Debatt

Vision: Förhindra smittspridning – ge äldreomsorgen tillräckliga resurser

DEBATT. Vi vill se ett större ansvarstagande från kommunledningar och omsorgsföretag. Stärka stödet åt äldreomsorgens chefer och ge dem förutsättningar att säkra arbetsmiljön, skriver Veronica Magnusson, ordförande för Vision.

Foto: Magnus Andersson/TT
Veronica Magnusson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det saknas skyddsutrustning mot coronavirus inom stora delar av äldreomsorgen och både medarbetare och chefer känner oro över att sprida smitta vidare. Nu måste arbetsgivare i kommuner och omsorgsföretag göra sitt yttersta för att få fram skyddsutrustning och stödja cheferna.

I den akuta krisen med bristande resurser kan inte ansvaret för det förebyggande arbetsmiljöarbetet bäras av cheferna ensamma.

I stormens öga

Vi får rapporter från allt fler kommuner att både äldre och omsorgspersonal insjuknat i coronaviruset. Smittan har tagit sig in bland de äldre och sköraste, de som behöver samhällets beskydd allra mest.

Visions chefsmedlemmar står mitt i stormens öga och vittnar om en akut situation när det gäller brist på skyddsutrustning, personal och riktlinjer för att stoppa smittspridning.

Skilj grupperna åt

Vi efterfrågar också en nationell samordning för att skyndsamt få fram och distribuera skyddsutrustning till hemtjänst och äldreboenden.

Veronica Magnusson
Förbundsordförande, Vision

Enligt en enkät från Kommunal saknas det skyddsutrustning på mer än hälften av arbetsplatserna i hemtjänsten och även på boenden är bristen stor. Men det handlar också om riktlinjer och rutiner.

Inom äldreomsorgen är kunskapen om hur man motverkar smittspridning lägre än i hälso-och sjukvården. På vissa boenden går personalen mellan smittade och friska personer vilket riskerar att sprida smittan vidare. På andra håll schemaläggs personalen för att skilja grupperna åt.

Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision.
Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision. Foto: Gustav Gräll

Arbetsgivarna behöver se till att det finns tillräckligt med resurser så att de verksamhetsnära cheferna har möjlighet att organisera arbetet på ett säkert sätt, exempelvis så att personal inte möter smittade och friska under samma arbetspass.

Vikten av ledarskap

Tyvärr ser vi att en del arbetsgivare i den akuta krisen väljer att lägga allt fler arbetsuppgifter på de verksamhetsnära cheferna. Från flera kommuner rapporteras att delegering av medicinska arbetsuppgifter lagts ut på cheferna. Chefer förväntas också ersätta personal i den löpande omsorgsverksamheten.

Den här sortens strategier är helt fel väg att gå. Chefer behövs just nu mer än någonsin för att riskbedöma och åtgärda arbetsmiljön, säkra bemanning, schemalägga och stödja sin personal. I den kris vi befinner oss i är ledarskapet viktigare än någonsin och behöver stärkas i form av stödfunktioner som till exempel administration och personalavdelningar.

Åtal för arbetsmiljöbrott

En viktig aspekt handlar om chefernas uppgifter i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljölagens krav på skyddsutrustning är långtgående och förutsätter att man har breda marginaler för riskfyllda situationer, inte minst där det råder osäkerhet om en patient är smittad eller ej, och vilka situationer personal kan hamna i.

Arbetsgivare är skyldiga att vidta alla åtgärder som behövs för att skydda personal som riskerar smittas på jobbet. Trots att arbetsmiljöansvaret ligger på arbetsgivaren skulle det kunna innebära att chefer inom vård och omsorg åtalas för arbetsmiljöbrott, om det funnits allvarliga brister i arbetsmiljön.

Ett dilemma

Om en chef inte anser sig kunna utföra sina arbetsmiljöuppgifter fullt ut, på grund av till exempel bristande resurser, kunskap eller befogenheter, kan chefen återkoppla detta till närmast överordnade chef. Den överordnade chefen är i sin tur skyldig att se till att förutsättningar ges för att det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska kunna genomföras fullt ut på arbetsplatsen.

Om möjligheten inte finns att skapa rätt förutsättningar, exempelvis att nödvändig skyddsutrustning saknas, kan chefen returnera det förebyggande arbetsmiljöarbetet till sin överordnade chef.

För Visions chefsmedlemmar innebär detta ett dilemma. Som chef är man oerhört lojal med arbetsgivaren och med verksamheten, och tar ansvar in i det sista. Det finns därför all anledning att ifrågasätta om det är rimligt att, i den akuta krisen, hålla chefer personligt ansvariga.

Lämna inte cheferna

Vision vill se ett större ansvarstagande från kommunledningar och omsorgsföretag att stärka stödet kring cheferna och ge dem förutsättningar att säkra arbetsmiljön. Vi efterfrågar också en nationell samordning för att skyndsamt få fram och distribuera skyddsutrustning till hemtjänst och äldreboenden. Det är inte rimligt att lämna cheferna ensamma i den akuta krisen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00