Debatt

SKR: Nära tillgång till läkare nödvändig för en god äldrevård

DEBATT. Att säkerställa en bra tillgång till läkare i kommunal hälso- och sjukvård kräver flera parallella lösningar. Ett nationellt beslut om att låta kommuner få ta över läkaransvaret skulle dock försvåra utvecklingen mot en mer jämlik och tillgänglig vård för många äldre, skriver SKR:s Marie Morell (M).

Bristerna i läkarbemanning ska inte lösas genom att kommunerna tar över ansvaret och anställer egna läkare, skriver Marie Morell (M).
Bristerna i läkarbemanning ska inte lösas genom att kommunerna tar över ansvaret och anställer egna läkare, skriver Marie Morell (M).Foto: Marie Lundahl/Altinget
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Marie Morell (M)
Ordförande Sjukvårdsdelegationen, Sveriges kommuner och regioner (SKR)


När nu smittspridningen ökar i samhället sker det också inom äldreomsorgen. Coronapandemin har synliggjort behoven av att stärka den kommunala hälso- och sjukvården, samtidigt som vi vill behålla självständighet och medbestämmande inom äldreomsorgen. En fråga som debatteras är tillgången till läkare inom äldreomsorgen och det finns röster som menar att det handlar om att kommuner ska få anställa läkare. Men lösningen är inte så enkel.

Stor variation över landet

Kommuner och regioner har ett gemensamt ansvar för att sköra och sjuka äldre får en sammanhållen vård och omsorg som gör att de kan leva ett självständigt liv utan att i onödan behöva vistas på sjukhus. Det behövs kontinuitet och en god planering, vilket har synliggjorts extra mycket under pandemin. Det sker en positiv utveckling på många håll, men variationen över landet är sedan tidigare stor och det krävs förbättringar i alla regioner.

Krävs bättre samverkan

Läkarmedverkan ska inte blandas ihop med ett medicinskt ledningsansvar. Det medicinska ledningsansvaret i kommunerna är tydligt. Kommunen som huvudman har det övergripande ansvaret för en god och säker vård. De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i kommunerna har, enligt lag, också ett särskilt medicinskt ansvar för rutiner, läkemedel, delegeringar, journalföring och hantering av avvikelser.

IVO:s slutsatser måste snabbt tas tillvara för att kunna utveckla kvaliteten inom den kommunala hälso- och sjukvården

Marie Morell
Ordförande Sjukvårdsdelegationen, SKR

Regionen har ansvaret för läkarmedverkan. Det samarbete som finns mellan de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna och regionernas smittskydd, chefläkare och patientsäkerhetsenheter har stärkts under pandemin och behöver fortsätta utvecklas. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunerna och läkarna i regionerna vittnar om en succesiv förbättring under coronaåret, ett lärande och en samverkan som kan byggas vidare på.

Utredningen om nära vård markerar tydligt att bristerna i läkarbemanning ska lösas genom förbättrad samverkan mellan regioner och kommuner, inte genom att kommunerna tar över ansvaret och anställer egna läkare. SKR håller med utredningen. Det handlar om bättre tillgänglighet, att avsätta tillräcklig med tid för läkare, en ökad kontinuitet och ett utvecklat teamarbete.

Initiativ för läkartillgång

I dag pågår ett stort antal initiativ runt om i landet för att stärka tillgången till läkare i den kommunala hälso- och sjukvården. Det ser olika ut beroende på lokala förutsättningar, men bygger alltid på en fungerande nära samverkan mellan kommunen och regionen. I Oxelösund och Trosa har vårdcentralen anställt geriatriker som ansvarar för läkarmedverkan i äldreomsorgen. I Borlänge finns läkare och tre team som ansvarar för hemsjukvården i hela kommunen. På Kalix hälsocentral finns läkare som enbart arbetar mot kommunens särskilda boenden och den kommunala hälso- och sjukvården i ordinärt boende.

Kunskap, kompetens och bra arbetsrutiner behövs för att kunna ge personer med många sjukdomar samtidigt en god och säker vård. Läkaren behöver finnas i en miljö som erbjuder kollegialt utbyte. Regionerna kan erbjuda en sådan miljö, liksom närhet till läkare inom specialiserad vård.

Ansvaret hos regionerna

Arbetsgivaransvar innebär kapacitet att kunna hantera frånvaro i form av sjukdom, semester, föräldraledighet och andra vakanser. Det handlar också om möjlighet att kunna rekrytera och erbjuda kompetensutveckling. Små kommuner med en eller två anställda läkare skulle bli sårbara och få svårt att säkerställa alla de specifika läkarbehov som finns inom den kommunala hälso- och sjukvården.

SKR ser inget hinder till att kommuner, liksom privata vårdgivare, kan utföra läkarinsatser. Det kan ibland vara en bra lösning. Men för att göra det möjligt krävs en lagändring som tillåter fördjupad avtalssamverkan mellan kommuner och regioner. Regionerna måste alltid ha kvar det yttersta ansvaret för att kunna säkerställa tillgången till läkare för att säkra en god och jämlik vård. Det beslutet måste vara en fråga för kommuner och regioner i samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.

Ett nationellt beslut om att låta kommuner få ta över läkaransvaret skulle försvåra utvecklingen mot en mer jämlik och tillgänglig vård för många äldre. Staten har däremot en viktig roll att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan kommuner och regioner.

En komplex fråga

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomför nu en granskning av läkarmedverkan i äldreomsorgen under pandemin – en granskning som är både viktig och välkommen. IVO:s slutsatser måste snabbt tas tillvara för att kunna utveckla kvaliteten inom den kommunala hälso- och sjukvården. Men fokus måste vara på att utveckla just kvaliteten, det ska inte blandas ihop med synbart enkla organisatoriska lösningar.

Att säkerställa en bra tillgång till läkare i kommunal hälso- och sjukvård är en komplex fråga som kräver flera parallella lösningar.

Nämnda personer

Marie Morell

Regionstyrelsens ordförande (M) Region Östergötland, vice ordförande (M) SKR:s sjukvårdsdelegation
Studier i statsvetenskap, sociologi och företagsekonom (Linköpings uni., 1996)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00