Debatt

Låt företagshälsovården sköta sjukskrivningen

Den viktigaste argumentet för att ge företagshälsorna en starkare och tydligare roll i sjukskrivningsprocessen är att de finns på rätt plats – nära arbetsplatserna. Det skriver Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges företagshälsor.

Debattören är inte imponerad av slutsatserna i den senaste utredningen om den svenska sjukskrivningsprocessen.
Debattören är inte imponerad av slutsatserna i den senaste utredningen om den svenska sjukskrivningsprocessen.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Kostnaden i sjukförsäkringssystemet kommer att öka radikalt inom ett par år när den psykiska ohälsan bland den arbetande delen av befolkningen rusar.

Systemfel i sjukförsäkringen

Tidigt i höstas presenterades ännu en offentlig utredning om den svenska sjukskrivningsprocessen. Utredningen blev, precis som många av dess föregångare, ytterligare en illustration av ett grundläggande systemfel i den svenska sjukförsäkringen. Ännu en utredning som inte till fullo tar med arbetsplatsen som är själva kärnan i mötet mellan sjukdom och arbete. Vi föreslår därför i en rapport att företagshälsorna ska ges ett tydligt huvudansvar för handläggningen av sjukfall de första 90 dagarna.

Den viktigaste argumentet för att ge företagshälsorna en starkare och tydligare roll i sjukskrivningsprocessen är att de finns på rätt plats – nära arbetsplatserna. I dag läggs mycket energi på att få olika aktörer att samverka och samordnas i utkanten av den arena där det mesta avgörs. Men ingen av dessa har en vardaglig direktkontakt med de personer och de arbetsplatser som berörs. När sjukskrivningsprocessen huvudsakligen hanteras av aktörer utanför arbetsplatserna uppstår ett enormt behov av dokumentation, informationsöverföring och samordning.

Delegera ansvar till företagshälsorna

Det finns mycket att vinna på att delegera ansvaret för prövning av sjukpenning till företagshälsorna. Det skulle kunna ge såväl bättre bedömningar som bättre stöd till sjukskrivna och bättre förebyggande arbete.

Det är svårt att bedöma arbetsförmåga. Bedömningen kan bara göras i relation till specifika arbetsuppgifter i en specifik miljö. I dag ska intygsskrivande läkare (med begränsad kunskap om arbetsplatsen) skicka ett intyg till Försäkringskassans handläggare (med begränsad kunskap om både patient och arbetsplats) som ska göra en bedömning av om det föreligger arbetsoförmåga på grund av sjukdom. Låt i stället en företagshälsa, med god kunskap om både arbetsplats, arbetsgivare och arbetstagare, göra den bedömningen.

Arbetsgivaren har ett tydligt rehabiliteringsansvar. Samtidigt är det inte alltid som en arbetsgivare ens får veta vilken diagnos som ligger till grund för en sjukskrivning. Och när informationen från väl hittar fram har det ofta gått lång tid och återgång i arbete har blivit svårare. Om både bedömning och beslut låg hos företagshälsan skulle det skapa helt andra förutsättningar för arbetsgivaren att tidigt ta sitt ansvar.

”En fullt möjlig reform”

En företagshälsa som har en naturlig roll i handläggningen av enskilda sjukfall kommer också att bygga en erfarenhet och en ställning som stärker arbetsgivaren i det systematiska förebyggande arbetet. Många företagshälsor arbetar alltmer tillsammans med arbetsgivaren, inte bara med systematiskt arbetsmiljöarbete, utan också med ett bredare hälsoförebyggande arbete. Även detta skulle sannolikt stärkas av en mer direkt koppling till de sjukfall som inträffar på arbetsplatsen.

Om både bedömning och beslut låg hos företagshälsan skulle det skapa helt andra förutsättningar för arbetsgivaren att tidigt ta sitt ansvar.

I rapporten beskriver vi hur en delegering av ansvar kan gå till. Det kommer att krävas en lagändring, ett uppföljande förordnings- och föreskriftsarbete samt tydliga politiska signaler till Försäkringskassan men det är en fullt möjlig reform. Om en privat aktör ska ta över viss handläggning av ärenden inom sjukförsäkringen bör det givetvis ställas tydliga krav på vilka aktörer som kan komma i fråga. Försäkringskassan bör därför ges rätt att i en föreskrift reglera vilka krav som ska ställas på företagshälsorna. En utgångspunkt kan vara den certifiering som redan görs av leverantörer av det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet.

Förbättra processen

I dag ökar sjukfrånvaron. Det finns tydliga politiska cykler där sjukfrånvaron drivs nedåt eller uppåt av direkta politiska beslut, åtstramningar följs av uppmjukningar. Regeländringar och förskjutningar i tillämpningen kan förändra nivån, och få kostnaderna att röra sig nedåt eller uppåt. Men de får inte processen att fungera bättre. Vi är övertygade om att det är dags för en mer grundläggande förändring. En trygg och stabil sjukförsäkring byggs bäst nära de arbetsplatser där det mesta ändå avgörs. Låt företagshälsorna sköta sjukskrivningen de första 90 dagarna.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00