Debatt

Låt nya cancerbehandlingar komma patienterna till del

Cancer utgör ett allvarligt och växande hot mot folkhälsan. Nya behandlingsmetoder är ett viktigt verktyg för att minska risken och öka överlevnaden. Det skriver Oskar Lindeberg, Chef Market Access och Policy, MSD Sverige.

Bröstcancerpatienter är några av dem som kan gynnas av mer innovativa cancerbehandlingar.
Bröstcancerpatienter är några av dem som kan gynnas av mer innovativa cancerbehandlingar.Foto: Christine Olsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Cancer är en av de stora folksjukdomarna i Sverige och antalet cancerfall per år ökar. Enligt Socialstyrelsen diagnostiserades drygt 62 000 personer med någon form av cancer år 2020. I Dagens Medicin kan man läsa att det 2021 dog fler personer i cancer än i hjärt-kärlsjukdomar i Stockholms län, vilket är första gången cancer som sjukdom orsakat flest dödsfall.

Immunterapi ökar överlevnaden

Samtidigt har nya behandlingsmetoder, som till exempel immunterapi, spelat en viktig roll för att öka överlevnaden. Immunterapi som cancerbehandling introducerades i Europa 2011 och har i kliniska prövningar visat minskad risk för sjukdomsprogression och ökad överlevnad jämfört med mer traditionella behandlingsmetoder. Användningsområdet har dock varit begränsat till behandling av lokalt avancerad eller metastaserad sjukdom (palliativ behandling). Sedan 2018 har användandet av immunterapi flyttats fram och har börjat användas för att behandla en rad olika cancerformer i tidigare stadier.

En rapport från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE), på uppdrag av MSD, om värdet av tidig behandling av cancer med immunterapi i Sverige pekar på betydelsen av tidigare behandling av cancer med immunterapi för att förhindra återfall och förbättra livskvaliteten hos patienterna.

Rapporten visar på stora skillnader i överlevnad, livskvalitet och kostnader mellan senare och tidigare sjukdomsstadier. Resultat från kliniska studier visar att behandling med immunterapi i tidigare stadier inom exempelvis bröst- och njurcancer, kan förhindra återfall i högre utsträckning än tidigare.

Livskvaliteten förbättras

År 2019 publicerades data som visade att upp till 40 procent av njurcancerpatienter drabbades av återfall inom fem år och upp till 15 procent utvecklade metastatisk sjukdom inom samma tidsperiod. Även 40 procent av patienter med tidiga stadier (I-III) av trippelnegativ bröstcancer drabbas enligt en annan studie av återfall. På längre sikt kan förhindrande av återfall leda till en minskning av antalet patienter som utvecklar metastaserad cancer, då risken för spridd sjukdom minskar.

Ur ett samhällsperspektiv kan det innebära att sjukdomsbördan blir mindre, att sjukfrånvaron minskar och att livskvaliteten för patienter ökar. Bara för lungcancer beräknades kostnaden för sjukfrånvaro i Sverige till 288 miljoner kronor och till 2,7 miljarder kronor för förtida död (2019) [6]. Den stora kostnaden för förtida död är ett resultat av den låga överlevanden i lungcancer, något som skulle kunna förbättras genom bland annat tidigare upptäckt i primärvården, screening och behandling.

Tidigare behandling kräver tidigare upptäckt.

Att behandla fler patienter med immunterapi kan utgöra en utmaning för vården i ett initialt skede, med ytterligare resursåtgång och ökade kostnader. I vissa regioner har man börjat titta på eller redan implementerat förlängda behandlingsintervaller med immunterapi för att frigöra resurser i vården.

Frigör resurser i vården

Väljer man att avsätta resurser till tidigare cancerbehandling, finns framtida potentiella vinster att göra exempelvis i form av minskad sjukfrånvaro. Cancer utgör ett allvarligt och växande hot mot folkhälsan, men nya behandlingsmetoder är ett viktigt verktyg för att minska risken och öka överlevnaden.

För att immunterapi ska komma cancerpatienterna till gagn, krävs dock tydlig handling från såväl politiker som aktörer i vården, framför allt på tre viktiga områden:

  • Upptäck cancern tidigare. Se till att läkare i primärvården har det stöd och den tid som krävs för att i tidigt skede kunna upptäcka symtom hos patienten samt vidareutveckla screeningprogram för att fånga upp högriskpatienter. Tidigare behandling kräver tidigare upptäckt.
  • Tänk långsiktigt. Se investeringar i innovativa cancerbehandlingar som en långsiktig investering. I det korta perspektivet kan det innebära ökade kostnader, men kan på lång sikt leda till avsevärt minskade kostnader för samhället och minskat lidande för patienterna.
  • Främja flexibilitet. Behandlingar med immunterapi kan i vissa fall användas med förlängda intervaller mellan behandlingarna. Här kan regionpolitikerna ge professionen möjlighet att effektivisera vårdprocesser genom användandet av nya behandlingar i syfte att frigöra resurser i vården och öka patientgenomströmningen.

Innovativa behandlingar mot cancer finns tillgängliga. Nu måste vi se till att de till fullo kommer patienterna till gagn.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00