Debatt

V: Bara den med rätt sjukdom kan räkna med billigare medicin

Svåra sjukdomar med tydliga försämringar i livskvalitet ska prioriteras när det gäller vilka som ska ingå i förmånerna. Men så ser det inte ut i dag. Det gäller att ha rätt sjukdom för att få subventionerad medicin, skriver Karin Rågsjö (V).

Människor med svår och allvarlig sjukdom riskerar att bli utan behandling då de inte anses vara tillräckligt kostnadseffektiva, skriver debattören.
Människor med svår och allvarlig sjukdom riskerar att bli utan behandling då de inte anses vara tillräckligt kostnadseffektiva, skriver debattören.Foto: Martina Holmberg/TT
Karin Rågsjö
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

För dyra och specialdesignade läkemedel och långvariga behandlingar riktade mot små patientgrupper, saknas i dag fungerande kostnadsmodeller. Därför behövs nya finansieringslösningar för den typen av läkemedel. Som situationen är nu riskerar människor med svår och allvarlig sjukdom att bli utan behandling då de inte anses vara tillräckligt kostnadseffektiva.

Patienter flyttar till Danmark

Till exempel finns i dag hopp om att kunna leva längre och friskare liv för de med sjukdomar som annars avsevärt skulle förkorta deras liv. Nya mediciner kan i stället för att ”bara” symptomlindra även göra patienter friskare på riktigt.

För dem med exempelvis cystisk fibros medför dagens regler att patientgruppen ibland väljer att betala ur egen ficka för att få chansen att få se sina barn växa upp, eller väljer att flytta över sundet till Danmark för att få medicin. I våra grannländer och övriga Europa ser nämligen situationen annorlunda ut beträffande tillgången till dessa läkemedel.

En jämlik vård förutsätter att vi har en jämlik ekonomisk styrning.

Nyligen lämnades en ny ansökan om subvention för ett läkemedel för dem med cystisk fibros in till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). För bedömning av vilka läkemedel som ska ingå i förmånerna ska hänsyn tas till behov och solidaritet, människors lika värde samt kostnadseffektivitet. Men det är viktigt att framhålla att kostnadseffektivitet ska vara underordnad de två andra principerna. Svåra sjukdomar med tydliga försämringar i livskvalitet ska alltså prioriteras, men så ser det inte ut i dag. Det gäller att ha rätt sjukdom.

Vård efter behov – inte medel

För Vänsterpartiet är det viktigt att alla ska ha rätt till en jämlik och bra sjukvård. Den grundläggande principen är att vården ska ges utifrån människors behov, inte om man till exempel har en privat försäkring eller egna medel som möjliggör privata lösningar och utlandsflytt.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket behöver tydliggöra sin kommunikation om det samhällsekonomiska perspektivet och tydliggöra sina principer för bedömningen av sjukdomens svårighetsgrad. Enligt förmånslagen ska TLV tillämpa ett samhällsekonomiskt perspektiv vid bedömningen av om ett läkemedel ska ingå i förmånerna. Vår bedömning är att TLV:s användning av begreppet ”samhällsekonomiskt perspektiv” kan leda till felaktiga förväntningar om vilka samhällsekonomiska kostnader som ligger till grund för TLV:s subventionsbeslut.

Hur Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bedömer sjukdomens svårighetsgrad har fått större betydelse för betalningsviljan för nya läkemedel i takt med att fler läkemedel lanseras mot svåra ovanliga sjukdomstillstånd. Det är därför viktigt att TLV har tydliga principer för hur bedömningen ska göras. Det finns en rad delvis olösta frågor som relaterar till bedömningen av hur svår en sjukdom ska anses vara.

Jämlik ekonomisk styrning krävs

Hur ska man hantera sjukdomar som kommer i skov? Hur ska man väga förtida död i förhållande till ett långt liv med dålig hälsa? Ska man räkna förkortad livslängd i antalet förlorade år eller som procent av återstående förväntad tid i livet? Hur ska man se på behandlingar som förebygger svåra sjukdomstillstånd? Ska påverkan på anhöriga räknas in? Det finns många frågor att ta ställning till.

Alla ska kunna lita på sjukvården i Sverige. Vänsterpartiet vill satsa mer pengar för att få en bättre sjukvård och har föreslagit att regeringen ska utreda förutsättningarna för att staten ska ha ett särskilt stöd till regionerna för de behandlingsmetoder och mediciner som är extra kostsamma.

En jämlik vård förutsätter att vi har en jämlik ekonomisk styrning. Oavsett var du bor och vem du är ska du få den bästa vården. Bedömningarna av behandlingar som förlänger liv måste ses över och bli mer transparenta och tydliga.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00