Replik: Myndigheten ska bedriva tillsyn – inte göra svepande politiska uttalanden

REPLIK. Kemikalieinspektionens uppdrag är att minska riskerna att människor skadas av kemiska ämnen, inte att fasa ut alla ämnen med farliga egenskaper. Det finns alltid avvägningar mellan risk och nytta, skriver Kristina Neimert Carne, IKEM.

Kristina Neimert Carne
Sakkunnig kemikaliefrågor, Innovations- och kemiindustrierna (IKEM)


Vi inom industrin jobbar varje dag med att utveckla nya processer och produkter med bättre egenskaper. Vi står bakom EU-kommissionen och den svenska regeringens ambitioner för cirkulär ekonomi.

Vi vänder oss mot att Per Ängquist, generaldirektör för Kemikalieinspektionen, gör svepande politiska uttalanden i stället för att fokusera på myndighetens kärnverksamhet, att bedriva tillsyn.

Fel fokus

Att prata om ämnen, produkter eller flöden som giftfria på det sätt som Kemikalieinspektionens gd gör kommer inte underlätta när vi ska nå vårt gemensamma mål att åstadkomma ett cirkulärt samhälle. Kemikalieinspektionens uppdrag är att minska riskerna att människor skadas av kemiska produkter, inte att sträva efter att alla ämnen som har farliga egenskaper ska fasas ut.

Väga risk och nytta

För att göra rätt avvägningar mellan risk och nytta behöver man ha i minnet att ämnen kan ha mycket eller till och med extremt farliga egenskaper, men ändå inte utgöra en risk för människor eller miljö, helt enkelt för att vi exponeras för så låga halter. Ett exempel är D-vitamin som är giftigt vid förtäring eller hudkontakt och dödligt vid inandning. Ändå ger vi våra barn D-vitamin som kosttillskott under vinterhalvåret.

Det finns också kemikalier som vi väljer att använda, trots att de har negativa långtidseffekter eller för att alternativet skulle vara sämre. Ett aktuellt exempel är tillverkningen av batterier till elbilar. I dessa finns kobolt, ett kemiskt ämne med sedan lång tid kända giftiga egenskaper. Trots detta väljer vi att satsa stort på elbilar i Sverige, för att det är ett sätt att stoppa klimatkrisen.

Utvecklingen tar tid

Framgångsrika företag jobbar dagligen med att utveckla nya processer eller produkter med bättre egenskaper, mindre miljöpåverkan och till lägre kostnad. Det är vad vi kallar produktutveckling, en grundbult för framgångsrik företagsamhet.

Att utveckla produkter, processer eller kemikalier med bättre eller mindre farliga egenskaper är dock inget arbete som blir klart en gång för alla, det är en ständigt pågående process. Företagen tar små steg framåt hela tiden. Som samhälle kan vi därför inte vänta på att produkter ska bli ”giftfria” innan de kan återvinnas.

Vårt budskap till Ängquist

Fokus för Sverige bör därför vara att utveckla resurseffektiva och säkra kretslopp där risker beaktas snarare än en enskilda kemikalier. Det är den effektivaste vägen mot en cirkulär ekonomi. Vårt budskap till Kemikalieinspektionen är därför:

  1. Över 90 procent av alla kemikalier på EU-marknaden som inte uppfyller lagkrav härrör från länder utanför EU. Det handlar om import av varor som innehåller kemikalier som antingen är förbjudna att använda i EU, eller som ingår i högre halter än tillåtna. Produkter som hamnar i våra kretslopp. Det handlar också om omfattande illegal import av kemikalier som är begränsade inom EU. Skärp därför tillsynen både nationellt och i samarbete med övriga EU-länder.

  2. EU-kommissionen har slagit fast att REACH-lagstiftningen som helhet fungerar bra, även om vissa områden kan behöva förbättras. Arbeta därför långsiktigt och uthålligt med REACH-lagstiftningen tillsammans med Sveriges regering på EU-nivå. Nationella styrmedel som de punktskatter på kemikalier som genomförts och diskuteras är varken verkningsfulla eller lämpliga för att öka återvinningen.

  3. Coronapandemin har gjort det tydligt att kemikalier spelar en livsviktig roll i samhället. Desinfektionsmedel, tvål och skyddskläder är alla exempel på produkter som det blev brist på i coronapandemins inledning. Som expertmyndighet behöver Kemikalieinspektionen ta ett större ansvar för att säkra en trygg tillgång på kemikalier i Sverige. Vidga perspektivet och sätt riskerna med användning av kemikalier i relation till de risker samhället behöver utstå om samma kemikalie inte finns att tillgå.

Forrige artikel Debatt: Skrämmande att patienter måste kräva behandling Debatt: Skrämmande att patienter måste kräva behandling Næste artikel Debatt: Snäva examensmål möter inte barncancersjukas behov Debatt: Snäva examensmål möter inte barncancersjukas behov