalekonomen John Hassler som presenteras imorgon, efter fyra månaders arbete.

Nu kan Altinget avslöja att John Hassler i stället föreslår att samtliga nationella målen omarbetas och uppdateras.

Inget av de befintliga klimatmålen bör stå kvar i nuvarande form, enligt Hasslers rapport som Altinget tagit del av.

Läs också

Ändringar av samtliga klimatmål

Inte bara målen till 2030 bör ses över, anser alltså Hassler som i stället vill att regeringen ger Miljömålsberedningen i uppdrag att uppdatera alla de svenska målen efter EU:s struktur. Därmed skulle bland annat vissa av de åtgärder som i dag räknas in, exempelvis viss koldioxidlagring och köp av utländska utsläppskrediter, inte göra det.

John Hasslers förslag

Regeringen bör:

  • Uppdra åt den parlamentariska Miljömålsberedningen att uppdatera de svenska klimatmålen så att de baseras på den målstruktur som används inom EU:s regelverk.
  • Uppdra åt Miljömålsberedningen att omarbeta etappmålet för år 2030 så att det överensstämmer med kraven på Sverige inom ansvarsfördelningen ESR utan att den övergripande ambitionsnivån sänks. Målet bör formuleras som ett utsläppsmål för ESR–sektorn.
  • Uppdra åt Miljömålsberedningen att skärpa transportsektormålet. Ett skarpare mål bör ha elektrifiering av transportsektorn i fokus. Ett hårt formulerat sektorsmål formulerat i termer av bokförda nationella utsläpp behövs inte längre.

Det nationella etappmålet för 2030, som omfattar sektorerna utanför utsläppshandeln, exempelvis jordbruket, föreslås omarbetas för att likställas med EU:s modell. Det innebär bland annat att en årlig utsläppsbudget skulle kunna bli aktuellt för Sverige, men till skillnad från tidigare beslutad politik skulle mer utsläpp tillåtas.

John Hassler föreslår även vad han beskriver som en skärpning av transportsektormålet som skulle innebära att fokus flyttas från att minska transporternas utsläpp nationellt till elektrifieringen av transportsektorn.

Om regeringen väljer att gå vidare med Hasslers förslag står alltså samtliga nationella klimatmål inför förändringar.

46 förslag

I rapporten finns totalt 46 klimatpolitiska förslag som ska fungera som inspel till den klimathandlingsplan som regeringen ska presentera för riksdagen i december.

Många av förslagen känns igen. En viktig del för att nå de nya målen skulle vara en bredare utsläppshandel, för bland annat fastigheter och transporter. 

John Hassler vill även införa en klimatkabinett under ledning av statsministern och finansministern, likt det klimatkollegium som infördes av S-MP-regeringen men som aldrig användes under Magdalena Anderssons statsministerperiod.

Därtill innehåller utredningen förslag på att det bör snabbutredas ett införande av ett system som ger markägare ersättning för den klimatnytta som skapas, vilket kan likställas med det kolsänkecertifikat som just nu förhandlas fram på EU-nivå.

John Hassler rekommenderar även regeringen att arbeta för en bred politisk överenskommelse kring kärnkraften, att inrätta ett parlamentariskt elektrifieringsråd enligt samma modell som pensionsgruppen samt att införa en kommunal vindkraftsskatt.

 

Uppdragsbeskrivningen

Utredaren ska: 
• ta fram övergripande principer för hur en samhällsekonomiskt effektiv klimatpolitik kan utvecklas och som gör det möjligt för Sverige att nå sina åtaganden på EU-nivå till 2030 samt skapa förutsättningar för att nå Sveriges etappmål och långsiktiga klimatmål
om noll nettoutsläpp senast 2045,

• analysera, på ett övergripande plan, principer för hur Sveriges åtaganden i ansvarsfördelningsförordningen (ESR) och förordningen
om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) kan nås på ett kostnads- och samhällsekonomiskt
effektivt sätt,

• analysera hur politiken för klimatomställningen kan främja en effektiv strukturomvandling som bidrar till att skapa konkurrenskraft, hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet,

• analysera hur tillgången till prisvärda transporter och energiförsörjning för svenska hushåll och företag i hela landet, samt industriell produktion, kan underlättas under genomförandet av klimatomställningen

Hassler: Osäker klimatforskning

I rapporten skriver John Hassler också om den samlade klimatforskningen samt för, enligt uppdraget, övergripande resonemang kring ett antal principer för den kommande klimatpolitiken. Där skriver han bland annat att ”osäkerheten om hur känsligt klimatet är för utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser är mycket stor”.

Om utredningens arbete påpekar Hassler att han inte har haft något utredningssekretariat till sin hjälp med rapporten, och att inga andra utredningsledamöter eller sakkunniga som bistått i arbetet. Hassler riktar dock ett särskilt tack till miljökonsulten Magnus Nilsson, professor Ing-Marie Gren och Per Kågeson, samt flera tjänstemän i Regeringskansliet.

”I huvudsak är därför denna utredning att betrakta som en sammanfattning av den kunskap och de bedömningar jag samlat på mig under mina snart 15 år som forskare inom ämnet klimatekonomi”, skriver han.

Altinget har sökt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari som avböjer intervju. Anna Simon-Karlsson, politiskt sakkunnig hos ministern skriver i ett mejl till Altinget att ”vi tillbakavisar uppgifterna om att samtliga nationella klimatmål ska slopas, och att inget av de befintliga klimatmålen ska vara kvar i i sin nuvarande form. Dessa uppgifter stämmer inte överens med det som utredaren föreslår”. 

Stor osäkerhet i klimatforskningen, enligt Hassler

Ur rapporten:

”Sammanfattningsvis ger den naturvetenskapliga forskningen följande utgångspunkter för klimatpolitiken:

  • Världen som helhet måste nå nettonollutsläpp av koldioxid för att inte den globala uppvärmningen ska fortsätta. Dessutom måste utsläppen av metan och andra växthusgaser stabiliseras.
  • Ju mer koldioxid världen hunnit släppa ut när utsläppen av dem upphört och ju högre de årliga utsläppen av andra växthusgaser är därefter, desto högre blir den globala medeltemperaturen under mycket lång tid.
  • Osäkerheten om hur känsligt klimatet är för utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser är mycket stor. Skillnaden mellan realistiska optimistiska och pessimistiska forskningsbaserade uppskattningar är mycket stor. 

Dessa tre punkter är klimatforskningens A, B och C.”

Nämnda personer

John Hassler

Professor i ekonomi Stockholms universitet
fil. dr. nationalekonomi (Massachusetts Institute of Technology, 1994)

Ulf Kristersson

Statsminister (M), partiledare Moderaterna
Ekonom (Uppsala uni., 1988)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00