Betänkande: Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden

Arbetsmarknadsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

I propositionen föreslår regeringen att möjligheten att utse regionala skyddsombud ska utvidgas genom en ändring i arbetsmiljölagen så att sådana skyddsombud får tillträde till fler arbetsställen. Utskottet avstyrker regeringens förslag till ändring i arbetsmiljölagen och tillstyrker därmed fem motionsyrkanden om avslag på propositionen.

Utskottet föreslår också ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en utredning för att utvärdera effekten av de regionala skyddsombudens verksamhet och tillstyrker därmed delvis fyra motionsyrkanden.

I betänkandet finns två reservationer (S, V, MP) och fem särskilda yttranden (M, SD, C, KD, L).

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från riksdagens hemsida.

Login