"Aktörer som har nytta av dammarna bör överta ägande och drift"

DEBATT. För Fortum finns det inget egenvärde i att riva dammar. Samtidigt kan det inte vara vårt ansvar att driva dem vidare om de inte gör någon nytta i vår verksamhet, skriver Toni Kekkinen, Fortum.

Toni Kekkinen
Chef för vattenkraften, Fortum Sverige


Vattenkraften är viktig för elförsörjningen i det moderna samhället, men även som reglerkraft när mer väderberoende energikällor som vind får allt större betydelse. Vattenkraften förutsätter magasinering av vatten, samtidigt finns det runt om i Sverige mängder av dammar som inte längre gör någon nytta i energisystemet. Om ingen är beredd att ta ansvar för dessa så kommer de att försvinna, vilket får konsekvenser för lokalmiljön.

Tar resurser

Vattenkraft är den viktigaste formen av koldioxidsnål, förnybar energi i Sverige och Norden. I dag står den för 40–45 procent av Sveriges elproduktion.

Fortum äger 120 vattenkraftverk och cirka 240 mindre och större dammar i Sverige. Dammarna är betydelsefulla för reglerkraft och blir allt viktigare när mer vindkraft byggs. Samtidigt har vi kunnat se, när vi inventerat och utvärderat alla våra anläggningar, att omkring 80 dammar inte längre gör någon nytta i energisystemet. Ändå lägger vi årligen resurser på dess drift och underhåll – resurser vi mycket hellre satsar på investeringar i omställningen till ett fossilfritt energisystem och samhällets ökade elektrifiering.

"Annan stor betydelse"

Ur ett hållbarhetsperspektiv, som omfattar såväl miljömässig som ekonomisk hänsyn, är därför det mest rimliga att riva dem.

Men dammar kan även ha annan stor betydelse än i energisystemet, som till exempel dricksvattentäkter, rekreationsområden, kulturhistoria eller vattenreglering för att undvika översvämningar. Sådant ligger dock utanför Fortums ansvar. Vår uppfattning är att den eller de aktörer som har sådan nytta av dammarna bör överta ägande och drift.

Det här är ett tydligt exempel på hur olika intressen kan hamna på kollisionskurs. Ur miljöhänseende kan det nämligen finnas goda argument såväl för att riva dammar som att bevara dem.

För- och nackdelar

Dammar innebär att vattenflöden regleras. Det har i sin tur påverkan på livsvillkoren för bland annat fiskar, insekter och olika mikroorganismer. Efter nedmontering av en damm kan det bli:

  • Högre vattennivåer.
  • Naturanpassat vattenflöde med strömsträckor och rinnande vatten.
  • Friare vandringsvägar för fisk.
  • En mer naturnära landskapsbild.

Men för boende och ägare av fritidshus kring berörda vattendrag kan en borttagen damm också innebära märkbart förändrade vattenlinjer – i vissa fall nästan torrlagda sjöar och sinande brunnar.

Ta över ägande

När den av regeringen antagna Nationella planen för omprövning av vattenkraften nu initierar den sannolikt största miljörättsliga prövningsprocess som någonsin genomförts, får det konsekvenser för vattenkraftsanläggningar och dammar runt om i Sverige.

Syftet är att omprövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Men det innebär också att många dammar som inte längre bedöms ha någon nytta i energisystemet lär komma att rivas, om det tros ge bättre miljövärden. En kommunal ägare av en damm som har allmännytta torde dock ha större möjlighet att klara en framtida prövning.

För Fortum finns inget egenvärde att riva dammar, men samtidigt kan det inte vara vårt ansvar att driva dem vidare om de inte gör någon nytta i vår verksamhet. Därför skulle vi välkomna att politiker på riks-, regional och kommunal nivå ser till medborgarintresset för att eventuellt bevara och då ta över ägande och drift av dammar som kan ha stora värden för kulturlandskap och lokalmiljö.

Forrige artikel Politiker från M, S, C, L och MP: Hållbar infrastruktur ryggraden i megaregion Politiker från M, S, C, L och MP: Hållbar infrastruktur ryggraden i megaregion Næste artikel Debatt: Trafikverket – bromskloss för klimatomställningen Debatt: Trafikverket – bromskloss för klimatomställningen
Balansgång för Bryssel när vetohot lyfts om taxonomin

Balansgång för Bryssel när vetohot lyfts om taxonomin

NATURGAS. Inom såväl EU-parlamentet som rådet pågår nu politiska förhandlingar för att kunna pressa fram detaljändringar i taxonomin genom att hota med veto. Men flera förhandlare tvivlar på de reella möjligheterna att blockera förslaget.