Debatt

Utredning: Vi vill arbeta inkluderande för en likvärdig äldreomsorg

Vi välkomnar PRO och Visions viktiga inspel till vår utredning. Att arbeta inkluderande och med stor delaktighet från dem som våra kommande förslag berör ser vi som avgörande för att förslagen ska bli relevanta och baseras på bästa tillgängliga kunskap, skriver Olivia Wigzell och Louise Andersson i en replik.

”Vårt arbete ska vägledas av ett personcentrerat synsätt som beaktar äldres hela livssituation och olika individuella behov och önskemål.”
”Vårt arbete ska vägledas av ett personcentrerat synsätt som beaktar äldres hela livssituation och olika individuella behov och önskemål.”Foto: Jessica Gow/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vår utredning har regeringens uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag samt att överväga och vid behov lämna förslag på hur den medicinska kompetensen kan stärkas i verksamheten samt på den kommunala ledningsnivån (se dir. 2020:142).

Utredningen har, vid sidan av sakkunniga och experter, bildat olika referensgrupper och kommer även att ha en bred dialog med många andra aktörer. 

I sin debattartikel den 5 maj lyfter PRO och Vision flera viktiga inspel till vår utredning. Vi välkomnar dessa och att de lyfts fram i debatten. Vi har alla ett gemensamt ansvar att se till att vi tar tillvara på lärdomar och inte tappar fokus på behov av att förstärka äldreomsorgen och äldres tillgång till hälso- och sjukvård även när pandemisituationen förhoppningsvis snart medför att vård och omsorg kan återgå till mer av normala omständigheter.

Läs också

Utgångspunkter

Utredningsarbetet är fortsatt i en tidig fas men vi vill redan nu ta tillfället att klargöra några utgångspunkter för vårt arbete:

  • Att arbeta inkluderande och med stor delaktighet från dem som våra kommande förslag främst berör ser vi som avgörande för att förslagen och avväganden ska bli relevanta och baseras på bästa tillgängliga kunskap. Utredningen har därför, vid sidan av sakkunniga och experter, bildat olika referensgrupper och kommer även att ha en bred dialog med många andra aktörer. Vi informerar också regelbundet om arbetet genom vår hemsida och blogg.

  • Vårt arbete ska vägledas av ett personcentrerat synsätt som beaktar äldres hela livssituation och olika individuella behov och önskemål. Som tar sikte på att stärka och stödja hälsa och funktionsförmåga och den enskildes möjlighet till en trygg och meningsfull tillvaro.

  • Vårt uppdrag är att arbeta fram författningsförslag som ger långsiktigt hållbara förutsättningar för huvudmän, chefer och medarbetare att tillhandahålla god, personcentrerad, vård och omsorg till varje individ. Utifrån personens behov av såväl hälso- och sjukvård som socialtjänstinsatser.

  • Vårt arbete är en del i omställningen mot god och nära vård, för målgruppen äldre. Vi kommer att knyta an till det arbete som är påbörjat för att skapa ett samordnat, sömlöst stöd för individen, genom stärkt samverkan mellan olika huvudmän och aktörer. I detta arbete behövs både regler och kultur som understödjer förflyttningen mot den personcentrerade, nära vården.

  • Slutligen är vår ambition att arbeta fram förslag som bidrar till en stärkt likvärdighet när det gäller tillgång till äldreomsorg och hälso- och sjukvård för äldre, samt en större tydlighet kring innehållet i uppdragen. För såväl äldre som anhöriga och medarbetare.

Skapa rätt ramar

Det är en gemensam uppgift för många aktörer på olika nivåer att utveckla äldreomsorgen, så att den får en likvärdigt hög kvalitet, klarar framtida krav och tillvaratar de möjligheter som finns med ökad delaktighet, välfärdsteknik, kunskap om rehabilitering och hälsofrämjande arbete. Mycket handlar om ändrade arbetssätt, organisering och kultur, men vi behöver också lagstiftning som understödjer detta. Den pusselbiten är vårt uppdrag.

Vår ambition är att ta fram lagförslag som kan skapa rätt ramar för att driva utvecklingen i önskad riktning, mot ett system där vi känner oss trygga med att få stöd i att så långt möjligt behålla hälsa och funktioner när vi åldras men även i att få de vård och omsorgsinsatser som vi kan komma att behöva, på ett personcentrerat och samordnat sätt. I detta arbete ser vi fram emot att jobba tillsammans med PRO, Vision och andra företrädare för äldre och dem som verkar i äldreomsorg och hälso- och sjukvård för äldre.

Läs tidigare inlägg i debatten

Vision och PRO: Äldreomsorg är mer än bara vård

Äldreomsorgen ska möjliggöra för äldre personer att så självständigt som möjligt klara sin vardag och må bra. Fokus i en ny äldreomsorgslag måste därför vara äldres rätt till goda levnadsförhållanden, skriver Veronica Magnusson, Vision och Christina Tallberg, Pensionärernas Riksorganisation (PRO).

Nämnda personer

Veronica Magnusson

Förbundsordförande Vision
Magisterexamen i samhälls- och kulturanalys, (Linköpings uni. 2004)

Olivia Wigzell

Generaldirektör Socialstyrelsen, utredare Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner, styrelseordförande Malmö universitet
Fil. kand. (Stockholms och Uppsala uni.)

Christina Tallberg

Tidigare ordförande Pensionärernas riksorganisation (PRO)
Studier i statskunskap (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00