Boverket: Miljömål inom byggda miljön för otydligt för att uppnås

Boverket kritiserar preciseringarna av miljömålet för den byggda miljön för att vara för otydligt formulerade och inte möjliga att uppnå. Någon politisk vilja att ändra målet finns inte, så nu planerar myndigheten att själv precisera tolkningarna för att de ska kunna göra sitt uppdrag. 

Boverket planerar att se över tolkningen av miljömålen för att kunna mäta dem och arbeta med dem i praktiken. 
Boverket planerar att se över tolkningen av miljömålen för att kunna mäta dem och arbeta med dem i praktiken. Foto: Claudio Bresciani / TT
Louise Carlsson-Örning

Sverige är långt ifrån att nå majoriteten av de 16 nationella miljökvalitetsmålen, enligt Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering som nyligen presenterats. Ett av de mål som inte bedöms kunna nås är målet om den byggda miljön. Redan när målet inrättades framkom kritik för att beskrivningarna var för oprecisa och för att flera av målets delar inte skulle kunna uppnås i praktiken. 

I den uppföljning som Boverket nu gjort, som ligger till grund för Naturvårdsverkets utvärdering, konstaterar de att problemet kvarstår. Målen kommer därför inte att kunna nås till 2030, som är riksdagens ambition. 

– Om man till exempel ser till hållbar bebyggelsestruktur, som är en av preciseringarna av målet, så ska det hålla även över lång tid. Så där vet vi inte om det har uppnåtts förrän i efterhand. På så sätt är flera av målens preciseringar svåra att uppnå så som det är utformat, säger Agata Bar-Nilsson som är projektledare för Boverkets del av utvärderingen.

Jag tror inte att det finns något intresse att göra om miljömålen. I samband med att de förlängdes till 2030 fanns det möjlighet att se över dem, men det gjordes inte.

Agata Bar-Nilsson, Projektledare på Boverket

Miljökvalitetsmålen antogs av riksdagen 1999 och syftet med målen är att bidra till genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Initialt skulle målen stämmas av 2020, men riksdagen beslutade då att skjuta upp avstämningen till 2030. 

– Jag tror inte att det finns något intresse att göra om miljömålen. I samband med att avstämningen flyttades fram till 2030 fanns det möjlighet att se över dem, men det gjordes inte, säger Agata Bar-Nilsson. 

Boverket, som har ansvar att följa upp målen, ska nu på eget initiativ se över sina tolkningar och titta på nya indikatorer för hur målen ska mätas för att kunna förhålla sig till dem på ett bättre sätt. 

Miljökvalitetsmålet för God bebyggd miljö

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

– Vi har inga åsikter om hur prioriteringen av preciseringarna görs. Men för vår egen skull och för att vi ska kunna arbeta operativt med målet så måste vi tolka preciseringarna på något sätt, säger Agata Bar-Nilsson. 

Altinget logoBo och Bygg
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget bo och bygg får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.