ValkompassEU-val 2024

Svante Linusson

förCenterpartiet
  • Kommunalval 1998
  • Kommunalval 2022

54 år

Högskole- eller universitetsstudier

Vad fick dig att engagera dig i politiken?

Från början var det miljöpolitik, trafikpolitik. Efter mitt uppehåll på ett decennium var det 2017 hoten mot den liberala demokratin. Dels från den galna (kristna) högern i USA, (som nu spritt sig till Sverige), men även islamistiska extremister och diktaturerna Ryssland och Kina. Jag var också frustrerad över att Sverige som varit ett digitalt föregångsland höll på att hamna på efterkälken.

Politiska hjärtefrågor

EU satsar på Artificiell intelligens

AI är en enormt kraftfull teknik som kan förbättra livet för alla människor genom t.ex. effektivare företag och bättre vård. Vi är idag alltför beroende av USA för dessa tjänster. Europa behöver egna AI-företag med kraftfull generativ AI. EU måste t.ex. satsa på AI på fler språk. För att effekivisera svensk byråkrati med AI så måste den kunna bra svenska! Även forskning för att mota risker med AI.

Ett paket för att rädda Östersjön

Stoppa överfiskningen, övergödningen, giftutsläppen och nedskräpningen. Fiskekvoterna måste sättas för att rädda sillen och torsken, men också hela ekosystemet. De ska styra till ett mer småskaligt kustnära fiske. Tillfälligt stopp för allt storskaligt fiske. Stoppa övergödning, restaurera döda bottnar och bekämpa algblommningen. Gifthalten i fisken måste ner!

Ukrainas sak är vår!

Ett långsiktigt stödpaket från EU till Ukraina på en hög nivå. Vi i C har föreslagit 1% av BNP, motsvarar en fördubbling av svenskt stöd. Både humanitärt och militärt. Skynda på Ukrainas medlemsansökan. Rysslands aggression måste bemötas med hårda svar. Använd de ryska tillgångarna i EU. Inför en särskild internationell tribunal för övergreppen i Ukraina.

Personliga frågor

Vilka utskott vill du helst sitta i?

Det finns diskussioner om att skapa ett digitalt utskott som samlar flera av de digitala frågorna: AI, cybersäkerhet, integritet, digitala marknad mm. Det förslaget stöttar jag och där vill jag helst sitta! Utskotten som har hand om forskning, utbildning, industri, miljö och fiske är också intressanta för mig.

Vilken ny lagstiftning vill du driva igenom under nästa mandatperiod?

- En långsiktig massiv satsning på att stöta Ukraina. - Rätten till digital integritet ska skrivas in i EUs grundfördrag. - Ett Östersjöpaket som stoppar överfisket, övergödningen, giftutsläppen och nedskräpningen. - Ett klimatlås som tvingar länder följa klimatreglerna.

Vilket är ditt favoritmedlemsland i EU (förutom Sverige?)

Italien - maten, naturen, konsten, historien!

Din bästa Eurovisionlåt genom tiderna? (Du får inte välja ett svenskt bidrag!)

Insieme: 1992

Jämför svar

1

Det är en fördel för Sverige att vara med i EU

All erfarenhet och forskning visar att det är genom samarbete man bygger välstånd. Det är bara via EU vi kan stötta Ukraina, rädda klimatet och se till att våra företag får konkurrenskraft med den nya tekniken, Artificiell Intelligens.
Svante Linusson
2

EU ska inte välkomna fler medlemsländer

EU har stort inflytande på resten av världen. Genom att vara ett föredöme och ge våra grannländer orsaker att blir mer demokratiska för att de vill gå med. På så sätt sprider EU demokrati och välstånd till fler länder. Det är också bra för svenska företag att EUs inre marknad blir större. Bosnien, Georgien, Ukraina, Moldavien är länder som bör få en chans.
Svante Linusson
3

Fossila subventioner ska förbjudas i alla EU-regelverk

De fossila subventionerna måste fasas ut. Det måste kosta att släppas ut. Inga medel från EU budgeten ska gå till nya fossila projekt.
Svante Linusson
4

Sverige ska ersätta kronan med Euro

Detta avgörs av Sveriges Riksdag och inte av Europaparlamentet. Det avgörs därför inte i det här valet utan i riksdagsval. Jag tycker det har gagnat Sverige att stå utanför Euron under de kriser som varit sen vi beslutade att inte gå med för 20 år sedan. Men situationen har ändrats och vi behöver en ordentlig utredning inför nästa riksdagsval om för- och nackdelar.
Svante Linusson
5

Alla varor på EU:s inre marknad ska ha en klimatmärkning som anger koldioxidavtryck

Ja! Detta är så viktigt för att vi alla ska kunna göra smarta val när vi handlar.
Svante Linusson
6

Ansiktsigenkänning i brottsbekämpande syfte ska tillåtas i högre utsträckning

EUs AI-act som klubbades i mars i år tillåter nu ansiktsigenkänning i väldigt stor utsträckning. Alltför stor tycker jag. Auktoritära regimer kan använda den för att veta var alla är hela tiden utan att det ens finns misstanke om något särskilt brott.
Svante Linusson
7

EU ska ta initiativ till mer vapenproduktion inom unionen

Det våldsamt aggressiva agerandet av Ryssland gör att vi måste förbereda oss för att försvara oss. Vi har sett att Eu gemensamt inte lyckas producera och leverera den mängd ammunition och vapen vi utlovat Ukraina, så det finns ett stort behov av att öka den europeiska försvarsindustrins produktionskapacitet.
Svante Linusson
8

EU ska förbjuda TikTok

EU kan inte förbjuda enskilda företag eller appar på magkänsla hos politiker. Detta drivs främst av politiker som är gillar stora rubriker och är rädda för ny teknik. Vad EU däremot borde göra är att skärpa regelverket för hur sociala medier likt tiktok får fungera för att inte påverka användarna negativt. Och se till att de regler som redan finns följs.
Svante Linusson
9

EU ska inrätta en gemensam säkerhetspolis

Gängbrottsligheten är gränsöverskridande så vi behöver samarbeta mer.
Svante Linusson
10

EU ska ha ett gemensamt cyberförsvar

EU har instiftat ett flertal lagar där vi lovar att samarbeta mot attacker utifrån. Det är till stor hjälp att alla länder att hjälps åt och ett ökat säkerhetspolitiskt samarbete är nödvändigt.
Svante Linusson
11

EU ska kräva att arbetsgivaren tar ansvar om en underleverantör fuskar med löner eller skatter

Nej, hur arbetsmarknadens parter organiserar sig och vilka avtal som ingås med underleverantörer är inte något som EU ska försöka reglera, det ser för olika ut i EU:s länder
Svante Linusson
12

Alla typer av arbetskraftsinvandring till EU ska bli lättare

Det finns en stor kompetensbrist inom EU inom många olika sektorer. Arbetskraftsinvandring är ett viktigt komplement till den inhemska arbetsmarknaden inom repektive EU-land.
Svante Linusson
13

Plattformsdirektivet ska stärkas med ett större arbetsgivaransvar för gig-arbetare

Arbetsvillkoren inom nya branscher och sektorer så som plattsformsekonomin behöver alltid stärkas och utvecklas. Men jag vill värna den svenska modellen där arbetsmarknadens parter organiserar sig och bestämmer villkor i förhandlingar. Det är inte något som EU ska försöka reglera, det ser för olika ut i EU:s länder
Svante Linusson
14

Bestämmelserna om dygnsvila i arbetstidsdirektivet ska rivas upp

Man ska inte bara må bra av jobbet och utan också på jobbet. Arbetsmiljöfrågor är viktigt för att hela livet ska fungera. Däremot tycker jag att det är bättre att arbetsmarknades parter reglerar arbetsvillkor. Och det har framkommit flera fall när reglerna fungerar dåligt.
Svante Linusson
15

Ett land ska kunna uteslutas ur EU om det bryter mot EU:s demokratiska principer

Ja, medlemmar som upprepat och trots vidtagna åtgärder fortsätter agera på ett sätt som inte är förenligt med EU:s grundläggande värderingar måste kunna uteslutas. Annars undergrävs EU som demoikratiskt samarbete.
Svante Linusson
16

Vetorätten i ministerrådet ska ersättas med kvalificerad majoritet i alla frågor

Det bör fortsatt gå att blockera enskilda beslut som strider mot den nationella besluträtten såsom beskattningsrätten, men vi bör t ex ta bort vetorätten på utrikesområdet för att utrikespolitiken i EU ska bli mer effektiv.
Svante Linusson
17

Företag som driver sociala medier ska själva få avgöra hur de hanterar desinformation

Teknikutvecklingen innebär att det blir allt enklare att sprida desinformation, vi menar att det behövs moderniseringar av regelverken kring detta.
Svante Linusson
18

EU ska satsa EU-medel på kärnkraft

EU ska satsa på fossilfri energiproduktion. Men kärnkraft ska inte premieras framför andra möjligheter som vindkraft och solenergi.
Svante Linusson
19

Alla intäkter från försäljning av utsläppsrätter ska betalas in till EU:s budget

Det är bättre att intäkterna används till särskilda fonder som stöttar satsning i ny teknik på energi och klimatområdet. Idag går en mindre del till Innovation fond.
Svante Linusson
20

Producenter ska täcka kostnaderna för mer textilåtervinning

Det vore ett stort steg framåt om textilidustrin var tvungen att ta ett producentansvar. Då skulle vi kunna få betydligt bättre textilåtervinning.
Svante Linusson
21

Skyddet för varg ska minska

Det bör i stor utsträckning vara en nationell fråga. Många anser sig väldigt starkt påverkade av lokal närvaro av varg och då blir det väldigt fel om detta ska styras ända från Bryssel.
Svante Linusson
22

EU ska verka för att mindre skog avverkas

Vi vill inte att EU ska detaljreglera svenskt skogsbruk. Samtidigt anser vi att EU har ett övergripande ansvar att förhindra avskogning och bidra till att ställa om skogsbruk som inte är hållbart. Om EU- lagar förbjuder en skogsägare att avverka sin skog så måste det utgå ekonomisk ersättning till ägaren. Skogen är en viktig resurs som byggmaterial och för bioenergi.
Svante Linusson
23

EU ska minska användningen av bekämpningsmedel i jordbruket med 50 procent till år 2030

Det är viktigt att vi minskar användningen av bekämpningsmedel i jordbruket lraftigt. Men Sverige har redan kommit långt i detta arbete och man kan därför inte besluta 50% rakt av. De som är bäst idag ska inte straffas.
Svante Linusson
24

De kvoter som ministerrådet har föreslagit för fiske av sill/strömming ska minskas

Ministerrådets beslut om kvoter för 2024 var stred mot EUs regler. Vi läper nu en betydande risk att sillbestånd i Östersjän kollapsar. VI måste upphöra med industritrålningen under några år för att låta sillen återhämta sig. Storskalig trålning norr om Åland bör förbjudas permanent. Även storskalig bottentrålning ska upphöra i stora delar av Östersjön.
Svante Linusson
25

EU ska upprätta mottagningscenter utanför Europa dit asylsökande skickas

Den som söker asyl ska få en rättssäker prövning. Detta kan vi bara fullt ta ansvar för om den sker under kontrollerade former av EU. Det är dessutom mycket tveksamt huruvida en sådan ordning är förenlig med FN:s flyktingkonvention.
Svante Linusson
26

EU:s bistånd ska villkoras med att länder utanför EU medverkar till att bromsa migrationen

Bistånd ska bestämmas och ges till projekt som är effektiva i sig. Bistånd ska inte användas som politisk muta för att driva igenom en särskild politik av något slag alls.
Svante Linusson
27

EU ska öka antalet räddningsaktioner på Medelhavet

Ja, Medelhavet ska ite bli människors gravar. Men det viktigaste är att de inte försöker ge sig ut på dessa vanisnnesfärder utan får andra möjligheter att söka asyl.
Svante Linusson
28

Sverige ska införa permanent inre gränskontroll vid Sveriges gränser

Jag värnar den fria rörligheten inom EU som innebär rätten att resa mellan Schengenländerna utan gränskontroller. Dock kan det finnas skäl att vid särskilda omständigheter införa gränskontroller, exempelvis pandemi.
Svante Linusson
29

EU ska göra omvändelseförsök av HBTQI-personer olagligt

Att hbtqi-personer utsätts för olika slags påtryckningar eller tvång för att dölja sin sexualitet eller sin könsidentitet är helt oacceptablet. Vi vill självklart att detta förbjuds i alla medlemsländer.
Svante Linusson
30

EU ska rekommendera medlemsländerna att lägga till en tredje könskategori i sina pass

Det finns ingen anledning att staten ska tvinga in människor i en kategori där de inte tycker de hör hemma. Med modern biometrisk identifikation i pass är info om kön nuförtiden inte lika viktig när det kommer till att avgöra om det är rätt person.
Svante Linusson
31

EU ska införa samtyckeslagstiftning

Självklart ska sex alltid bygga på samtycke. EU bör verka för detta, men den lagstiftningen bör varje land ha egen kontroll över.
Svante Linusson
32

EU ska få kompetens att kriminalisera sexköp med inspiration från den svenska sexköpslagen

Det vore bra om fler länder tog efter Sverige på den här punkten, men det bör vara lagstiftning där länderna får ha egen beslutande rätt. Vi vill inte att andra länder i EU ska kunna tvinga på oss en annan sexköpslag och då kan vi inte kräva att vi ska kunna bestämma vilken lag de har på området.
Svante Linusson
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024