Debatt

Ensamkommande barns rättigheter måste värnas

Under flyktingvågen 2015 fanns det stora utmaningar med mottagandet av ensamkommande barn. I dag har vi ett bättre utgångsläge om vi använder oss av de erfarenheter som vi gjort, skriver Joanna Graumman Walnestedt och Jennica Simesgården, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.  

Fler ensamkommande barn från Ukraina väntas komma till Sverige. 
Fler ensamkommande barn från Ukraina väntas komma till Sverige. Foto: Christine Olsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

SVT rapporterar att det sedan krigets början i Ukraina har kommit omkring 500 ensamkommande barn till Sverige. Och fler väntas. Vi på Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) ser med både tillförsikt och oro på hur Sverige i dag är rustat för att ta emot barnen och se till att deras rättigheter tas till vara. RFS är en ideell sammanslutning av cirka 55 lokalföreningar runt om i landet vars 4 600 medlemmar har frivilliga uppdrag som är lagreglerade och anordnas genom myndighetsbeslut. Vi samlar och företräder bland annat biträdande övervakare, besökare på häkten och anstalt, förtroende man, kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödpersoner, god man och förvaltare.

Gode män saknade utbildning

Under flyktingvågen 2015 fanns det stora utmaningar med mottagandet av ensamkommande barn. Det rådde oklarhet rörande ansvarsfördelning kring vem som ansvarade för vad kring barnet, bristande samverkan mellan olika instanser, bristande samverkan mellan kommuner, bristande information både till barnen, ställföreträdarna och andra aktörer kring barnet. I dag har vi ett bättre utgångsläge om vi använder oss av de erfarenheter som vi gjort. För att barnets rättigheter ska tillgodoses måste det finnas en fungerande samverkan inom kommunerna där rollfördelningen mellan förvaltningarna är tydlig.

Det är också viktigt att veta att man har rätt att bli lyssnad på och att vara delaktig, även om man som barn inte alltid får bestämma allt själv.

En stor fördel är att till skillnad från ”vanliga” godmansuppdrag var det inte svårt att rekrytera gode män till ensamkommande. Dock var det många som inte fick ordentlig utbildning eller blev ordentligt förberedda på uppdragets innebörd. Därför behöver ställföreträdarna få en bra utbildning. De behöver också få möjlighet till stöd under uppdragets gång.

Ingen ny förälder

Vi tror inte att det blir ett problem att rekrytera tillräckligt många gode män till ensamkommande den här gången heller, med tanke på att det allmänna stödet för ukrainska flyktingar är stort. Detta engagemang behöver tas tillvara genom att erbjuda ställföreträdare rätt stöd. Ställföreträdarna måste erbjudas bra utbildning och möjlighet till kunskapspåfyllning, stöd och erfarenhetsutbyte. En stor källa till just det är RFS lokalföreningar som finns runt om i landet.

Det är viktigt att barnet så tidigt som möjligt får rätt information om vad en god man är. Det är lätt att felaktig information sprids om vad en god man ska göra och vilka befogenheter de har. Till exempel är det mycket viktigt att veta en god man inte är en ny förälder som man ska bo hos. Det är också viktigt att veta att man har rätt att bli lyssnad på och att vara delaktig, även om man som barn inte alltid får bestämma allt själv.

Informera barnet

RFS har tagit fram material tillsammans med ensamkommande barn för att på ett enkelt sätt informera barnet om vad en god man är. Det är viktigt att barnet får denna information så tidigt som möjligt. RFS tillhandahåller både skriftligt material och filmmaterial som riktar sig till ensamkommande barn. Det är också väldigt viktigt att ställföreträdare och andra aktörer kring ensamkommande barn känner till rollfördelningen kring barnet för att undvika att barnets rättigheter faller mellan stolarna.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00