Smer: Geografiska ADHD-skillnader bör utredas

ETIK. De stora skillnaderna i förskrivning av ADHD-läkemedel över landet är anmärkningsvärda. Det anser Statens medicinsk-etiska råd som vill se att skillnaderna utreds av myndigheter och av vården.

Antalet ADHD-diagnoser har ökat kraftigt sedan 90-talet och på senare tid även bland vuxna, även läkemedelsförskrivningen har ökat under samma period. Med anledning av ökningen har Smer publicerat en rapport som tar upp olika etiska frågeställningar kring diagnosen och även lämnat slutsatser och ställningstaganden.

I rapporten hänvisar Smer till statistik som visar att det förekommer anmärkningsvärt stora geografiska skillnader i förskrivning av ADHD-läkemedel. Enligt Smer är det därför troligt att det förekommer både en över- och en underdiagnosticering på vissa håll i landet.

De stora variationerna bör utredas av vården och av ansvariga myndigheter, enligt Smer.

 

Stöd ska ges när behov finns

Smer pekar också på att det är ”oacceptabelt” om ADHD-diagnoser blir förutsättningar för att få nödvändigt stöd i skolan.

”Resurser och stödinsatser ska ges till elever när behov finns och oavhängigt om diagnos finns eller inte, vilket också stöds av skollagen. Det finns annars en risk att barn som har måttliga ADHD-symtom tvingas in i en diagnos för att rymmas inom dagens skolsystem,” skriver Smer i rapporten.

Granska om lagen följs

Smer föresår att Skolinspektionen ska få i uppdrag att granska om skollagen följs i denna fråga. Myndigheten anser också att det ska uppmärksammas att skolmiljön kan spela en roll för hur ADHD-symtom kommer till uttryck.

”Det är troligt att en skolmiljö som i större utsträckning är ”ADHD-anpassad” skulle minska behovet av läkemedelsbehandling hos barn” skriver myndigheten.

Forrige artikel Gratis sjukbesök får ej påverka minimibelopp Næste artikel Psykiatriutveckling vilar på statens axlar Psykiatriutveckling vilar på statens axlar
Kritik mot budgetsatsning på fler familjehemsplaceringar

Kritik mot budgetsatsning på fler familjehemsplaceringar

BARN. Genom en statlig subvention till kommunerna vill januaripartierna, med Liberalerna i spetsen, öka antalet barn som placeras i familjehem. Men experterna ifrågasätter politikernas påståenden om att fler barn borde placeras.

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

UTESLUTNING. När Region Stockholm avregistrerar enskilda fysioterapeuter ur regionsregistret bryter regionen mot lagen. Det anser Fysioterapeuterna, som anmält regionen till Justitieombudsmannen (JO). Längre vårdköer och nedlagda företag är en konsekvens av åtgärderna.