Debatt

Oppositionen är häpnadsväckande naturskyddsfientlig

Att personer i den högsta lagstiftande församlingen inte bemödar sig mer att lyssna på expertmyndigheter när det gäller skogen är oförskämt mot både naturen och kommande generationer. Det skriver Ulf von Sydow, talesperson Skydda skogen, tidigare ordförande Naturskyddsföreningen samt sakkunnig i 1990 års Skogsutredning.

Skogen är ingen aldrig sinande råvarukälla, skriver debattören. 
Skogen är ingen aldrig sinande råvarukälla, skriver debattören. Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den 30 mars beslutade riksdagen om punkt 26 och 27 i januariöverenskommelsen från januari 2019, Skogsutredningen (SOU 2020:73). Propositionen kallades ”mandatperiodens viktigaste” av regeringens representant. De floskler och lögner som trumpetades ut av riksdagsdebattörerna visar på en osannolik nonchalans mot internationellt höga naturvärden.

Okunskap om skogen

Skydda skogen kommenterade propositionen den 15 november 2021. I förhandlingar mellan regeringen och Centerpartiet ströks först förslaget på en lösning av den 40-åriga infekterade fjällskogsdebatten. Sedan plockade miljö- och jordbruksutskottet sönder de sista delarna av en ambitiös utredning, där skogsägarföreningarna och skogsindustrin hållit i taktpinnen, genom massiv lobbying och sakfel i annonskampanjer.

Det är sådana uttalanden som bör betecknas som Åsa-Nisseekologi.

Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna är i utskottsbetänkandet (2021/22:MJU18) direkt naturskyddsfientliga i sin argumentation gällande skogar med höga naturvärden. Ett genomgående tema är att varje ny hektar skog som undantas skogsbruk ska kompenseras med upphävt skydd på andra redan skyddade områden. Att hugga ner upp till 200-åriga träd med stort kollager och ersätta med decimeterhöga plantor på markberedd växthusgasläckande mark, framförs som en räddande miljöinsats. Det är falskt, det är ohederligt eller kanske bara ren okunskap?

Lås inte in kunskap

Att utse propositionen till mandatperiodens viktigaste är stora och förpliktande ord från regeringen. I riksdagsdebatten sa Socialdemokraterna att partiet tycker att det är bra med skogsindustriernas vision om att ”produktionen i det svenska skogsbruket ska fördubblas till 2035 och att hälften av tillväxten ska komma från biobaserade produkter”. Hur det ska gå till, då dagens avverkningsnivåer redan ligger nära de maximala möjliga uttagen, förklarades inte.

Moderaterna slog fast att ”det allmänna ägandet och äganderätten är under starkt hot och att vi måste bli av med det man kallar ”skogssocialism”. Riksdagsledamoten vill också sekretessbelägga nyckelbiotopsregistret. Det vill säga: Kunskap insamlad med statliga medel ska låsas in. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill svälta ut naturskyddet: ”Om staten inte har pengar i sin budget kan man heller inte lägga beslag på privata skogsägares marker. Det är precis det vi moderater vill åstadkomma när vi tar bort extrapengar”.

Häpnadsväckande påståenden

Det Moderaterna kallar att ”lägga beslag på” är oförskämd retorik. Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets enkäter visar att markägarna till 80 procent är mycket eller delvis positiva till betalda avtal med länsstyrelserna och Skogsstyrelsen. Sverigedemokraterna berättade att ”30 procent av skogen är undantaget skogsbruk och de flesta arter i vår flora och fauna är anpassade till att återkolonisera efter stora förändringar; det må vara istider, skogsbränder eller avverkningar”. Det är sådana uttalanden som bör betecknas som Åsa-Nisse-ekologi.

Centerpartiet påstår att efter 1993 har det mesta i skogen blivit bättre sett ur naturvårdssynpunkt och att skogarna i skyddade områden bör kunna brukas, för så gör man till stor del i EU. Att sektorsmyndigheten Skogsstyrelsens utvärdering meddelar att det blivit sämre spelar ingen roll för en äganderättskramare. Centerns företrädare påstår också att ”av den så kallade fjällnära skogen – ned mot Jämtland, Härjedalen och Dalarna – är stora delar av skogen brukad skog och inte skyddsvärd”. Att statens inventeringar klassificerar cirka 300 000 hektar produktiv skogsmark, utan formellt skydd, ovan och strax nedan fjällnära gränsen i de två länen som mycket höga naturvärden, underkänner Centerpartiet. Dessutom meddelade ledamoten i kammaren att sedan 1993 har vi nu ”mycket mer gammelskog i Sverige” och att ”det tar 7-8 år sedan vi tagit bort ett träd tills det är balans igen”, syftande på kollager. Jag häpnar!

Floskelfest i kammaren

Kristdemokraternas ledamot anser att ”vi har aktivistiska EU-kommissionärer som har långtgående planer på att komma åt Sveriges skogar och hota vårt lands skogsbruk”. Både (KD) och (M) utlovar ”att det blir en ny skogsutredning med fokus på äganderätten och trygghet i skogsbrukandet” vid regeringsskifte.

Den osaklighet eller okunnighet som ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna – den naturskyddsfientliga trojkan – och Centerpartiet gav uttryck för i riksdagsdebatten är allvarligt. Att personer i den högsta lagstiftande församlingen inte bemödar sig mer att lyssna på sina expertmyndigheter, eller oberoende skogsekologisk forskning, utan bara trumpetar ut sina floskler om att situationen i den svenska skogen är bättre än någonsin och att det är en aldrig sinande råvarukälla är gränslöst oförskämt mot natur och kommande generationer.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00