Debatt

Sveriges tidskrifter: Inför nollmoms för hela tidningsbranschen

Vill man stötta mediebranschen är det viktigt är att stöden inte snedvrider konkurrensen, skriver Sveriges Tidskrifter, som finner det illavarslande att dagspresskollegorna i TU vill att tidskrifter ska belastas med moms, men inte dagstidningar.

Att behandla dagstidningar och tidskrifter olika skulle stå i strid med den neutralitetsprincip som är en grundbult i EU:s gemensamma mervärdesskattesystem, skriver debattörerna.
Att behandla dagstidningar och tidskrifter olika skulle stå i strid med den neutralitetsprincip som är en grundbult i EU:s gemensamma mervärdesskattesystem, skriver debattörerna.Foto: Adam Daver/Sveriges Tidskrifter
Kerstin Neld
Helle Klein
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Alla nytillträdda regeringar brottas med samma problem. En ny budget ska tas fram på några veckor.  När en fråga måste avgöras brådskande, riskerar tidspressen att leda till skadliga beslut.

Därför vill vi på Sveriges Tidskrifter, Sveriges största branschorganisation på medieområdet, understryka hur viktigt det är att den nya regeringen inte tappar bort konkurrensneutraliteten på mediemarknaden om förändringar i mediestödet tas upp i årets budget. Det är illavarslande att våra kolleger i dagspressens branschorganisation TU tycks vilja skaffa sina tidningar en konkurrensfördel genom att driva ståndpunkten att tidskrifter ska belastas med moms, men inte dagstidningar.

Snedvrid inte konkurrensen

Vi tror på en kombination av direkta och indirekta åtgärder för att stötta mediebranschen. Viktigast är att stöden inte snedvrider konkurrensen på en marknad där journalistiken blir alltmer digital och gränserna mellan dagstidningar och tidskrifter suddas ut.

Tiden är knapp både för budgetarbetet och för att få nya spelregler på plats för stödet till mediemarknaden. Ett nytt statsstödsbesked från EU kommissionen behövs i tid för att nya regler ska kunna träda i kraft senast den 1 januari 2024.

Sammanhållen momspolitik

Mervärdesskatten har varit densamma för tidningar och tidskrifter sedan år 2002, då momsen för papperstidningar – både dagstidningar och tidskrifter – sattes till 6 procent. Sverige valde också, som ett av de första EU-länderna, att sänka digitalmomsen både för dagstidningar och tidskrifter när det blev möjligt år 2019. Som det digitaliserade land Sverige är, bör vi även fortsättningsvis gå i bräschen för en sammanhållen momspolitik på tidningsområdet. Om tidningar och tidskrifter skulle åläggas olika momssatser, skulle staten skapa en konkurrensmässig snedvridning inom mediebranschen.

Gör politiken fel, konserveras gamla modeller. Gör politiken rätt, skapas förutsättningar för accelererad digitalisering och förnyelse

Att behandla dagstidningar och tidskrifter olika skulle stå i strid med den neutralitetsprincip som är en grundbult i EU:s gemensamma mervärdesskattesystem. Denna princip befästes ytterligare genom europeiska rådets beslut den 5 april 2022, där rådet beslutade att både dagstidningar och tidskrifter kan omfattas av en eventuell nollskattesats. 

Finansdepartementet under den förra regeringens ledning höll i sin utredning tidigare i år med om att en differentierad moms för dagstidningar och tidskrifter skulle snedvrida konkurrensen på tidningsmarknaden. Det bör den nya regeringen också göra. Det vore ålderdomligt och irrelevant att i en tid av digitala medier söka göra en åtskillnad mellan ”dagstidningar” och ”tidskrifter”. När medierna digitaliseras konkurrerar dagstidningar och tidskrifter om samma publik på nätet.

Inför nollmoms

När det gäller själva momssatsen har Sveriges Tidskrifter en annan uppfattning än den som finansdepartementet presenterade för den tidigare kulturministern. Vi anser att ett kvalificerat momsundantag för både tidningar och tidskrifter bör införas. Det skulle skapa goda ekonomiska förutsättningar för tidningsbranschens aktörer att fullfölja den nödvändiga digitaliseringen. 

Att införa nollmoms för dagstidningar är av Tidningsutgivarna beräknat till ca 500 miljoner kronor. Att addera tidskrifter skulle kosta staten ytterligare ca 170 miljoner kronor. En investering som garanterar konkurrensneutralitet på tidningsmarknaden.

Snabbutred – och värna konkurrensneutraliteten! 

På spel i denna fråga står förutsättningarna för fortsatt digitalisering av hela tidnings- och tidskriftsbranschen. Gör politiken fel, konserveras gamla modeller. Gör politiken rätt, skapas förutsättningar för accelererad digitalisering och förnyelse av dagstidningars och tidskrifters affärsmodeller.

Den sammanhållna, konkurrensneutrala momspolitik som Sverige har tillämpat på tidnings- och tidskriftsområdet sedan 2002 har varit en förutsättning för utvecklingen på tidningsmarknaden.

Tillsätt en snabbutredning av nollmomsfrågan!

Och slå vakt om konkurrensneutraliteten!

Läs också


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00