Klimatpolitiska rådet: Regeringens klimatpolitik är inte tillräcklig

Regeringens politik väntas för första gången på decennier innebära ökade utsläpp av växthusgaser. ”Den politik som hittills har presenterats är inte tillräcklig för att nå 2030-målen”, säger ordförande Cecilia Hermansson i samband med att Klimatpolitiska rådets årliga rapport presenteras.

Klimatpolitiska rådet kritiserar regeringen för ett avsmalnat fokus, riktat mot energifrågorna och ny elproduktion, som inte räcker för att nå målen. ”Jag har ett något annorlunda perspektiv. Jag tror att den kommer bli helt avgörande för hastigheten och möjligheten att nå hela vägen till nettonoll 2045”, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).
Klimatpolitiska rådet kritiserar regeringen för ett avsmalnat fokus, riktat mot energifrågorna och ny elproduktion, som inte räcker för att nå målen. ”Jag har ett något annorlunda perspektiv. Jag tror att den kommer bli helt avgörande för hastigheten och möjligheten att nå hela vägen till nettonoll 2045”, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).Foto: Marko Säävälä/TT
Miranda Olsson

I Klimatpolitiska rådets årsrapport framgår att den förändring av Sveriges klimatpolitik som Kristerssonregeringen hittills aviserat ökar Sveriges utsläpp i närtid, vilket också regeringen själva konstaterat.

Anmärkningsvärt och allvarligt, menar rådet:

”De insatser som regeringen beslutat om, för att till exempel öka koldioxidupptaget i skog och mark eller stimulera klimatinvesteringar i andra länder, kommer inte att kompensera för uteblivna stora utsläppsminskningar i Sverige till år 2030”.

– Det är ingenting vi hymlar med. Då är frågan hur vi hanterar det, och det är den klimatpolitiska handlingsplanens stora uppgift, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) efter att hon tagit emot rapporten.

När de svenska målen inte nås bedömer rådet också att det blir svårt att nå målen i EU, som till skillnad från regeringen bedöms hålla kursen och i stället öka tempot i omställningen.

– EU har hållit fast vid den färdriktning som medlemsländerna kommit överens om, säger Klimatpolitiska rådets ordförande Cecilia Hermansson.

Krisinsatser motverkar klimatmålen

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari vill föra en ambitiös klimatpolitik, men hur den sittande regeringen ska nå klimatmålen är fortsatt oklart. 

I stället väntas alltså utsläppsminskningar bli resultatet av regeringens hittills förda politik, med bland annat sänkt skatt på drivmedel, slopad bonus på miljöbilar och minskat järnvägsunderhåll.

Insatser som gör att utsläppen i stället kommer att öka ses bland annat som ett resultatet av regeringens hantering av energikrisen. Men kortsiktiga krisåtgärder borde inte utformas så att de försämrar möjligheten att nå långsiktiga mål, skriver Klimatpolitiska rådet och nämner reduktionsplikten som ett exempel.

”Det kan naturligtvis bli nödvändigt med riktade stödinsatser under en kris, men sådana stöd bör utformas på ett sätt som ger incitament till klimatomställning, till exempel energieffektivisering”.

”Detta har ändrats”

Klimatpolitiska rådet vänder sig även i viss utsträckning till den tidigare regeringen. Även i förra årets rapport bedömde rådet att omställningen går för långsamt. Nu konstaterar rådet att Anderssonregeringen mot slutet av mandatperioden tappade tempo i klimatarbetet och genomförandet av insatserna i den förra klimathandlingsplanen.

Samtidigt slutade det klimatkollegium som letts av statsministern att vara aktivt.

Bland Klimatpolitiska rådets medskick till den nya regeringen ligger stort fokus på den klimatpolitiska handlingsplan som ska presenteras i höst. Handlingsplanen bör leda till en accelererad klimatomställning så att utsläppen minskar i närtid och klimatmålen uppnås, rekommenderar rådet. 

Till grund för handlingsplanen har flera myndigheter lämnat underlag till regeringen som Klimatpolitiska rådet efter en genomgång bedömer är otillräckliga för att nå målen till 2030. 

”Huvudförklaringen till detta är att när förslagen utarbetades så pekade existerande utsläppsprognoser på att gällande politik var tillräcklig för att nå 2030-målen. Detta har ändrats.”

Till nästa handlingsplan vill Klimatpolitiska rådet därför se underlag med förslag på insatser som tillsammans ger större utsläppsminskningar än vad som krävs för att nå målen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00