Debatt

Vision och PRO: Äldreomsorg är mer än bara vård

Äldreomsorgen ska möjliggöra för äldre personer att så självständigt som möjligt klara sin vardag och må bra. Fokus i en ny äldreomsorgslag måste därför vara äldres rätt till goda levnadsförhållanden, skriver Veronica Magnusson, Vision och Christina Tallberg, Pensionärernas Riksorganisation (PRO).

”I dag fungerar äldreomsorgen väldigt olika runt om i landet. Som äldre ska du veta vilket stöd och hjälp du kan få oavsett var du bor.”
”I dag fungerar äldreomsorgen väldigt olika runt om i landet. Som äldre ska du veta vilket stöd och hjälp du kan få oavsett var du bor.”Foto: Amir Nabizadeh/TT
Christina Tallberg
Veronica Magnusson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Under det dryga år vi levt med coronapandemin har vi alla fått göra uppoffringar och landets äldre har dragit ett tungt lass. Granskningar från Inspektionen för vård och omsorg och Coronakommissionen har visat på redan kända strukturella problem och brister i omsorgen av äldre. Regeringen ambition att utveckla äldreomsorgen i form av en äldreomsorgslag är därför välkommen.

Höj ambitionerna

Äldreomsorgen är en del av socialtjänsten och ska ytterst leva upp till målen i socialtjänstlagen. Äldre ska bland annat kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, ha möjlighet att bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Vi vill uppmärksamma utredaren Olivia Wigzell på att hålla äldres individuella behov av omsorg och vård i fokus, samt säkerställa äldres medverkan när framtidens äldreomsorg ska utvecklas.

I dag är socialtjänstlagen formulerad så att man genom insatser från socialtjänsten ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Vi menar att ett värdigt liv och välbefinnande inte kan tillförsäkras med annat än att äldreomsorgens insatser ska tillförsäkra goda levnadsförhållanden.

I den nya lagen måste därför ambitionerna för äldreomsorgens insatser höjas. Både när det gäller de sociala omsorgsinsatserna, inklusive den kommunala hälso- och sjukvården, och samordningen med regionernas hälso- och sjukvård.

Medskick till utredningen

Äldreomsorgen är en del av den äldres vardag med alla de sociala aspekterna det innebär. Målet för lagstiftningen bör vara en sammanhållen vård och omsorg som både tillgodoser omvårdnadsbehov, sociala behov och vårdbehov. Det medicinska perspektivet är förstås viktigt att ha med, men äldreomsorgen ska vara mer än så.

Vi som organiserar många av landets äldre samt chefer och medarbetare i äldreomsorgen vill uppmärksamma utredaren Olivia Wigzell på att hålla äldres individuella behov av omsorg och vård i fokus, samt säkerställa äldres medverkan när framtidens äldreomsorg ska utvecklas.

Vi vill göra följande medskick till utredningen:

  • Äldreomsorgen behöver likvärdighet och förutsägbarhet. I dag fungerar äldreomsorgen väldigt olika runt om i landet. Som äldre ska du veta vilket stöd och hjälp du kan få oavsett var du bor. Äldres behov måste stå i centrum – inte ekonomiska begränsningar – och insatserna ska ha hög grad av delaktighet och självbestämmande.

  • Hemtjänst och korttidsboende ska fortsatt föregås av individuell behovsbedömning. Att äldres behov prövas av professionella biståndsbedömare är nödvändigt för att en äldreomsorgslag, med tillhörande nationell omsorgsplan, ska uppnå en sammanhållen och personcentrerad vård och omsorg.

  • Stärk det nära ledarskapet. Medarbetarnas villkor påverkas av balansen mellan krav och resurser. Staten behöver föra över resurser och kompetens till kommunerna för att de ska klara sitt uppdrag. Antalet medarbetare per chef behöver ses över och det bör införas en obligatorisk befattningsutbildning som stärker chefernas position.

Äldres hela livssituation

Vi vill uppmana Olivia Wigzell att lägga förslag som innebär att äldreomsorgen även i framtiden ska utgå från socialtjänstens krav med den äldres hela livssituation för ögonen. Ett värdigt liv handlar till stor del om sociala insatser och omsorg i samordning med hälso- och sjukvården när så behövs. Vi vill inte backa tillbaka till långvården där äldre ofta betraktades som patienter och levnadsförhållandena i stort inte var i fokus.

Nämnda personer

Olivia Wigzell

Generaldirektör Socialstyrelsen, utredare Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner, styrelseordförande Malmö universitet
Fil. kand. (Stockholms och Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00