Energipolitiskt nätverk


 

Sverige är enligt IEA -Internationella energirådet ledande vad gäller hållbar energiomställning. Men senast år 2045 ska Sveriges nettoutsläpp vara noll enligt Sveriges långsiktiga klimatmål och enligt de energipolitiska målen antagna av riksdagen ska Sverige ha 100% förnybar elproduktion år 2040 och 50% lägre energiintensitet 2030 jämfört med år 2005. Ett högt mål som kräver många att många aktörer samarbetar. Samtidigt finns det en målkonflikt mellan miljö- och klimat, där beslut inom EU kan påverka utvecklingen av svenska vattenkraft samt svenskt biobränsle, ett energislag var hållbarhet är hett debatterat bland forskare och samhället i stort. I Altingets energipolitiska nätverk möts vi kring såväl gemensamma problem, lösningar och frågeställningar.

- Hur möter vi målen om nettonollutsläpp på bästa sätt?

- Hur kan vi gå från ett kraftperspektiv till ett systemperspektiv?

- Hur påverkas Sveriges energipolitik av EU-regleringar och vilka möjligheter finns att hämta inom unionen?

- Hur ska vi ta till vara på ny forskning och ny teknik?

I Altingets energipolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Nätverket är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk energipolitik och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom energisektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar finns det ett stort utrymnme frågor och diskussion med nätverkets gäst.

Nätverket träffas vid 5 tillfällen per år. Träffarna hålls på F7- Möten och Konferens på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm och det finns självklart möjlighet att delta digitalt om du inte har möjlighet att att delta fysiskt.

Fast mötesledare i nätverket är Thomas Malmer. Thomas är kommunikations- och managementkonsult med fokus på kunskapsekonomin. Thomas har lång erfarenhet av att bygga samarbeten och förståelse mellan näringsliv, politik och forskning. Han driver kommunikations-, analys- och implementeringsprojekt, modererar och utvecklar. Egna bolaget heter Malmer Insight. 

Thomas Malmer 

Träffar under 2018
Träffar under våren 2019
Träffar under hösten 2019 och våren 2020

Träffar höst 2020 och vår 2021

Programmet för nätverkets kommande träffar uppdateras regelbundet här och kan ses nedan. 

 

 

Framtidens kärnkraft: Små modulära reaktorer

Pär Olsson, professor inom kärnenergiteknik och projektledare för SUNRISE 

I Sverige använder vi dag andragenerationens kärnkraft. De är stora, dyra och ger svårhanterligt avfall. Dessutom tar det mycket lång tid att bygga upp nya anläggningar. Det gör att det är svårt att motivera utbyggnaden av nya kärnkraftverk i samma modell. Det sker dock en spännande utveckling inom kärnkraftsforskningen, bland annat inom småskalig kärnkraft, så kallade SMR (Small Modular Reactor). En SMR kan leverera upp till 300 megawatt och kan massproduceras, vilket kan göra dem mellan 15–40% billigare än ett storskaligt kraftverk (mätt i relation till samma energiproduktion). Vidare skulle de potentiellt kunna placeras närmre städer eller i relation till tunga industrier, något som kan underlätta elektrifieringen av samhället. Det finns dock svårigheter, bland annat att de ännu inte hunnit testas i stor skala samt att det finns flera hinder på vägen både politiskt och i regelverk. Kärnkraft är dessutom förenat med ovanliga men allvarliga risker. 

Pär Olsson är professor inom kärnenergiteknik på KTH i Stockholm och leder projektet SUNRISE (Sustainable Nuclear Energy Research in Sweden), som bygger en test-SMR i Oskarshamn. Han berättar för nätverket om SMR, vilka möjligheter som finns att hämta inom tekniken och vilka svårigheter som finns på vägen.

Stockholm, onsdagen den 26 oktober 2022, kl. 09.30-12.30 

 

Geotermi: En outnyttjad baskraft?

Joachim Karthäuser, vd på Zelk Energy

Genom att utnyttja varmt grundvattnen kan hälften av världens länder få tillgång till geotermisk baskraft. Jordens värme kan räcka i tusentalsår och om vi utnyttjade den till fullo skulle vi ha god tid på oss att utveckla nya tekniker. I Sverige, där det varma vattnet ligger 8 kilometer under jorden, är tekniken än så länge för dyr och otymplig. Däremot finns stora möjligheter att hämta genom att utnyttja restvärme i storskalig industri. Idag går 54% av restvärmen till spillo men om den tas tillvara på ett smart- och effektivt sätt kan den generera elektricitet till samhället.

Joachim Karthäuser är grundare och vd för Zelk Energy och tidigare CTO på Climeon. Joachim berättar om vilka möjligheter som finns att hämta inom geotermi och värmekraft. Hur kan det skalas upp för användning i Sverige? Och vilka utmaningar möter tekniken på vägen?

Stockholm, tisdagen den 1 december 2022, kl 09.30-12.30

 

Svenska kraftnät och Sveriges framtida kraftsystem 

Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör på Svenska kraftnät. Foto: Johan Alp

I rapporten Systemutvecklingsplan 2022-2031 ger Svenska kraftnät sin bild av Sveriges framtida kraftsystem. Bilden inkluderar planer på reinvesteringar på ca 46 miljarder kronor för att tillmötesgå de förändringar som en framtida dubblerad elanvändning kommer att innebära. Omställningen och utvecklingen av det svenska energisystemet beskrivs involvera ett stort antal aktörer och påverkar direkt eller indirekt oss alla. Systemutvecklingsplanen ska enligt Svenska kraftnät därför ses som en del i en ökad dialog om allas våra gemensamma möjligheter och utmaningar i denna systemomställning. 

På dagens träff gästas nätverket av ingen mindre än Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe. Lotta kommer att berätta för nätverket om rapporten och Svenska kraftnäts syn på Sveriges framtida kraftsystem och de utmaningar som en systemomställning  innebär. 

Stockholm, onsdagen den 15 februari 2023, kl.09.30-12.30*

 

*Med förbehåll för ändringar

 

 

Dagens elkraftnät och framtidens elförsörjning 

 Lina Bertling Tjernberg

Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraft på KTH. Foto: Håkan Lindberg 

Energisystemet genomgår en global omställning. Vi har ett ökande energibehov samtidigt som vi har klimat- och energimål att möta i omställningen mot ett hållbart samhälle. Energikrisen har väckt en stor debatt kring elkraftnätets ovissa framtid, hur skapar vi en hållbar och långsiktig elförsörjning? Det existerar mycket tekniska lösningar redan idag, men som inte används i den utsträckning som skulle kunna vara möjlig. Hur skiljer vi på teknik och ekonomi? Hur samordnar vi politiken och får aktörer att agera och arbeta ihop? 

Träffen gästas av Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraft på KTH, som kommer att prata om just elkraftnätets framtid och dela med sig av sina tankar om dagens stora utmaningar på elmarknaden. Hon blev även utnämnd till årets Kraftkvinna 2021 och finns med på Maktlistan Energi 2022 som presenteras av Dagens Industri.  


Stockholm, tisdagen den 16 maj 2023, kl 09.30-12.30 

 

 

 

Energipolitiken – ett år efter valet 

Bild: FOI 

Nu har det gått drygt ett år sedan Sverige röstade i ett val där energifrågan kom att klättra nästan högst upp på agendan. Ord som elpriser, kärnkraft och klimatmålen var ständigt återkommande i debatten. Vi har nu en ny regering på plats. Under denna träff bjuder därför Altinget in talespersoner från både regeringspartier och oppositionen för att diskutera energipolitikens riktning ett år efter valet. Vad är politikernas mål för energipolitiken de kommande åren, och vad är deras lösning på energikrisen?  

Stockholm, torsdagen den 19 oktober 2023, kl 09.30-12.30*

*Med förbehåll för ändringar
 

 

 Datum 2023: 

  • Torsdagen den 31 augusti
  • Tisdagen den 12 december 

 

Är du intresserad av att veta mer eller delta? Kontakta Hampus Revland på hampus@altinget.se  eller telefon 073 069 78 81

Nätverket är förenat med en kostnad. 

 

Har du frågor, tips eller synpunkter på innehållet? Kontakta nätverkskoordinator Alexander Norrgrann på alno@altinget.se

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan tre år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare. 

 

Vill du ha mer information?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Isabella Järnstad

Ansvarig för kurser och nätverk

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår plattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk