Debatt

Låt inte producenter ducka ansvar för återvinning, Naturvårdsverket

Vi uppmanar regeringen att säkerställa att Naturvårdsverket har de resurser som behövs för att alla producenter ska ta ansvar för insamling och återvinning av sina förpackningar, skriver företrädare för Dagligvaruleverantörerna, Svensk dagligvaruhandel, Svensk handel, Sveriges bryggerier och Sprit & vinleverantörsföreningen.

Naturvårdsverket måste ta sitt ansvar och prioritera tillsynsarbetet för att säkerställa att alla producenter betalar sin del och att vi har en rättvis konkurrens på marknaden, skriver debattörerna.
Naturvårdsverket måste ta sitt ansvar och prioritera tillsynsarbetet för att säkerställa att alla producenter betalar sin del och att vi har en rättvis konkurrens på marknaden, skriver debattörerna.Foto: Tim Aro/TT/Henrik Montgomery/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Jörgen Friman
Vd Dagligvaruleverantörerna
Karin Brynell
Vd Svensk dagligvaruhandel
Sofia Larsen
Vd Svensk handel
Anna-Karin Fondberg
Vd Sveriges bryggerier
Kent Persson
Styrelseordförande Sprit & vinleverantörsföreningen

Den 1 januari 2024 trädde den nya producentansvarsförordningen i kraft, som innebär ett utökat ansvar för producenter som sätter en förpackad vara på den svenska marknaden. Syftet är att öka insamling och återvinning, vilket producenterna finansierar. Våra producenter välkomnar detta och är beredda att ta det utökade ansvaret, men då krävs att Naturvårdsverket tar sitt ansvar som tillsynsmyndighet.

Alla producenter måste bidra

Utöver de kostnader som den nya förordningen medför för producenterna, tillkommer kraftigt ökade kostnader de närmaste åren. Fastighetsnära insamling av förpackningar ska vara införd i hela Sverige senast den 1 januari 2027 så att fler förpackningar ska källsorteras för återvinning.

Altingets gratis nyhetsbrev

För att den nya förpackningsförordningen ska fungera fullt ut krävs att alla producenter ansluter sig till en godkänd producentansvarsorganisation, vilket är ett krav i förordningen. Det räcker inte att vissa företag är samvetsgranna och tar ansvar för att finansiera insamlingen och den ökade återvinning som behövs för att nå Sveriges återvinningsmål. Alla måste bidra, men så ser inte verkligheten ut i dag.

Att låta branschkollegorna ta notan för att de egna förpackningarna samlas in och återvinns ger därför en klar konkurrensfördel.

Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet och ansvarar för uppföljning av producentansvaret. Vi uppskattar att det i dag finns mer än 3 000 företag som inte är anslutna och därmed undkommer kostnaderna för insamling och återvinning av sina förpackningar. Tillsammans står de för flera hundra miljoner kronor i uteblivna förpackningsavgifter varje år. Det är oacceptabelt att ansvarstagande företag tvingas ta hela kostnaden som den nya förordningen medför, medan andra kan komma undan.

Konkurrensfördel för företag som friåker

Naturvårdsverket måste ta sitt ansvar och prioritera tillsynsarbetet för att säkerställa att alla producenter betalar sin del och att vi har en rättvis konkurrens på marknaden. Bristen på aktiv och uppsökande tillsyn innebär att konsekvenserna i dag är obefintliga och företagen tillåts ”friåka” på de som tar ansvar. Det är alltför enkelt att undvika det lagstadgade ansvaret att vara ansluten till en producentansvarsorganisation.

De ekonomiska incitamenten är uppenbara. Genom att inte vara med och finansiera de ökande kostnaderna, kan företagen ta ut ett lägre slutpris på sin produkt mot konsument. Att låta branschkollegorna ta notan för att de egna förpackningarna samlas in och återvinns ger därför en klar konkurrensfördel.

Dagligvaruleverantörerna, Svensk dagligvaruhandel, Svensk handel, Sveriges bryggerier och Sprit & vinleverantörsföreningen representerar en stor del av de drygt 8 000 producenter som är anslutna till Näringslivets producentansvar och vi gör vad vi kan för att alla ska ta sitt lagstadgade ansvar.

Naturvårdsverket måste ta ansvar

Vi uppmanar regeringen att säkerställa att Naturvårdsverket har de resurser, verktyg och den kompentens som behövs. I slutet på mars inkom Naturvårdsverket med en hemställan till regeringen där de efterfrågar ökade medel för tillsyn, något som skulle innebära än högre framtida tillsynskostnader för ansvarstagande företag. I dag betalar de företag som tar producentansvar en årlig tillsynsavgift på 1 250 kronor till Naturvårdsverket, en avgift som sammantaget motsvarar cirka 10 miljoner kronor per år.

Det är hög tid att Naturvårdsverket agerar på sitt tillsynsansvar och faktiskt nyttjar de förutsättningar som de redan har till sitt förfogande. Det är möjligt att det finns behov att öka tillsynsavgiften, men oavsett avgift förutsätter vi leverans i form av faktiskt agerande från Naturvårdsverket. Endast med aktiv och tillräcklig tillsyn kan vi få konkurrens på lika villkor för företag i Sverige och ett producentansvar som fungerar i praktiken, inte bara i teorin.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00