15 april 2024
Utredning: Lättnader för kamerabevakning i vissa verksamheter, Dir. 2023:40

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredaren ska också se över utform­ningen av den lag­stadgade intresse­avväg­ningen för att den bättre ska svara mot behovet av att kamera­bevaka i syfte att bekämpa brott och upprätt­hålla allmän ordning och säkerhet.

Utredaren ska bland annat:

  • kartlägga och analysera behovet av för­enklade regler vid kamera­bevakning för kommuner, regioner och andra än myndig­heter vid utförande av en uppgift av allmänt intresse,
  • med utgångs­punkt i kart­lägg­ningen och analysen föreslå förenk­lingar som inne­bär att tillstånds­kravet tas bort och i det samman­hanget över­väga om någon skillnad bör göras i kravet på till­stånd utifrån i vilket syfte bevak­ningen sker,
  • analysera behovet av utökade möjlig­heter att kamera­bevaka i syfte att bekämpa brott och upp­rätt­hålla allmän ord­ning och säkerhet, och
  • lämna de författ­nings­förslag som bedöms lämpliga.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 april 2024.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00