Utbildningspolitiskt nätverk


Utbildning är en ständigt aktuell politisk fråga, en fråga där alla har mandatet att tycka till för vi har alla gått i skolan eller har barn som går i skolan nu. Svensk skola gick på det stora hela framåt i PISA-undersökningen från 2019 men tappar vad gäller exempelvis likvärdigheten. Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men vad gäller likvärdigheten i skolan är Sverige en medelmåtta globalt sett. Hur ska vi säkra att en god utbildning ska vara en självklarhet oavsett var i Sverige du bor? Hur ska vi ta oss an lärarbristen? Bör skolan förbli kommunernas ansvar eller vore ett förstatligande att föredra? Detta och mycket mer diskuteras i Altingets utbildningspolitiska nätverk.  

Altingets utbildningspolitiska nätverk är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk utbildningspolitik och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom utbildningssektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Varje tillfälle ordnas kl. 09.30-12.30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls vanligtvis i konferenslokaler på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning

Samtalsledare är Kerstin Weyler, chefredaktör på Skolledaren. Tidgare har hon även arbetat på Skolverket och Skolvärlden.

Kerstin Weyler

 

Se ett urval av våra tidigare nätverksträffar härhär & här
Programmet för nätverkets kommande träffar uppdateras här och kan ses nedan.

 

 

Skolans stora utmaning – hur försäkrar vi en god kunskapsutveckling och skolkvalitet?

Gunilla Svantorp (S), riksdagsledamot och ordförande i riksdagens utbildningsutskott

I ett polariserat politiskt landskap är frågan om hur man säkrar elevers kunskap och utbildning i skolan ett högst aktuellt ämne. Skolan har länge varit en het och omdebatterad fråga, nu kanske mer än någonsin. Vilka möjligheter och utmaningar står skolan inför? Hur arbetar man för en god kunskapsprogression i den svenska skolan, och hur garanterar vi utbildningens kvalitet?

Gunilla Svantorp (S) har ett gediget förflutet inom utbildningspolitiken på såväl kommun-, landstings- och riksdagsnivå. Idag är hon tjänstgörande riksdagsledamot och sitter bland annat som ordförande i utbildningsutskottet. Under denna nätverksträff berättar Svantorp om hur regeringen arbetar för att försäkra sig om en god kunskapsutveckling och skolkvalitet i svenska skolan.

Onsdagen den 20 oktober 2021, kl. 09.30-12.30

 

 

 

Hur arbetar Svenska Unescorådet för allas rätt till en god utbildning?

Anna-Karin Johansson, generalsekreterare för Svenska Unescorådet

Hur kan vi försäkra att alla elever har samma rättigheter och förutsättningar i skolan? Hur garanterar vi allas rätt till utbildning? Framtiden ställer stora krav på skolan inom kvalitet, likvärdighet och inte minst digitalisering. Hur står sig svenska skolan mot dessa utmaningar, och hur arbetar man för att uppnå utbildningsmålet i Agenda 2030?

Anna-Karin Johansson tillträdde som generalsekreterare för Svenska Unescorådet under 2020 och har en lång erfarenhet inom mänskliga rättigheter, internationella frågor och journalistik. Hennes långa arbetslivserfarenhet består av bland annat av tunga positioner inom RSFU, SIDA och Svenska Afghanistankommittén. Under denna nätverksträff ska hon berätta närmare om hur Svenska Unescorådet arbetar för allas lika rätt till utbildning och om de framtidsutsikter de ser för den svenska skolan idag.

Torsdagen den 2 december 2021, kl. 09.30-12.30

 

 

 

Kunskapsresistens och kritiskt tänkande i skolan

Åsa Wikforss, Professor i Filosofi vid Stockholms universitet och medlem i Svenska Akademin.

Alternativa fakta är ett begrepp som ofta återkommer i dagens politiska debatt. En allt mer polariserad verklighet har lett till vitt skilda verklighetsbeskrivningar. Men vad är egentligen fakta? Enligt Åsa Wikforss är fakta objektiv och existerar oberoende av subjektiv uppfattning av verkligheten. Alternativa fakta finns därför inte utan fakta är fakta, det är det som ÄR. Fakta är också grunden till kunskap. Om man tillskriver sig en alternativ beskrivning som förnekar fakta så som att ”solen går upp i öst och ner i väst” besitter man inte kunskap.

I hennes bok Alternativa fakta. Om Kunskapen och dess fiender, diskuterar Wikforss bland annat kunskapsutlärningen i den svenska skolan, som hon menar har bortprioriterat fakta som kunskapsgrund i förmån för egna subjektiva reflektioner kring verkligheten, något som väckt stor debatt inom den pedagogiska världen. Vad har denna polarisering av ”fakta” för konsekvenser för kunskapsutlärningen i skolan? Och hur lär man egentligen ut kritiskt tänkande på bästa sätt?

Åsa Wikforss är professor i Filosofi på Stockholms universitet och Svenska Akademins sjunde medlem.

Stockholm. Onsdagen den 2 februari 2022. Kl. 09.30-12.30.

 

 

 

Valåret 2022: Hur kan vi förbättra den svenska skolan?

Annika Hirovnen (MP) och Christian Carlsson (KD)

Valåret är här och under dagens debatt diskuteras skolan. Hur står det egentligen till med utbildningen i Sverige? Hur bör PISA skötas? Och hur likvärdig är skolan? Miljöpartiet går till val på en jämlik och likvärdig skola, ett rättvist skolval och på riktade insatser för att minska skolsegregationen. KD vill göra skolvalet obligatoriskt, höja läraryrkets anseende och tror bland annat att en satsning på lärare med kompetens i svenska som andraspråk och karriärlärartjänster kan lyfta utsatta skolor.

Gäster under dagens träff är riksdagsledamöterna Annika Hirvonen (MP) och Christian Carlsson (KD). De kommer berätta för nätverket om deras skolpolitik. Vad krävs för att lyfta den svenska skolan?

Stockholm, torsdagen den 7 april 2022, kl. 09.30-12.30

 

 

 

Utredningen om en 10-årig skola: Från förskola till förstaklass

Särskild utredare Eva Durhan lämnar in utredningen till skolminister Anna Ekström

Att insatser redan i förskolan påverkar prestationen i gymnasiet är något som ofta lyfts i debatter kring skolan. I och med januariöverenskommelsen tillsattes därför en utredning om en 10-årig grundskola. Den föreslår en rad åtgärder. Bland annat ska förskolelärare ingå i en 5-årig övergångsperiod medan systemet anpassas och kompetensen hos både förskolelärare och lågstadielärare utvecklas för att möta nya krav. Varför är den 10-åriga skolan rätt väg att gå? Vad är förhoppningarna om vad den ska åstadkomma? Och vilka hinder möter den på vägen?

Särskild utredare var Skolverkets enhetschef Eva Durhan. Hon kommer berätta för nätverket om utredningen och vad som behövs göras för att möjliggöra en 10-årig grundskola.

Stockholm, onsdagen den 15 juni 2022Kl.09.30-12.30

 

 

 

Datum 2022: Mer info inom kort

  • Fredagen den 7 oktober 
  • Onsdagen den 30 november 

Med förbehåll för ändringar

 

 

Nätverket är förenat med en kostnad, se pris och villkor här 

 

 

 

 

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta natverk@altinget.se

  

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

 

 

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.