ValkompassEU-val 2024

Emma Wiesner

förCenterpartiet
  • Europaparlamentsval 2019

31 år

Högskole- eller universitetsstudier

Vad fick dig att engagera dig i politiken?

Klimatet

Politiska hjärtefrågor

Utvidga EUs handel med utsläppsrätter till alla sektorer

Det måste kosta att släppa ut växthusgaser. Att snabbt få ner EUs utsläpp är det absolt viktigaste vi kan göra för klimatet.

Skapa en europeisk marknad för negativa utsläpp

Det krävs inte bara att vi sänker utsläppen, utan den tekniska utvecklingen går också mot att fånga in allt mer utsläpp. Genom ett handelssystem med negativa utläpp så stimuleras marknaden så att EU kan bli klimatpositivt redan till 2050.

Sätt ett klimatlås på EUs budget

Det måste kosta att fortsätt att släppa ut! De länder som konsekvent inte uppfyller de bindande klimatmål som EU har bestlutat om ska också kunna bestraffas genom att EU-medel stryps till dem.

Personliga frågor

Vilka utskott vill du helst sitta i?

Jag vill sitta kvar i miljö & klimatutskottet, industriutskottet, jordbruksutskottet och fiskeriutskottet. På så vis finns det inga gröna frågor som passerar Europaparlamentet utan att jag och Centerpartiet har satt vår prägel på dem!

Vilken ny lagstiftning vill du driva igenom under nästa mandatperiod?

Ett stopp för statligt stöd till fossil energi i hela EU

Vilket är ditt favoritmedlemsland i EU (förutom Sverige?)

Italien

Din bästa Eurovisionlåt genom tiderna? (Du får inte välja ett svenskt bidrag!)

Sunstroke- Run away

Jämför svar

1

Det är en fördel för Sverige att vara med i EU

Ja. Vi jobbar för att EU ska bli ännu bättre och att resurser ska läggas på de områden som gör mest skillnad. Därför vill vi samarbeta ännu mer om gränsöverskridande utmaningar som klimat och miljö, säkerhet och försvar, migration, handel och organiserad brottslighet
Emma Wiesner
2

EU ska inte välkomna fler medlemsländer

Centerpartiet vill välkomna nya medlemsländer förutsatt att man lever upp till de EU-gemensamma värderingarna. Vi stödjer kommissionens förslag att bevilja kandidatstatus till Ukraina och Moldavien med sikte mot EU-medlemskap. Centerpartiet vill också påbörja förhandlingar med Georgien och Bosnien Hercegovina.
Emma Wiesner
3

Fossila subventioner ska förbjudas i alla EU-regelverk

De fossila subventionerna måste fasas ut. Det måste kosta att släppas ut. Inga medel från EU budgeten ska gå till nya fossila projekt
Emma Wiesner
4

Sverige ska ersätta kronan med Euro

Vi i Centerpartiet har tidigare varit kritiska till att överföra mer av valuta- och finanspolitiken till EU-nivå, samtidigt var det över 20 år sedan folkomröstningen gjordes och många av argumenten har förändrats. Centerpartiet vill tillsätta en utredning som genomlyser för och nackdelar med införandet av euron i Sverige
Emma Wiesner
5

Alla varor på EU:s inre marknad ska ha en klimatmärkning som anger koldioxidavtryck

Ja. Centerpartiet har länge varit drivande för detta mål så att det blir lättare för gemene man att ta hållbara val.
Emma Wiesner
6

Ansiktsigenkänning i brottsbekämpande syfte ska tillåtas i högre utsträckning

7

EU ska ta initiativ till mer vapenproduktion inom unionen

EU behöver snabbt skala upp produktionen av vapen och ammunition om vi ska klara att leverera det militära stöd till Ukraina som vi har utlovat.
Emma Wiesner
8

EU ska förbjuda TikTok

“ Appen i sig är inte problemet och bör inte förbjudas. Däremot behöver myndigheter i Sverige och EU om dataskydd och skydd av personuppgifter. Till dess är det bra att företag och myndigheter överväger om det är säkert att appen tillåts på deras it-enheter, exempelvis de anställas mobiler.
Emma Wiesner
9

EU ska inrätta en gemensam säkerhetspolis

Vi behöver mer samverkan mellan EU-ländernas polis och rättsväsenden, men inte en centralt styrd säkerhetspolisorganisation.
Emma Wiesner
10

EU ska ha ett gemensamt cyberförsvar

Det behövs ett EU med starkare säkerhetspolitiskt samarbete, med skydd för kritisk infrastruktur, ett stärkt cyberförsvar och ett utvecklat försvarssamarbete tillsammans med NATO.
Emma Wiesner
11

EU ska kräva att arbetsgivaren tar ansvar om en underleverantör fuskar med löner eller skatter

Arbetsmarknadsfrågor främst ska lösas mellan arbetsmarknadens parter i första hand, och på nationell nivå i andra hand.
Emma Wiesner
12

Alla typer av arbetskraftsinvandring till EU ska bli lättare

Det finns en stor kompetensbrist inom EU inom många olika sektorer. Arbetskraftsinvandring är ett viktigt komplement till den inhemska arbetsmarknaden inom varje EU-land, och här krävs enklare och tryggare regler i hela EU.
Emma Wiesner
13

Plattformsdirektivet ska stärkas med ett större arbetsgivaransvar för gig-arbetare

Arbetsmarknadsfrågor främst ska lösas mellan arbetsmarknadens parter i första hand, och på nationell nivå i andra hand.
Emma Wiesner
14

Bestämmelserna om dygnsvila i arbetstidsdirektivet ska rivas upp

Reglerna behöver implementeras på ett tydligare sätt i den svenska arbetsmarknadens modell, så att den blir tillräckligt flexibel och fungerar även i de sektorer där skiften är organiserade på 24 timmar.
Emma Wiesner
15

Ett land ska kunna uteslutas ur EU om det bryter mot EU:s demokratiska principer

Det ska vara möjligt att utesluta medlemmar som upprepat och trots vidtagna åtgärder fortsätter agera på ett sätt som inte är förenligt med EU:s grundläggande värderingar. Det är ingen rättighet att vara med i EU om man inte lever upp till grundkraven.
Emma Wiesner
16

Vetorätten i ministerrådet ska ersättas med kvalificerad majoritet i alla frågor

Inte i alla frågor, men i utrikes och säkerhetspolitiken behöver EU tala med en starkare och mer gemensam röst, utan att ensklida länder kan obstruera för sin egna vinning.
Emma Wiesner
17

Företag som driver sociala medier ska själva få avgöra hur de hanterar desinformation

Teknikutvecklingen innebär att det blir allt enklare att sprida desinformation, det kräver att vi har ett tydligt regelverk som bemöter sådant.
Emma Wiesner
18

EU ska satsa EU-medel på kärnkraft

19

Alla intäkter från försäljning av utsläppsrätter ska betalas in till EU:s budget

I EUs handel med utsläppsrätter som jag var med och förhandlade, så gick vi med på att 25 % av intäkterna kan styras om från ländernas budgetar till EUs budget. Men vi vill inte styra om ytterligare medel.
Emma Wiesner
20

Producenter ska täcka kostnaderna för mer textilåtervinning

Vi vill att textilier ska omfattas av producentansvar, vilket innebär att den som sätter en vara på marknaden är skyldig att se till att den materialåtervinns. Det ska vara enkelt för dig som konsument att lämna in ditt avfall som exempelvis textilier oavsett var du bor i landet. Samtidigt vill vi se fler högteknologiska anläggningar som kan rena avfallet du lämnar in och omvandla till insatsvara
Emma Wiesner
21

Skyddet för varg ska minska

Bevarandestatusen för varg i Sverige idag är så stabil att artens skyddsstatus bör kunna ändras i EU:s art- och habitatdirektiv. Det skulle innebära att vargen fortsatt är skyddad men att möjligheten att vidta åtgärder i Sverige, som till exempel skyddsjakt, skulle öka.
Emma Wiesner
22

EU ska verka för att mindre skog avverkas

Vi vill inte att EU ska detaljreglera svenskt skogsbruk. Samtidigt anser vi att EU har ett globalt och övergripande ansvar att förhindra avskogning och bidra till att ställa om det skogsbruk som inte är hållbart.
Emma Wiesner
23

EU ska minska användningen av bekämpningsmedel i jordbruket med 50 procent till år 2030

Vi vill minska riskerna med växtskyddsmedel och välkomnar en minskad överanvändningen av växtskyddsmedel i EU. Det är viktigt att de krav som ställs är rimliga och realistiska och att de möjliggör ett fortsatt kostnadseffektivt växtskydd som säkerställer jordbrukets konkurrenskraft. Sverige ska inte missgynnas av att vi redan är långt framme.
Emma Wiesner
24

De kvoter som ministerrådet har föreslagit för fiske av sill/strömming ska minskas

“ Kvoterna för 2024 är redan beslutade av ministerrådet. Vi hade helst sett kraftigt sänkta kvoter och ett tillfälligt stopp för den storskaliga industriella trålningen av sill/strömming 2024. Några kvotförslag för 2025 har ännu inte presenterats
Emma Wiesner
25

EU ska upprätta mottagningscenter utanför Europa dit asylsökande skickas

Alla som söker asyl ska få en rättssäker prövning. Detta kan vi bara fullt ta ansvar för om den sker under kontrollerade former i EU. Det är inte heller rätt att, trots att en person tagit sig till Sverige för att söka skydd, flytta ansvaret för den asylsökande från Sverige till ett land utanför EU. Det är dessutom mycket tveksamt huruvida en sådan ordning är förenlig med FN:s flyktingkonvention
Emma Wiesner
26

EU:s bistånd ska villkoras med att länder utanför EU medverkar till att bromsa migrationen

Vi tycker det är fel att kräva att andra länder hindrar migration för att de ska få ta del av EU:s bistånd. Bättre är att genom bistånd motverka människors behöv att migrera för att förbättra sina liv
Emma Wiesner
27

EU ska öka antalet räddningsaktioner på Medelhavet

EU bör ta fram en strategi för sök- och räddningsstrategi på medelhavet, och det borde bli förbjudet att kriminalisera de NGO:er som räddar människor i sjönöd på Medelhavet.
Emma Wiesner
28

Sverige ska införa permanent inre gränskontroll vid Sveriges gränser

Den fria rörligheten inom EU är en av våra viktigaste fri- och rättigheter som EU-medborgare; rätten att resa mellan Schengenländerna utan gränskontroller. Dock kan det finnas skäl att vid särskilda omständigheter införa gränskontroller, exempelvis pandemi.
Emma Wiesner
29

EU ska göra omvändelseförsök av HBTQI-personer olagligt

Att hbtqi-personer utsätts för olika slags påtryckningar eller tvång för att dölja sin sexualitet eller sin könsidentitet är helt oacceptablet. Vi vill självklart att detta förbjuds i alla medlemsländer.
Emma Wiesner
30

EU ska rekommendera medlemsländerna att lägga till en tredje könskategori i sina pass

Alla människor har rätt att få vara den de är och se rätt kön i sina id-handlingar.
Emma Wiesner
31

EU ska införa samtyckeslagstiftning

Ja, vi vill att EU ska skärpa arbetet mot alla typer av sexuellt våld. Sex ska alltid bygga på frivillighet
Emma Wiesner
32

EU ska få kompetens att kriminalisera sexköp med inspiration från den svenska sexköpslagen

Ingen människa vara en handelsvara. EU måste bli stärka kampen mot människohandel och trafficking. Vi vill att resten av EU förbjuder sexköp, med inspiration från den svenska sexköpslagen där den som köper sex alltid är förövaren.
Emma Wiesner
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024