"Transportplanen måste utgå från klimatmålen"

DEBATT. Regering och riksdag måste se till att Trafikverkets planering utgår från klimatmålen. Och det måste ske nu när Trafikverket ska arbeta fram den nationella transportplanen för 2018-2029, skriver Torbjörn Nilsson (MP), miljönämndsordförande i Karlstad kommun.

Placeholder image
Torbjörn Nilsson (MP) är ordförande för miljönämnden i Karlstad kommun. Foto: Foto: Catharina Knutsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Torbjörn Nilsson (MP)
ordförande för miljönämnden i Karlstads kommun

När det gäller klimathotet och andra stora miljöhot måste alla hjälpas åt och göra sitt bästa. I kommunerna görs många viktiga insatser för att minska Sveriges belastning på jordens klimat.

Regering och riksdag måste se till att de statliga myndigheterna gör detsamma. Att ställa om till ett hållbart, fossilbränslefritt transportsystem hör till de viktigaste utmaningarna som vi måste klara. För att nå dit behövs en målmedveten användning av dels ekonomiska styrmedel och dels planering av infrastruktur. Här har Trafikverket en nyckelroll.

För att Sveriges klimatmål ska nås, på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, måste infrastrukturplaneringen utgå från prognoser och nyttobedömningar som inte krockar med klimatmålen. Planeringen måste utgå från att de styrmedel som behövs för att nå klimatmålen också får effekt på hur vi reser och hur vi transporterar saker. Och staten måste prioritera satsningar som underlättar överflyttning av person- och godstransporter från trafikslag med höga utsläpp till trafikslag med låga utsläpp.

Transportplan måste sikta på klimatmålen

Statens satsningar på transportinfrastruktur styrs av den nationella transportplanen, som Trafikverket reviderar vart fjärde år. Tyvärr bygger nuvarande nationella transportplan på framskrivning av tidigare trender, i stället för att beakta vad som behövs för att klara klimatmålen.

Det gör att många planerade investeringar, särskilt i olika vägprojekt, kan visa sig vara samhällsekonomiskt olönsamma när Sverige inför styrmedel för att nå klimatmålen. I slutet av 2013 föreslog en statlig utredning (SOU 2013:84) att den nationella transportplanen borde revideras, så att åtgärder som krävs för att få en fossiloberoende fordonsflotta prioriteras in, på bekostnad av satsningar som blir samhällsekonomiskt olönsamma om klimatmålen ska nås.

Regeringen har dock inte tagit tag i detta än. Men nu är det hög tid, för nu är arbetet i full gång med att förbereda nästa nationella transportplan, som ska ange prioriterade investeringar 2018-2029.

Viktig rapport kom i efterhand

I november presenterade Trafikverket ett inriktningsunderlag för nästa nationella transportplan. I februari publicerade verket även en viktig rapport om styrmedel och åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Dessa underlag ska ligga till grund för en infrastrukturproposition och ett riksdagsbeslut, som ska styra Trafikverkets fortsatta arbete med att ta fram nästa nationella transportplan.

Regering och riksdag måste se till att Trafikverkets planering utgår från klimatmålen. Och det måste ske nu när Trafikverket ska arbeta fram den nationella transportplanen för 2018-2029. Att vi ska nå Sveriges klimatmål, och att statens satsningar på infrastruktur både ska utgå från och bidra till detta, bör vara en självklar utgångspunkt i infrastrukturpropositionen och i riksdagens beslut om denna.

Dokumentation

Debatt om kommunerna och klimatpolitiken

Kommunerna har en viktig roll, är ofta pådrivande och genomför stora delar av det praktiska klimatarbetet. Altinget Miljö&Energi Debatt har bjudit in ett antal kommunpolitiker att lyfta fram vilka åtgärder, beslut och förslag de vill se från regeringen, riksdagen och Miljömålsberedningen som under våren arbetar fram ett förslag för vilken inriktning framtidens klimatpolitik bör ha.

Debattartikeln från Torbjörn Nilsson är den första i debattserien.

Är du kommunpolitiker och vill du delta i debatten? Kontakta Johanna Alskog, johanna@altinget.se.

 Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor