Centralt stöd för utfallskontrakt – så svarar riksdagspartierna

I Altingets artikel om Norrköpings erfarenheter från Sveriges första sociala utfallskontrakt efterlyste Lars Stjernkvist (S) ett centralt stöd i någon form.

Så här svarar riksdagspartierna på frågan.

Foto: Matthias Schrader/AP
Anders Gustafsson

Norrköpings sociala utfallskontrakt (se faktaruta längst ned) inrättades för att hjälpa barn och ungdomar som hade institutionsplacerats på HVB-hem och SiS-boenden. Flera aktörer vittnade om att metoden är svår, men att ett centralt stöd skulle underlätta för fler att följa efter. 

Altinget frågade därför de åtta riksdagspartierna hur de ställer sig till detta.

Nicklas Attefjord (MP), ledamot i socialutskottet:

Foto: Fredrik Hjerling

”Miljöpartiet har länge drivit på för sociala investeringar lokalt och regionalt. Ofta har det tillstött problem, inte minst från centrala ekonomifunktioner.

Självklart bör vi titta på centralt stöd för att underlätta sociala investeringar i olika former där sociala utfallskontrakt kan vara en. Det skulle kunna röra sig om att se över skrivningar i budgetlagen som styr kommunernas budgetregler.

Det är också viktigt att vi skapar ett klimat som tillåter misslyckande. Sociala investeringar/utfallskontrakt handlar om social entreprenörskap/innovation. För att hitta en metod som fungerar behöver man kunna misslyckas på vägen. Tyvärr har vi i dagsläget ett klimat som gör att både tjänstepersoner och politiker hellre tar riskfria beslut för att undvika kritik, vilket jag på sikt tror är väldigt skadligt.”

 

Linda Lindberg (SD), ledamot i Socialutskottet:

”Det finns ett generellt behov bland landets kommuner i deras arbete med att möta, ombesörja och tillgodose dess invånare. Sveriges välfärdsmodell har varit unik i sitt slag, men står i dag med stora utmaningar.

Foto: Sverigedemokraterna

I utfallskontraktet mellan Norrköpings kommun och LSV, har arbetet gett ett gott resultat för de barn och unga som placerats på HVB och Sis-hem. Att insatser faller väl ut är oerhört primärt, i såväl ett humant som ett finansiellt perspektiv.

Att ta tillvara på den privata och den idéburna sektorns innovativa arbetsmetoder, som kan leda till positiv utveckling och lösningar för att rå på sociala samhällsproblem, är något vi välkomnar. För att landets kommuner ska ges samma möjlighet att arbeta med sociala utfallskontrakt kan vi se ett behov av att någon form av centralt stöd initieras.”

 

Anna-Caren Sätherberg (S), gruppledare i näringsutskottet:

Foto: Riksdagen

”Det är glädjande att se Norrköpings goda resultat med de sociala utfallskontrakten. Socialt företagande är en viktig pusselbit för att bygga ett hållbart, starkt och tryggt samhälle. Vi behöver samla hela Sveriges fulla engagemang och innovationskraft för att möta de många utmaningar som vi står inför. 2018 antog därför regeringen en samlad strategi för att skapa goda förutsättningar för sociala företag att växa och samverka med offentlig sektor. Norrköping visar att det går att arbeta efter den här modellen och jag hoppas att andra kommuner inspireras av dem.”

 

Jakob Forssmed (KD), ekonomisk-politisk talesperson

Foto: Fredrik Noreback/KD
 

”Kristdemokraterna driver sedan flera år tillbaka frågan om sociala utfallskontrakt. Vi vill:

  • inrätta en nationell strategi för att underlätta framväxten av sociala utfallskontrakt 

 

  • införa en nationell fond på 300 miljoner kronor som täcker finansiärens investeringsrisk med 50 procent, vilket innebär att staten garanterar en återbetalning om halva investeringssumman till den externa finansiären vid färdigställt socialt utfallskontrakt
  • inrätta en facilitator för sociala utfallskontrakt hos Ekonomistyrningsverket (ESV), som får ökat anslag på 37 miljoner kronor per år för detta uppdrag (kan till exempel handla om att ge metodstöd kring utformning, effektmätning och uppföljning av kontrakten)”

 

Juno Blom (L), barnrättspolitisk talesperson:

Foto: Ola Hedin

”Liberalerna är positiva till detta. Tidiga insatser för att hjälpa utsatta barn och unga är en viktig investering för framtiden, och erfarenheterna från Norrköping visar att sociala utfallskontrakt kan vara en framgångsrik metod för individen likväl som för samhället. Vi ser gärna att staten tar en aktivare roll i metodstöd och systematisk kvalitetsuppföljning för att underlätta för fler kommuner att arbeta i samma riktning. Vi vill också gå ett steg längre genom en nationell investeringsfond, med inspiration från bland annat Norrköping, för att investera i barn och unga i utsatta områden. Detta kan i sin tur indirekt bidra till att ge bättre förutsättningar för lokalt utvecklingsarbete för barn och unga i stil med sociala utfallskontrakt där goda exempel sedan kan spridas i landet.”

 

Sofia Nilsson (C), ledamot socialutskottet:

Foto: Fredrik Wennerlund/Centerpartiet

”Våra barn och unga är allas vårt ansvar. Därför är det positivt att civilsamhälle, företag och offentlig sektor går samman och hjälps åt när det handlar om utsatta barn och unga.
Det är ett spännande sätt att ta grepp om problematiken. Det är viktigt att de placerade ungdomarna får hjälp och stöd under tiden för placeringen men framför allt är det nödvändigt att se över hur de kan få hjälp efter.

Jag tycker att fler kommuner ska inspireras av det arbete som görs i Norrköping. Samtidigt är det viktigt att Socialstyrelsen följer upp och utvärderar.”

 

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson:

Foto: Sveriges riksdag

”Moderaterna anser att socialtjänstens allra viktigaste är att skydda, stödja och hjälpa de socialt mest utsatta barnen. Norrköpings kommuns försök med sociala utfallskontrakt är i detta sammanhang intressant. Särskilt kommunens fokus på tidiga insatser och att undvika stuprörstänkande. Moderaterna kommer följa upp det projektet, eftersom detta försök till delar överensstämmer med våra förslag om att införa kvalitetskontrakt för utförare inom socialtjänstens verksamheter.”

 

Maj Karlsson (V), gruppledare:

Foto: Denny Lorentzen/Vänsterpartiet

”Vänsterpartiet är inte för att införa någon form av centralt stöd för arbete med utfallskontrakt. Att finansiera offentlig verksamhet med externa medel ser vi som en del av privatisering av välfärden.

Tidiga och kraftfulla åtgärder för barn och ungdomar är viktigt och särskilt de som främjar skolgång, men sådana insatser kan även göras i egen regi.”

Fakta

Fakta: sociala utfallskontrakt

  • En variant på sociala investeringar, där syftet är förebyggande insatser för en begränsad målgrupp
  • En privat aktör finansierar
  • Utföraren kan vara från civilsamhället, den privata eller den offentliga sektorn
  • Tillsammans med kommunen upprättas ett kontrakt om vilka mål som ska uppnås, inom vilket tidsspann och hur det ska mätas
  • En intermediär svarar för uppföljningen och avgör om kontraktet har fullföljts
  • Kommunen betalar tillbaka till den privata investeraren – om målen nås. Fokus hamnar på resultatet, inte på vilka insatser som görs

Läs också

Nämnda personer

Anna-Caren Sätherberg

Ledamot i partistyrelsen (S)
Gymnasieutbildning

Camilla Waltersson Grönvall

Socialtjänstminister (M)
Lärare i svenska och engelska (Göteborgs uni.)

Jakob Forssmed

Socialminister (KD), förste vice ordförande Kristdemokraterna
Fil. mag i statsvetenskap (Göteborgs uni., 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00