Så ser regeringens skärpta demokratikrav på civilsamhället ut

Förslaget på skärpta demokratikrav innehåller bland annat den omdiskuterade skrivning som gör organisationer och samfund ansvariga för sina medarbetares handlingar. ”Det finns en undantagsparagraf, men huvudregeln är: företräder du en organisation så kan ditt agerande påverka den organisationens bidrag,” säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S).

Från tisdagens presskonferens.
Från tisdagens presskonferens. Foto: Anders Gustafsson
Anders Gustafsson

Även om den lagrådsremiss som förslagen återfinns i ännu inte är offentliggjord, så har Altinget fått tillgång till det viktigaste innehållet. Förslagen i lagrådsremissen berör trossamfunden och Allmänna arvsfonden, vilket beror på att det statliga stödet i dessa två fall regleras i lag. Övrigt stöd regleras av förordningar.

– I lagrådsremissen lämnar vi förslag på tydligare demokrativillkor för statligt stöd till trossamfunden och stöd ur Allmänna arvsfonden. Vi bedömer också att ett i huvudsak likadant demokrativillkor som det som föreslås för stöd ur Allmänna arvsfonden borde gälla för övrig statlig bidragsgivning till civilsamhället, sade kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) vid en presskonferens på tisdagen. 

För stöd ur Allmänna arvsfonden finns i dag inte något författningsreglerat demokrativillkor.

Arvsfondsdelegationen tillämpar dock demokrativillkor i sin praxis, både avseende organisationers uppbyggnad och verksamhet. För att en organisation ska få stöd ur fonden krävs enligt verksamhetsvillkoret att organisationens föreskrifter, som till exempel stadgar eller stiftelseurkunder,

inte strider mot demokratins idéer. Det krävs även att organisationen bedriver sin verksamhet, samt

avser att driva projektet, på demokratisk grund. Med det menas att värderingarna lika rättigheter och möjligheter, delaktighet och inflytande samt inkludering ska vara styrande.

Regeringens förslag:

Stöd får inte lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare som agerar inom ramen för verksamheten

1. utövar våld, tvång eller hot mot en person eller på annat sätt kränker en persons grundläggande fri- och rättigheter,