Debatt

Agenda 2030: "Sverige är inte bäst i klassen"

DEBATT. Ansvariga ministrarna Ardalan Shekarabi och Isabella Lövin måste höja ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030. Tio länder i Europa har redan tagit fram nationella strategier eller handlingsplaner, medan Sverige står utan, skriver företrädarna för 19 organisationer.

Ansvariga ministrarna Ardalan Shekarabi (S) och Isabella Lövin (MP) måste skyndsamt ta fram en handlingsplan för det nationella arbetet med Agenda 2030, kräver företrädarna för 19 organisationer.
Ansvariga ministrarna Ardalan Shekarabi (S) och Isabella Lövin (MP) måste skyndsamt ta fram en handlingsplan för det nationella arbetet med Agenda 2030, kräver företrädarna för 19 organisationer.
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna
Maja Magnusson, verksamhetsansvarig FIAN Sverige
Lisa Sjöblom, generalsekreterare Forum Syd
Ann Svensén, generalsekreterare Individuell Människohjälp
Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Mohamed Ibrahim, generalsekreterare Islamic Relief Sverige
Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen
Jenny Svanberg, programchef Life and Peace Institute
Johan Lilja, direktor Läkarmissionen
Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige
Maria Andersson, generalsekreterare RFSU
Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet
Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Anders Malmstigen, generalsekreterare Svenska missionsrådet
Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd
Véronique Lönnerblad, generalsekreterare UNICEF Sverige
Kristina Henschen, kanslichef Union to Union
Anneli Rogeman, vd We Effect
Henrik Brundin, vice vd Vi-skogen

För två år sedan antog världens länder Agenda 2030 med 17 Globala mål för hållbar utveckling. Det är en unik agenda som balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska. Sverige har flera gånger utnämnts till bäst i klassen för arbetet med de Globala målen och regeringen ser också sig själv som ledande.

Flera viktiga insatser har gjorts. Till exempel har vi nu en rekordstor biståndsbudget och tydligt finansiellt stöd till flickors och kvinnors rättigheter i utvecklingsländer. På lokal nivå är det många kommuner i Sverige som arbetar konkret med de Globala målen.

En nationell plan saknas

Men utan en plan med nationella mål, som steg för steg visar hur ett land ska bidra till målen, riskerar arbetet att bli ofokuserat och ineffektivt. Detta ser vi nu hända i Sverige. Dessutom kan inte medborgare och civilsamhälle granska eller följa upp regeringens arbete.

Fakta
CONCORD Sverige
Samtliga organisationer är medlemmar i arbetsgrupperna för Agenda 2030 och samstämmighet, CONCORD Sverige.

Det Sverige gör påverkar hela världens arbete med de Globala målen. Därför är det extra tråkigt att Sverige tillhör den skara länder som ännu inte har en nationell handlingsplan, vilket CONCORD Europa konstaterar i en ny rapport. Regeringen aviserar nu att en handlingsplan ska komma våren 2018. Det är bra, men sent. Att bära den gula ledartröjan förpliktigar och en så kallad Champion State som fortfarande saknar handlingsplan tas inte på allvar.

Måste ta itu med målkonflikter

Agenda 2030 är en global agenda för alla länder och för alla människor. En ambitiös handlingsplan måste inkludera hur Sverige ska arbeta med målkonflikter – där politik står i konflikt med de Globala målen. Vi har under lång tid granskat hur svensk politik påverkar utanför Sveriges gränser och möter i vårt arbete människor som drabbats hårt av klimatförändringar, fattigdom och våld. Vi är inte nöjda med den svenska politiken.

Sverige har möjlighet att leda arbetet med Agenda 2030 och vara en global förebild. Men då krävs att regeringen höjer ambitionen och ökar takten – nu.

Exempel på Globala mål som Sverige idag inte uppfyller är Mål 12 om hållbar produktion och konsumtion, där Sveriges koldioxidutsläpp från import ökar. Svensk vapenexport bidrar till att motverka fred och rättvisa och försvårar därmed Mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. Även uppfyllandet av Mål 17, genomförande och partnerskap, motverkas genom att Sverige inte tydligt agerar i skatteflyktsfrågan.

Delat ansvar kan bli otydligt ansvar

Fem länder i Europa har valt att placera huvudansvaret för Agenda 2030 med de Globala målen hos statsminister eller premiärminister. I Danmark ligger ansvaret på finansministern. I Sverige är ansvaret uppdelat mellan bistånds- och klimatminister som ansvarar för det internationella genomförandet och civilministern som ansvarar för den nationella nivån. När vi i det civila samhället utkräver ansvar kan ministrarna hänvisa till varandra. Utan system för ansvarsutkrävande och uppföljning riskerar ansvaret bli otydligt.

Agenda 2030 ska integreras i ordinarie styrning och beslutsprocesser, som till exempel budgeten. Om de Globala målen ska nås på utsatt tid, om tretton år, krävs finansiering i Sverige och globalt. Finland har påbörjat ett arbete med att skapa en budgetmodell utifrån de Globala målen och initierat tvärsektoriella dialoger. Finland har, tycker vi, tagit flera initiativ som Sverige inte har.

Samtidigt som vi välkomnar Sveriges välfärdsindikatorer har vi ännu inte sett hur de kommer att bidra till förändrad politik och budget.

Förslag finns

För sex månader sedan presenterade Agenda 2030-delegationen sitt förslag till nationella prioriteringar och åtgärder till regeringen. Förslagen togs fram i bred konsultation med olika aktörer från samhället och rymmer flera bra förslag på styrning. Bland annat att ett sekretariat inrättas på Regeringskansliet med mandat att verka över politikområden och departementsgränser. Delegationen föreslår även en parlamentarisk beredning.

En handlingsplan för Agenda 2030 måste bygga vidare på och vara tydligt förankrad i ”Sveriges politik för global utveckling”, PGU, som antogs av en enhällig riksdag år 2003. Utgångspunkten för PGU är att alla politikområden ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling, så kallad samstämmighet. Politiken ska dessutom präglas av ett rättighetsperspektiv och de fattigas perspektiv på utveckling.

Våra fyra krav

För att Sverige på ett effektivt sätt ska bidra till att vi når de Globala målen för hållbar utveckling kräver vi:

  • Att ansvariga ministrar Ardalan Shekarabi och Isabella Lövin skyndsamt tar fram en ambitiös handlingsplan med nationella mål och som tar sig an de områden där Sveriges förda politik står i konflikt med de Globala målen.
  • Att handlingsplanen utgår från Sveriges politik för global utveckling och Agenda 2030 delegationens förslag.
  • Att Agenda 2030:s principer tillsammans med rättighetsperspektivet och de fattigas perspektiv från PGU:n ska prägla all politik.
  • Att arbetet med handlingsplanen sker i en öppen process och förankras i riksdagen.

Agenda 2030 med de Globala målen för hållbar utveckling antogs eftersom världen står inför en rad utmaningar och problem. Fortfarande lever 767 miljoner människor i extrem fattigdom och vi får alarmerande fakta om att klimatutsläppen ökar. Sverige har möjlighet att leda arbetet med Agenda 2030 och vara en global förebild. Men då krävs att regeringen höjer ambitionen och ökar takten – nu.

Dokumentation

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribenternas åsikter.

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktionen på [email protected]E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00