Alla från S tycker lika – miljöpartister olika

EU-PARLAMENTARIKER. De flesta svenska EU-parlamentariker vill dra in EU-stöd till länder som inte tar emot flyktingar. Några få tycker inte att Sverige gynnas av att vara med i EU och två vill driva in EU-skatter. Det visar Altingets enkät med de svenska ledamöterna. Den visar också att socialdemokraterna tycker lika om allt medan miljöpartisterna har vitt skilda åsikter i sakfrågor.

Andreas Liljeheden

Altinget har låtit de svenska EU-parlamentarikerna ta ställning till elva påståenden om allt från flyktingpolitik till arbetsrätt och miljölagstiftning. De har fått svara på om de instämmer helt eller delvis, varken eller, samt om de är helt eller delvis oense om påståendena. Samtliga svenska ledamöter har svarat förutom Soraya Post (F!) och Anna Maria Corazza Bildt (M).

Sammantaget är de flesta av de svenska ledamöterna EU-vänner. 14 av de 18 svarande uppger att de instämmer helt eller delvis med påståendet att det är en fördel att Sverige är med i EU. Fyra stycken är helt oense, det vill säga de tycker inte det är en fördel att vara med i unionen. Det gäller Sverigedemokraterna Peter Lundgren och Kristina Winberg liksom Malin Björk (V) och Max Andersson (MP).

De sistnämnda tycker, föga förvånande, också att fler beslut borde fattas av svenska riksdagen och inte av EU:s lagstiftare.

– Att fler beslut flyttar till Bryssel leder till ett demokratiskt underskott och att makten flyttas för långt bort från medborgarna, säger Malin Björk i en kommentar i anslutning till enkäten.

Motpolerna i frågan om vilken lagstiftare som bör bestämma hittas hos Liberalerna där Cecilia Wikström och Jasenko Selimovic inte alls tycker att riksdagen borde fatta fler beslut.

Dra in stöd till flyktingvägrare

Värt att notera är också att alla de fem svenska socialdemokraterna i EU-parlamentet tycker exakt samma i samtliga frågor.

När det gäller den för Sverige så viktiga frågan om flyktingmottagning och att solidariskt dela på ansvar tycker de flesta svenska ledamöter att EU borde ta i med hårdhandskarna och dra in EU-stöd till länder som Ungern och Polen vilka vägrar att ta emot flyktingar.

– Migration är ett områden som vi måste samarbeta kring. Medlemsländerna ska dela på ansvaret, så överbelastas inte någon stats välfärdsystem. Att vägra måste kännas, säger Fredrick Federley (C).

Sverigedemokraterna håller inte med. Det gör inte heller Moderaterna.

– Det är orimligt att använda EU-fonder som piska för att få länder att följa vissa beslut som handlar om helt andra saker än det man får EU-medel för. Det skulle bli alldeles för godtyckligt, säger Christofer Fjellner (M).

Rör inte den svenska modellen

I flera frågor är de svenska EU-politikerna dock ganska överens. Exempelvis vill de allra flesta att EU ska göra det dyrare att släppa ut gaser som påverkar klimatet och att EU-institutionerna registrerar lobbyister.

De flesta vill inte begränsa bidrag och andra välfärdstjänster till EU-medborgare i Sverige och inte heller driva in skatter på EU-nivå (med undantag för de två liberalerna).

I stort sett samtliga värnar också den svenska modellen där arbetsgivare och facken gemensamt gör upp om arbetsvillkor och löner. Bara Malin Björk (V) vill delvis ha gemensamma EU-regler på det området.

Desto större åsiktsspridning är det kring frågan om man borde kvotera in kvinnor i bolagens styrelser. De gröna och vänstern tycker helt eller delvis att man borde göra det. Politikerna på högerkanten tycker inte att det är en bra idé.

– Att politiker ska bestämma om bolagsstyrelsers sammansättning är fel. Att EU-politiker skulle göra det är dubbelfel, säger Lars Adaktusson (KD).

Sossarna mest grå åsikter

Utifrån enkätsvaren tycks Socialdemokraterna vara de som har minst tydliga åsikter. På åtta av elva frågor har S-ledamöterna svarat att de är ”delvis ense”, ”delvis oense”, eller ”varken eller”. Bara när det gäller att driva in EU-skatter är de helt oense medan de är helt ense i frågan om att dra in flyktingvägrande länders EU-stöd liksom att registrera lobbyister.

Värt att notera är också att alla de fem svenska socialdemokraterna i EU-parlamentet tycker exakt samma i samtliga frågor.

Bland Miljöpartiets fyra ledamöter är det tvärtom. Där går åsikterna isär.

– Jag tror på internationellt samarbete och EU är, trots sina brister, vårt främsta verktyg för ett mer fredligt och hållbart Europa, säger Jakop Dalunde som ser svenska fördelar med EU-medlemskap.

Partikollegan Max Andersson är helt oense med påståendet att det är bra för Sverige att vara med i EU.

– Det finns fördelar med den inre marknaden med mera, men EU innebär samtidigt problem för demokratin och alliansfriheten och begränsar vår möjlighet att fatta beslut för att förbättra miljön, säger han.

Fler svar från Max Andersson och de övriga svenska ledamöterna i EU-parlamentet hittar du här: Altingets EU-test

Där kan du också själv svara på frågorna och se vilken ledamot som främst delar dina politiska åsikter.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00