Utbildningspolitiskt nätverk


Utbildning är en ständigt aktuell politisk fråga. Svensk skola gick på det stora hela framåt i PISA-undersökningen från 2019 men tappar vad gäller exempelvis likvärdighet. Vad gäller just likvärdigheten i skolan är Sverige en medelmåtta globalt sett, trots att Sverige är ett av världens mest jämlika länder. Hur ska vi säkra att en god utbildning ska vara en självklarhet oavsett var i Sverige du bor? Hur ska vi ta oss an lärarbristen? Bör skolan förbli kommunernas ansvar eller vore ett förstatligande att föredra? Detta och mycket mer diskuteras i Altingets utbildningspolitiska nätverk.  

Altingets utbildningspolitiska nätverk är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk utbildningspolitik och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom utbildningssektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Varje tillfälle ordnas kl. 09.30-12.30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls vanligtvis i konferenslokaler på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning

Samtalsledare är Kerstin Weyler, chefredaktör på Skolledaren. Tidigare har hon även arbetat på Skolverket och Skolvärlden.

Kerstin Weyler

 

Se ett urval av våra tidigare nätverksträffar härhär & här
Programmet för nätverkets kommande träffar uppdateras här och kan ses nedan.

 

 

Digitaliseringsvågens tillgångar och problem


Jannie Jeppesen, vd Swedish Edtech Industry

Pandemin tvingade samhället att ta stora steg gällande digitalisering, inte minst inom utbildningsväsendet vilket banade väg för nya möjligheter. Effektivare möten, kortare restid för både lärare och elever och mindre störningsmoment genom att med ett knapptryck kunna mutea vem man vill. Däremot har det även framkommit att studenter och elever har upplevt sig isolerade och deprimerade vilket har gjort att många halkat efter i skolarbetet och vissa har till och med valt att hoppa av sina utbildningar. Vidare har distansundervisningen slagit hårt mot redan utsatta hushåll, där skolbarn delar rum med sina syskon. 

För att tala om digitaliseringens möjligheter och motgång har Altinget därför bjudit in Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry. Organisationen är en ideell förening som arbetar för en ökad kvalitet i det digitala ekosystem till gagn för utbildningsväsendet utveckling. 

Stockholm, fredagen den 7 oktober 2022, Kl.09.30-12.30

 

 

Läromedelsutredningen- böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap

Gustav Fridolin, utredare för läromedelsutredningen, folkskolelärare och tidigare utbildningsminister och Sylvana Sofkova Hashemi, professor inom digitalt lärande.

I augusti 2021 lämnades den omtalade Läromedelsutredningen in för slutbetänkande. Den lyfter bland annat att elevers tillgång till läromedel ska säkras i skollagen och att en läromedelsnämnd bör inrättas vid Skolverket för att säkra läromedel av god kvalitet. Utredningen lyfter även forskning kring vikten av analoga läromedel vid inlärning av sakprosa och att den fysiska läroboken ska stärkas. Det har väckt starka reaktioner, speciellt hos forskare inom digitala läromedel, som menar att digitala läromedel är ett bra komplement och en viktig del i elevernas framtida digitala kompetensunderlag. Hur ser balansgången ut mellan digitala och analoga läromedel egentligen? Och kan fokuset på analoga läromedel göra att svenska elever halkar efter i sin digitala kompetens?

Under dagens träff gästas vi av Gustav Fridolin, folkskollärare och offentlig utredare för Läromedelsutredningen. Han berättar om slutsatserna av utredningen och hans tankar kring debatten kring digitala läromedels betydelse. Under samma träff kommer även Sylvana Sofkova Hashemi, professor i digitalt lärande på Halmstads högskola. Hon kommer berätta om varför hon tycker att digitala läromedel är viktiga för elevernas kunskapsutveckling. 

Stockholm, onsdagen den 30 november 2022, kl.09.30-12.30 

 

 

Svenskt näringsliv om framtidens yrkesutbildning

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Olsson, policyexpert inom kompetensförsörjning vid Svenskt näringsliv.Foto: Ernst Henry

I Svenskt näringslivs rapport Framtidens yrkesutbildning - Ge branscherna makten, konstateras det att samtidigt som såväl privat som offentlig sektor skriker efter yrkesutbildade med rätt kompetens, sjunker andelen elever på de nationella yrkesutbildningsprogrammen. Enligt beräkningarna kommer det år 2035 saknas 290 000 yrkesutbildade om inget görs. I den så kallade branschmodellen framlägger Svenskt näringsliv flera åtgärder för att stärka det svenska utbildningssystemet. Vilka utmaningar står vi inför och vilka möjligheter finns för att möta arbetsmarknadens ökande efterfråga på rätt kompetens?

På dagens träff gästar Johan Olsson, policyexpert inom kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv. Johan kommer att berätta om rapporten - vilka brister finns i dagens utbildningssystem och hur kan de åtgärdas?

Stockholm, tisdagen den 31 januari 2023, kl.09.30-12.30

 

 

Skolpolitiken efter valet

Friskolor, likvärdighet och sjunkande resultat var alla heta ämnen i skoldebatten innan valet. Nu har det gått 6 månader sedan Sverige röstade och vi har förhoppningsvis en ny regering på plats. Under denna träff bjuder Altinget in talespersoner från både regeringspartier och oppositionen. Vad är politikernas mål för skolpolitiken de kommande fyra åren?

Stockholm, torsdagen den 30 mars 2023, kl 09.30-12.30

 

 

Skolverkets regionalisering 

Kjell Hedwall, avdelningschef på Skolverket.

Senare års Pisaundersökningar visar att skillnaderna mellan svenska skolors betygsresultat har ökat. Svensk skola är mindre likvärdig än skolorna i övriga Norden. Mot bakgrund av detta ska Skolverket inom 2 års tid inrätta tio nya regionala kontor i samverkan med specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Beslutet är en del av ett regeringsuppdrag som ska göra skolan mer likvärdig, stärka dess kvalitet och göra så att fler elever når målen. De regionala kontoren ska möjliggöra kvalitetsdialoger med landets 2800 skolhuvudmän, vilket rapporteras vara ett viktigt steg i att förbättra den utbildning som svensk skola erbjuder.

Kjell Hedwall är avdelningschef vid Skolverket och gästar nätverket för att berätta mer om regionaliseringen. Hur kommer placeringen att påverka skolverkets arbete för en bättre svensk skola och vilka mål vill man exempelvis uppnå med att samlokalisera verksamheten med SPSM?

Stockholm, onsdagen den 31 maj 2023, kl.09.30-12.30.

 

 

Datum 2023

  • Torsdagen den 14 september
  • Torsdagen den 16 november 

Med förbehåll för förändringar.  

Nätverket är förenat med en kostnad, se pris och villkor här 

 

Vill du veta mer om nätverket och hur du kan delta? Kontakta Sofie Himmelstrand på sohi@altinget.se eller via telefon på 0720925621

Har du frågor, tips eller synpunkter på innehållet? Kontakta nätverkskoordinator Alexander Norrgrann på alno@altinget.se 

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare. 

 

Vill du ha mer information?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Isabella Järnstad

Ansvarig för kurser och nätverk

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår plattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk