"Sverige ska vara ledande i arbetet med Agenda 2030"

DEBATT. Regeringskansliet är på väg in i ett intensivt arbete med en nationell handlingsplan för Agenda 2030. Det skriver ministrarna Ardalan Shekarabi (S) och Isabella Lövin (MP) i en replik till de 19 organisationer som krävt att regeringen höjer ambitionsnivån i Agenda 2030-arbetet.

Av:
Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister 
Ardalan Shekarabi (S), civilminister

Företrädare för 19 organisationer skriver i en debattartikel att regeringen måste höja ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030. Vi välkomnar deras stora engagemang och avser att fortsätta med den höga ambitionsnivå vi haft.

Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 – både på hemmaplan och när det gäller att bidra till det globala genomförandet. Den svenska ambitionsnivån är på flera områden väsentligt högre än agendans. Detta gäller till exempel mänskliga rättigheter och jämställdhet, men också insatser inom miljö, biologisk mångfald och hållbart företagande.

Sverige har visat ledarskap

Sverige har visat ledarskap inom flera områden. Vi har beslutat att bli den första fossilfria välfärdsnationen i världen. Vi har en feministisk regering och utrikespolitik som driver på för jämställdhet mellan könen och vi arbetar för att främja fredliga samhällen. Tillsammans med Fiji anordnade Sverige i juni den första konferensen om ett specifikt mål, mål 14 för bevarandet och hållbart användande av hav och marina resurser.

I somras lämnade regeringen en nationell rapport om Sveriges genomförande av Agenda 2030 till FN:s politiska högnivåmöte om hållbar utveckling. Den visar både att vi ligger i täten på många områden, men också att vi inte väjer för att identifiera de utmaningar som ligger framför oss, både på miljö- och klimatområdet och för att motverka växande klyftor inom bland annat utbildning, hälsa och inkomster.

Ledarskap och samarbete

Vårt arbete med Agenda 2030 bygger på tydligt ledarskap och gott samarbete. Sveriges ledarskap handlar om att stå upp för rättigheter, ta itu med utmaningar och att tillsammans med andra bygga innovativa partnerskap. Nära samverkan med kommunerna, näringslivet, civilsamhället och akademin är centralt för vårt genomförande.

Genomförandet av Agenda 2030 är inte ett avgränsat projekt eller en ”quick fix”. Istället innebär det en process av successiv omställning och omvandling av Sveriges samhällsmodell som modern och hållbar välfärdsstat. Den nationella handlingsplanen måste därför präglas av brett delägarskap. Därför ser vi det som en fördel, för att inte säga förutsättning, att alla statsråd och departement aktivt medverkar till att Sverige ska nå målen i Agenda 2030 på hemmaplan, liksom bidrar till att de genomförs globalt.

Mycket har redan gjorts

Mycket arbete har gjorts under det gångna året. Regeringen har i budgetpropositionen för år 2018 antagit omfattande skrivningar om Agenda 2030. Det nya biståndspolitiska ramverket tar sin ansats i agendan. Regeringen har också beslutat om en handlingsplan för nyindustrialisering – Smart industri – som präglas av Agenda 2030. De statliga myndigheternas samverkan för att genomföra Agenda 2030 har också tagit nya steg framåt.

Ytterligare exempel på regeringens beslut i linje med Agenda 2030 är Industriklivet – en långsiktig satsning för att stödja svensk industri i omställningen mot noll-utsläpp av växthusgaser. Regeringen har också tillsatt ett Råd för hållbara städer som ska driva och samordna arbetet för hållbar stadsutveckling i Sverige. Därutöver har regeringen tagit fram en handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter för att omsätta FN:s vägledande principer i praktisk handling. Miljömålen ger en struktur för miljöarbetet som Sverige bedriver både nationellt och internationellt.

Handlingsplan klar i vår

Den nationella handlingsplanen kommer att antas av regeringen under våren 2018. Genom handlingsplanen kan regeringen konkretisera och prioritera mellan olika initiativ och förslag som framförts av organisationer, myndigheter och Agenda 2030-delegationen.

Agenda 2030-delegationen lade i juni fram sitt förslag till den nationella handlingsplanen. Detta bygger på en mängd samtal och möten med olika grupper i samhället, på alla nivåer och på olika platser i landet. Delegationen har föreslagit att fokus i Sveriges genomförande ska vara sex tvärsektoriella områden där det finns stora utmaningar, men samtidigt goda möjligheter att komma framåt. Detta tvärsektoriella angreppssätt kommer att återkomma i den nationella handlingsplanen.

Statistiska centralbyrån, SCB, har bidragit med två rapporter, dels en analys av hur Sverige i dagsläget lever upp till målen i Agenda 2030, dels förslag på nationella indikatorer för arbetet med Agenda 2030. Dessa rapporter ger oss tillsammans en stadig grund att stå på inför arbetet med en nationell handlingsplan.

Ingen tid att förlora

Vi vill också understryka vikten av att fortsätta arbeta för ökad samstämmighet i politiken. En del av det arbetet innebär att regeringen nu tar fram en skrivelse om Sveriges internationella genomförande av Agenda 2030 i ljuset av Sveriges Politik för global utveckling (PGU). Där kommer vi att redovisa arbetet med de åtaganden som gjordes i tidigare skrivelse och även blicka framåt.

Vi har inte någon tid att förlora i arbetet med Agenda 2030. Nu tar vi nästa steg och tar fram en nationell handlingsplan för Sveriges genomförande.

Forrige artikel Debatt: I Sverige utgår all makt ifrån folket, eller? Debatt: I Sverige utgår all makt ifrån folket, eller? Næste artikel Sveaskog: Sveaskog: "Det krävs samarbetsvilja från turistföretagen"
 • Rapportera

  Hans Lönn · Civilingenjör, men läs på www.fastighetsanalys.se

  Ord, ord och åter ord!

  Det låter väl bra med deras programförklaring? Ja, visst om man tror att floskler löser alla problem! Men nu är det ju så att alla dessa programförklaringar aldrig har lett till någonting vettigt! Varför då? Jo, man tror sig kunna allt trots att man aldrig varit ute i det verkliga livet! Och så anlitar man våra institutioner och forskningsorgan som heller aldrig satt sig in i verkligheten utan ägnat decennier åt att förtiga sanningen med hjälp av en massa forskningsmedel! Förstå mig rätt alltså! Dessa forskningsorgan har i decennier vägrat att föra en dialog liksom CTH och KTH i berörda delar! Jag brukar alltid exemplifiera med energideklarationerna av våra byggnader! Vilket löjligt politiskt jippo det blev!

 • Rapportera

  Bo Nyström

  Det är praktiken som räknas!

  Det går inte att ta regeringen på allvar. Ett ständigt flöde av utredningar, rapporter, målsättningar etc - men i verkligheten går det bara utför. T ex allt fler grönytor och naturområden exploateras för en fortsatt expansion av bebyggelse och anläggningar av allehanda slag. Allt fler djur, växter och svampar hotas och utrotas av den politik regeringen genomdriver i praktiken. Detta trots att utarmningen av naturen är väl känd sedan åtminstone femtio år. Det behövs nya politiska krafter, men för det har regeringen satt upp svåra hinder, bl a i form av 4 %-spärren.

 • Rapportera

  Hans Lönn · Civilingenjör

  Till Bo Nyström!

  Så kul att få en reaktion i detta sociala medium! Det har jag aldrig fått förut! Din kommentar är klockren! Skulle bara vilja tillägga en sak - jag betraktar mig som miljöpartist i kubik men vid senaste valet fyllde jag i enkäten i DN och Svd för att testa vilket parti som låg mig närmast om hjärtat! Mp var i särklass sämst om man räknar bort v för det måste man ju göra! Ett parti som har sina rötter i revolutionens Ryssland med alla sina mordoffer förtjänar inte att bry sig om överhuvudtaget!

 • Rapportera

  Bengt Sundell · senior

  snillen spekulerar

  Så här kan det se ut, när snillen spekulerar. Det är inte alltid utbildning medför utveckling och framåtskridande.

 • Rapportera

  Hans Lönn · Civilingenjör

  Myror i huvudet!

  Bengt Sundell nu gör du mig tveksam! Menar du att jag och Bo Nyström är snillen? För du kan ju inte gärna mena att författarna är snillen för de spekulerar inte? De lägger ju bara ut sina visa "sanningar" som de tror att de kommer att påverka utvecklingen med!

Gotland får grönt ljus – men västkusten ger inte upp

Gotland får grönt ljus – men västkusten ger inte upp

EU-FOND. Det finns sex miljarder anledningar att vara med i slutgallringen av de regioner som ska få dela på potten i EU:s nya omställningsfond. Stålindustrin i Norrland och cementen på Gotland har fått ett preliminärt ja, men andra kandidater har ännu inte gett upp.