Det här innehåller propositionen om primärvården

PROPOSITION. God och nära vård-utredningen med Anna Nergårdh i spetsen har nu lett till ytterligare en proposition från regeringen, med fokus på tillgänglighet, delaktighet och en personcentrerad vård.

Coronapandemin har brutalt blottat många brister inom vårdsektorn som diskuterats de senaste åren. Det har återigen visats sig att, förutom beredskap, behöver rutiner, personal- och kompetensbehov och tillgängligheten öka och samordnas.

Regeringens proposition utgår från ett delbetänkande av utredningen som anger inriktningen för en långsiktig primärvårdsreform med måla att förbättra tillgängligheten, öka kontinuiteten och göra patienten mer delaktig.

I propositionen föreslås att regioner och kommuner ska modernisera och anpassa primärsjukvården till de strukturella förändringar som skett på hälso- och sjukvårdsområdet. 

Login