Debatt

Utredare: Nu bereds vägen för elvägar

Elvägsutredningen föreslår ett regelverk för byggande och användande av statliga elvägar. Tydliga och enkla regler för elvägar innebär ytterligare ett steg i utvecklingen mot en elektrifierad transportsektor, skriver regeringens utredare Elisabet Falemo.

”Viktigt vid byggande av elväg är att vägen kan anslutas till ett elnät med tillräcklig kapacitet och att elanläggningen är säker och störningsfri.”
”Viktigt vid byggande av elväg är att vägen kan anslutas till ett elnät med tillräcklig kapacitet och att elanläggningen är säker och störningsfri.”Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige är ett av de ledande länderna i världen i utvecklingen av elvägar. Den bärande idéen med elvägar är att elfordon kan tillgodogöra sig el för framdrivning och laddning av batterier under körning. Elvägar är ett komplement till stationär laddning och kan bidra till transporteffektivitet och minskat behov av stora batterier i fordonen.

Det pågår tester av elvägar i en rad länder. I Sverige och Tyskland finns sedan flera år demonstrationsanläggningar med elväg på allmänna vägar. Den första permanenta sträckan med drygt två mil elväg ska stå färdig mellan Örebro och Hallsberg år 2025. Nu föreslår Elvägsutredningen ett regelverk för byggande och användande av statliga elvägar.

Krävs elnät med tillräcklig kapacitet

I vårt förslag till lag om villkor i elvägssystem har vi strävat efter att skapa ett tydligt och enkelt regelverk för användning av elvägar.

För att kunna bygga elvägar kan i stor utsträckning befintliga lagar användas, och utredningen förslår ett klargörande i väglagen att en elvägsanläggning är en väganordning. Viktigt vid byggande av elväg är att vägen kan anslutas till ett elnät med tillräcklig kapacitet och att elanläggningen är säker och störningsfri. Därför föreslår vi att samråd i tidigt stadium även ska ske med berörda elnätsägare, som kan vara såväl lokalnätsföretag, regionnätsföretag som Svenska kraftnät, och med Elsäkerhetsverket. Vi förutsätter också att själva elvägsanläggningen inte kräver koncession, vilket kan ske genom en förordningsändring som är på gång i Regeringskansliet enligt ett förslag från Nätkoncessionsutredningen.

Osäkerhet kring brukaravgiften

I vårt förslag till lag om villkor i elvägssystem har vi strävat efter att skapa ett tydligt och enkelt regelverk för användning av elvägar, där detaljkraven kan anpassas till den teknik som väljs. Trafikverket kommer att investera i, äga och driva elvägar på det statliga vägnätet, och Transportstyrelsen föreslås få särskilda uppgifter när det gäller upptagning av brukaravgifter. En bärande tanke är att de som använder elvägen ska betala brukaravgifter som motsvarar kostnaden för den el som används, kostnader för elnätsanslutningar, drift- och underhåll av elvägsanläggning och stödsystem samt de ökade kostnader för vägunderhåll som uppstår. Vi föreslår att brukaravgiften tas ut per kilowattimme el som överförs till respektive fordon, och att avgiften kan differentieras utifrån tid och kapacitet i elsystemet.

De beräkningsexempel kring brukaravgifter som finns i utredningen bygger på stora osäkerheter om vad de verkliga kostnaderna blir, framför allt för system för mätning, fakturering, tillträdeskontroll med mera. Även när det gäller ökade kostnader för vägunderhåll finns stora osäkerheter och dessutom skillnader mellan de olika tekniska lösningarna. Vi kan därför inte förutspå vad det kommer att kosta att köra på elväg, men redovisar en metod för att bestämma brukaravgiftens nivå. Avgiftsnivån kommer att sättas av Trafikverket i ett senare skede, när förhoppningsvis de verkliga kostnaderna blir mer kalkylerbara. När avgifterna bestäms behöver man bedöma trafikmängden över en längre period, förslagsvis minst 15 år, för att de första användarna inte ska få orimligt höga avgifter.

Ett framtida europeiskt regelverk

På lite längre sikt kommer det förmodligen att skapas gemensamma regler inom EU, och det skulle naturligtvis underlätta för trafik över flera länder. De regler som vi föreslår kommer att fungera även för fordon från andra länder och kan utvecklas och anpassas till ett framtida europeiskt regelverk som kan underlätta för elvägsanvändarna. I det här skedet har vi strävat efter att hålla de administrativa kostnaderna så låga som möjligt, för att få igång utvecklingen på allvar här i Sverige.

Steg mot en elektrifierad transportsektor

Elektrifieringen av vägtrafiken har kommit igång ordentligt, både för personbilar och tyngre fordon som lastbilar och bussar. Elvägsfordon kan ladda både på elväg och med stationär laddning, vilket kan göra det möjligt att optimera batteristorlek och skapa både resurseffektivitet, minska kostnader och behålla transporteffektiviteten.

Framtiden får utvisa vilken teknik och vilka drivmedel som kommer att användas mest. Elvägar är ett komplement till stationär batteriladdning som kräver ett statligt engagemang för att byggas ut i större omfattning. Ju fler användare på elvägar desto lägre blir kostnaderna per kilowattimme. Tydliga och enkla regler för elvägar innebär ytterligare ett steg i utvecklingen mot en elektrifierad transportsektor.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024