Byggskurkar i fokus för nytt Trafikverksuppdrag

Trafikverket upphandlar för många miljarder årligen och verkar samtidigt i branscher som är mycket utsatta för kriminalitet. Nu vill regeringen att myndigheten skärper sitt arbete mot arbetslivskriminalitet ytterligare.

Förbifart Stockholm har bland annat försenats efter att avtalen sas upp med ett bolag som också varit inblandat i mututredningar i Italien. <br>
Förbifart Stockholm har bland annat försenats efter att avtalen sas upp med ett bolag som också varit inblandat i mututredningar i Italien.
Foto: Stina Stjernkvist /TT
Jacob Hederos

Under de kommande månaderna ska Trafikverket, på regeringens uppdrag, sammanställa myndighetens befintliga arbete med att motverka brottslighet inom sin verksamhet samt lägga fram ett antal förslag till nya åtgärder som bör vidtas.

– Regeringens satsning mot arbetslivskriminalitet gäller inte minst transportsektorn, sade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i samband med att uppdraget antogs.

Bred palett förväntas

Förutom att myndigheten enligt uppdraget ska redovisa befintliga riktlinjer och metoder som används för att upptäcka och rapportera missförhållanden, ska Trafikverket också visa på hur de säkerställer sund konkurrens i upphandlingarna, både kvalitativt och kvantitativt.

Ur regeringens motivering

”För regeringen är det centralt att de medel som staten tilldelar infrastruktur området används effektivt och bidrar till en positiv samhällsutveckling med hög grad av tillit och sammanhållning. Detta ställer krav på att upphandlingar utformas och genomförs på ett sätt som stimulerar till en sådan utveckling. Det är därför av stor vikt att Trafikverket och entreprenadbranschen gemensamt verkar för ökad produktivitet och för att motverka brottslighet och kriminalitet i samband med upphandlingar och genomförande av verksamheten”

 

Frågan är redan högt på agendan för myndigheten. Bland annat finns det sedan år 2013 en central inköpsenhet på Trafikverket som alltid måste ingå som en övergripande neutral bedömare vid upphandlingar, för att motverka att nära personliga band mellan chefer och upphandlande företag inte ska påverka utfallet i upphandlingar, säger myndighetens presschef.

– Självklart utvärderas ekonomisk hållbarhet hos en leverantör samt hur man skött sina tidigare uppdrag, säger Bengt Olsson till Altinget.

Han pekar på att det bland annat görs kontroller för att det inte ska finnas någon juridisk dom kopplat till företaget eller till personer i dess omedelbara ledning. Men det senare har samtidigt blivit svårare, enligt Olsson, då myndigheten ”måste upphandla på en global marknad där ägarkombinationer  som sträcker sig till andra länder och världsdelar inte alltid är helt identifierbara eller är svårbedömda.”

Bråda dagar även för delegationen

Att just Trafikverket får uppdraget är inte förvånande, med tanke på att myndigheten står för de största statliga offentliga upphandlingarna med en budget på omkring 50 miljarder kronor per år. Samtidigt är både bygg- och transportbranschen utpekad som en av de mest utsatta för brottslighet i den lägesrapport som åtta myndigheter som samverkar mot arbetslivskriminalitet tog fram förra året.

Uppdraget innebär bråda dagar för Trafikverket, som ska redovisa underlaget senast i slutet av augusti. Men det är också bråda dagar för andra uppdrag som syftar till att motverka arbetskriminalitet. Redan i veckan ska den nytillsatta delegationen mot arbetslivskriminalitet göra sin första leverans. Detta genom att faktiskt lägga fram ett förslag till definition av själva begreppet som de ska stävja.

– Den kan också ligga till grund för delar av det betänkande som vi ska lämna i juni, då vi bland annat ska göra en första bedömning av arbetskriminalitetens omfattningen, säger delegationsordföranden Ola Petterson till Altinget.

Mycket inspiration kan dock hämtas från Norge, där regeringen sedan 2015 har en strategi på området som också kontinuerligt uppdaterats sedan dess.

Ola Pettersson
Ordförande delegationen mot arbetslivskriminalitet
Redan i dag pågår det också ett regeringsuppdrag med att dra igång regionala center där de åtta samverkande myndigheterna tillsammans med åklagarmyndigheten ska motverka arbetskriminalitet.

Detta är en åtgärd inspirerad av arbetet i grannlandet Norge, och delegationen ska till betänkandet som ska lämnas juni också dra lärdomar av arbetet mot arbetslivskriminalitet i Norge inför sina ytterligare förslag, fortsätter Ola Pettersson.

– Men detaljerna återkommer vi till då. Mycket inspiration kan dock hämtas från Norge, där regeringen sedan 2015 har en strategi på området som också kontinuerligt uppdaterats sedan dess, säger han.

Nämnda personer

Ola Pettersson

Ordförande Delegationen mot arbetslivskriminalitet
MSc Economics (Handelshögskolan i Stockholm 1998)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00