ValkompassEU-val 2024

Elsie Gisslegård

förCenterpartiet

23 år

Högskole- eller universitetsstudier

Vad fick dig att engagera dig i politiken?

Jag är född till en svensk pappa och engelsk mamma, vilket gjort att hela mitt liv har jag känt mig mer som Europé än strikt svensk. När jag vaknade dagen efter Brexitomröstningen så förstod jag att de friheter vi åtnjuter inte kan tas för givna. Jag såg hur ett av mina hemländer valde vägen av isolering och protektionism mot ungas vilja.

Personliga frågor

Vilka utskott vill du helst sitta i?

DROI - Mänskliga rättigheter, LIBE - Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och AFCO - Konstitutionella frågor!

Vilken ny lagstiftning vill du driva igenom under nästa mandatperiod?

Jag vill påbörja processen med att skriva ett nytt fördrag. Det skulle vara mitt största fokus.

Vilket är ditt favoritmedlemsland i EU (förutom Sverige?)

Nederländerna! Jag pluggade i Amsterdam och trivdes superbra.

Din bästa Eurovisionlåt genom tiderna? (Du får inte välja ett svenskt bidrag!)

Voilà med Barbara Pravi eller Run Away med Sunstroke Project & Olia Tira (Epic sax guy)

Jämför svar

1

Det är en fördel för Sverige att vara med i EU

Ja. Vi jobbar för att EU ska bli ännu bättre och att resurser ska läggas på de områden som gör mest skillnad. Därför vill vi samarbeta ännu mer om gränsöverskridande utmaningar som klimat och miljö, säkerhet och försvar, migration, handel och organiserad brottslighet. 
Elsie Gisslegård
2

EU ska inte välkomna fler medlemsländer

Centerpartiet vill välkomna nya medlemsländer förutsatt att man lever upp till de EU-gemensamma värderingarna. Vi stödjer kommissionens förslag att bevilja kandidatstatus till Ukraina och Moldavien med sikte mot EU-medlemskap. Centerpartiet vill också påbörja förhandlingar med Georgien och Bosnien Hercegovina. Skulle Storbritannien vilja komma tillbaka till gemenskapen så välkomnar jag det.
Elsie Gisslegård
3

Fossila subventioner ska förbjudas i alla EU-regelverk

De fossila subventionerna måste fasas ut. Det måste kosta att släppas ut. Inga medel från EU budgeten ska gå till nya fossila projekt.
Elsie Gisslegård
4

Sverige ska ersätta kronan med Euro

Centerpartiet utesluter inte att Sverige kan behöva införa euron i framtiden. Vi vill dock att en utredning tillsätts först som tydligt belyser för- och nackdelar. Jag är mer positivt inställd till Euron och anser att man bör överväga att gå med i EMU så snart som det finns en bred majoritet förslaget.
Elsie Gisslegård
5

Alla varor på EU:s inre marknad ska ha en klimatmärkning som anger koldioxidavtryck

Ja. Centerpartiet har länge varit drivande för detta mål så att det blir lättare för gemene man att ta hållbara val.
Elsie Gisslegård
6

Ansiktsigenkänning i brottsbekämpande syfte ska tillåtas i högre utsträckning

Det är grovt integritetskränkande och inget som EU bör hålla på med.
Elsie Gisslegård
7

EU ska ta initiativ till mer vapenproduktion inom unionen

EU behöver snabbt skala upp produktionen av vapen och ammunition om vi ska klara att leverara det militära stöd till Ukraina som vi har utlovat.
Elsie Gisslegård
8

EU ska förbjuda TikTok

Appen i sig är inte problemet och bör inte förbjudas. Däremot behöver myndigheter i Sverige och EU se till att appens ägare följer de lagar och regler som finns i Sverige och EU om dataskydd och skydd av personuppgifter. Detta ska givetvis gälla alla appar, inte bara Tiktok.
Elsie Gisslegård
9

EU ska inrätta en gemensam säkerhetspolis

Vi är positiva till mer samarbete mellan polis och rättsväsende för att lösa brottslighet som är allt mer gränsöverskridande, men inte genom en centraliserad säkerhetspolis.
Elsie Gisslegård
10

EU ska ha ett gemensamt cyberförsvar

Det behövs ett EU med starkare säkerhetspolitiskt samarbete, med skydd för kritisk infrastruktur, ett stärkt cyberförsvar och ett utvecklat försvarssamarbete tillsammans med NATO.
Elsie Gisslegård
11

EU ska kräva att arbetsgivaren tar ansvar om en underleverantör fuskar med löner eller skatter

Vi vill att arbetsrelaterade frågor främst ska lösas på nationell nivå.
Elsie Gisslegård
12

Alla typer av arbetskraftsinvandring till EU ska bli lättare

Det finns en stor kompetensbrist inom EU inom många olika sketorer. Arbetskraftsinvandring är ett viktigt komplement till den inhemska arbetsmarknaden inom repektive EU-land.
Elsie Gisslegård
13

Plattformsdirektivet ska stärkas med ett större arbetsgivaransvar för gig-arbetare

Arbetsvillkoren inom nya branscher och sektorer så som plattsformsekonomin behöver alltid stärkas och utvecklas. Däremot vill C värna den svenska modellen där det är arbetsmarkadens parter som ser till att det råder ordning och reda på vår arbetsmarknad.
Elsie Gisslegård
14

Bestämmelserna om dygnsvila i arbetstidsdirektivet ska rivas upp

Man ska inte bara må bra av jobbet och utan också på jobbet. Arbetsmiljöfrågor är viktigt för att hela livet ska fungera. Däremot tror vi att det är bättre att arbetsmarknades parter reglerar arbetsvillkor.
Elsie Gisslegård
15

Ett land ska kunna uteslutas ur EU om det bryter mot EU:s demokratiska principer

Centerpartiet anser att det ska vara möjligt att utesluta medlemmar som upprepat och trots vidtagna åtgärder fortsätter agera på ett sätt som inte är förenligt med EU:s grundläggande värderingar.
Elsie Gisslegård
16

Vetorätten i ministerrådet ska ersättas med kvalificerad majoritet i alla frågor

Centerpartiet vill att det fortsatt ska gå att blockera enskilda beslut som strider mot den nationella besluträtten såsom beskattningsrätten, men vill ta bort vetorätten på utrikesområdet för att utrikespolitiken i EU ska bli mer effektiv. Jag ser dock att med en ny EU stadga så bör man hitta alternativa lösningar för att säkra medlemsländers suveränitet samtidigt som man tar bort vetorätten.
Elsie Gisslegård
17

Företag som driver sociala medier ska själva få avgöra hur de hanterar desinformation

Teknikutvecklingen innebär att det blir allt enklare att sprida desinformation, vi menar att det behövs moderniseringar av regelverken kring detta.
Elsie Gisslegård
18

EU ska satsa EU-medel på kärnkraft

Vi anser inte att EU medel ska gå till att stötta enskilda sektorer.
Elsie Gisslegård
19

Alla intäkter från försäljning av utsläppsrätter ska betalas in till EU:s budget

20

Producenter ska täcka kostnaderna för mer textilåtervinning

Vi vill att textilier ska omfattas av producentansvar, vilket innebär att den som sätter en vara på marknaden är skyldig att se till att den materialåtervinns. Det ska vara enkelt för dig som konsument att lämna in ditt avfall som exempelvis textilier oavsett var du bor i landet. Samtidigt vill vi se fler högteknologiska anläggningar som kan rena avfallet du lämnar in och omvandla till insatsvara
Elsie Gisslegård
21

Skyddet för varg ska minska

Vi menar att bevarandestatusen för varg i Sverige idag är så stabil att artens skyddsstatus bör kunna ändras i EU:s art- och habitatdirektiv. Det skulle innebära att vargen fortsatt är skyddad men att möjligheten att vidta åtgärder i Sverige, som till exempel skyddsjakt, skulle öka.
Elsie Gisslegård
22

EU ska verka för att mindre skog avverkas

Vi vill inte att EU ska detaljreglera svenskt skogsbruk. Samtidigt anser vi att EU har ett globalt och övergripande ansvar att förhindra avskogning och bidra till att ställa om det skogsbruk som inte är hållbart.
Elsie Gisslegård
23

EU ska minska användningen av bekämpningsmedel i jordbruket med 50 procent till år 2030

Vi vill minska riskerna med växtskyddsmedel och välkomnar en minskad överanvändningen av växtskyddsmedel i EU. Det är viktigt att de krav som ställs är rimliga och realistiska och att de möjliggör ett fortsatt kostnadseffektivt växtskydd som säkerställer jordbrukets konkurrenskraft. Sverige ska inte missgynnas av att vi redan är långt framme.
Elsie Gisslegård
24

De kvoter som ministerrådet har föreslagit för fiske av sill/strömming ska minskas

Kvoterna för 2024 är redan beslutade av ministerrådet. Vi hade helst sett kraftigt sänkta kvoter och ett tillfälligt stopp för den storskaliga industriella trålningen av sill/strömming 2024. Några kvotförslag för 2025 har ännu inte presenterats.
Elsie Gisslegård
25

EU ska upprätta mottagningscenter utanför Europa dit asylsökande skickas

Alla som söker asyl ska få en rättssäker prövning. Detta kan vi bara fullt ta ansvar för om den sker under kontrollerade former i EU. Det är inte heller rätt att, trots att en person tagit sig till Sverige för att söka skydd, flytta ansvaret för den asylsökande från Sverige till ett land utanför EU. Det är dessutom mycket tveksamt huruvida en sådan ordning är förenlig med FN:s flyktingkonvention.
Elsie Gisslegård
26

EU:s bistånd ska villkoras med att länder utanför EU medverkar till att bromsa migrationen

Vi tycker det är fel att kräva att andra länder hindrar migration för att de ska få ta del av EU:s bistånd. Bättre är att genom bistånd motverka människors behöv att migrera för att förbättra sina liv.
Elsie Gisslegård
27

EU ska öka antalet räddningsaktioner på Medelhavet

Det är i första hand viktigt att motverka att människor överhuvudtaget tar sig den farliga vägen över medelhavet för att söka asyl i EU, men vi vill att också att EU tar fram en strategi för sök- och räddningsstrategi på medelhavet.
Elsie Gisslegård
28

Sverige ska införa permanent inre gränskontroll vid Sveriges gränser

Vi värnar den fria rörligheten inom EU som innbär rätten att resa mellan Schengenländerna utan gränskontroller. Dock kan det finnas skäl att vid särskilda omständigheter införa gränskontroller, exempelvis pandemi.
Elsie Gisslegård
29

EU ska göra omvändelseförsök av HBTQI-personer olagligt

Att hbtqi-personer utsätts för olika slags påtryckningar eller tvång för att dölja sin sexualitet eller sin könsidentitet är helt oacceptablet. Vi vill självklart att detta förbjuds i alla medlemsländer.
Elsie Gisslegård
30

EU ska rekommendera medlemsländerna att lägga till en tredje könskategori i sina pass

Alla männiksor har rätt att få vara den de är och se rätt kön i sina id-handlingar. Jag ser att man skulle kunna undersöka möjligheten att ta bort juridiskt kön helt.
Elsie Gisslegård
31

EU ska införa samtyckeslagstiftning

Vi vill att EU ska skärpa arbetet mot alla typer av sexuellt våld. Sex ska alltid bygga på frivilighet.
Elsie Gisslegård
32

EU ska få kompetens att kriminalisera sexköp med inspiration från den svenska sexköpslagen

Ingen människa vara en handelsvara. EU måste bli stärka kampen mot människohandel och trafficking. Jag ser dock att det inte är något som bör regleras på EU nivå.
Elsie Gisslegård
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024