Debatt

Därför behöver Socialstyrelsen starta ett kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering

Med anledning av Sveriges ordförandeskap för EU är Socialstyrelsen i början av maj värd för ett möte gällande frågor som rör vårdpersonals yrkesutövning. Regeringen borde använda detta tillfälle för att synliggöra Sverige som ett föregångsland Det skriver ordföranden för fem fack- och professionsförbund.

Den analys som Socialstyrelsen har gjort sammanfaller med det som vi och flera andra professions- och brukarorganisationer tidigare lyft fram, skriver debattörerna.
Den analys som Socialstyrelsen har gjort sammanfaller med det som vi och flera andra professions- och brukarorganisationer tidigare lyft fram, skriver debattörerna.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Ida Kåhlin
Förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter
Kjell Olsson
Ordförande Dietisternas Riksförbund
Kristina Taylor
Ordförande Sveriges Psykologförbund
Cecilia Winberg
Förbundsordförande Fysioterapeuterna
Kerstin Wiström
Ordförande Svenska Logopedförbunde

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för nationella riktlinjer inom områdena rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Vi kan nu glädjande konstatera att den analys som Socialstyrelsen har gjort sammanfaller med det som vi och flera andra professions- och brukarorganisationer tidigare lyft fram. Det behövs ett nationellt kunskapscentrum som kan samla och samordna arbetet inom området och arbetet bör ledas av en Chief Rehabilitation Officer, CRO.

Ojämlik tillgång till vård

Det råder en stor ojämlikhet i landet när det gäller tillgång till rehabilitering, habilitering och hjälpmedel och kvaliteten varierar. Det saknas även en nationell samordning av området. Ett ökat fokus på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser är en betydande del i omställningen till nära vård.

Det är dags att vi i Sverige tar ansvar och synliggör den avgörande roll som rehabilitering och habilitering har för hälsa och hållbar utveckling, både nationellt och internationellt.

För att Sverige bättre ska kunna möta de utmaningar vi står inför, både avseende befolkningens hälsa och hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning, behövs ett nationellt ansvarstagande för dessa frågor. I enlighet med Socialstyrelsens analys anser vi att det behövs ett bredare och nationellt samordnat arbete som på en strukturell nivå kan stödja med kunskap, utveckla, integrera och följa upp hälso- och sjukvårdens rehabilitering och habilitering. Det behövs ett nationellt kunskapscentrum som kan samla och samordna arbetet i samverkan med myndigheter, lärosäten, regioner och kommuner.

Men Sverige behöver även förbättra vår samverkan kring rehabilitering och habilitering i ett internationellt perspektiv. WHO beskriver rehabilitering som en förutsättning för en god vård och jämlik hälsa i befolkningen och har under en längre tid lyft behovet av att hälso- och sjukvården behöver ett stärkt fokus inom området. Det är dags att vi i Sverige tar ansvar och synliggör den avgörande roll som rehabilitering och habilitering har för hälsa och hållbar utveckling, både nationellt och internationellt.

Stärk Sveriges internationella arbete

I dag har Sverige en Chief Medical Officer (CMO) och en Chief Nursing Officer (CNO) med uppdraget att representera Sverige gentemot EU, WHO eller andra internationella sammanhang i frågor som rör hälsa samt läkares, sjuksköterskors och barnmorskors yrkesutövning. I ett fåtal andra länder, exempelvis Storbritannien och Australien, finns en så kallad Chief Allied Health Officer som företräder områden och professioner inom hälso- och sjukvården som inte är läkare eller sjuksköterskor.

Benämningen Chief Rehabilitation Officer finns inte internationellt, men enligt Socialstyrelsen skulle en sådan funktion kunna ha ett särskilt ansvar för samordning av rehabiliterings- och habiliteringsområdet, samt frågor kring professionsutövningen gällande yrkesgrupper såsom arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, logopeder och psykologer. Att på detta sätt stärka Sveriges internationella arbete inom området är en åtgärd som vi stöttar till fullo.

En nationell samordnare behövs

Med anledning av Sveriges ordförandeskap för EU är Socialstyrelsen i början av maj värd för det möte som samlar EU:s alla CMO:s och CNO:s. Regeringen borde använda detta tillfälle för att synliggöra Sverige som ett föregångsland när det gäller frågor om rehabilitering och habilitering. Att inrätta funktionen Chief Rehabilitation Officer, CRO, med ett nationellt såväl som internationellt samordningsansvar för frågor som rör rehabilitering och habilitering vore en kraftfull markör.

Vår uppmaning till regeringen är att ge Socialstyrelsen i uppdrag att:

  • inrätta ett nationellt kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering med uppdraget att stödja med kunskap, utveckla och följa upp hälso- och sjukvårdens arbete inom områdena.
  • ge en nationell samordnare för rehabilitering och habilitering i uppdrag att leda detta kunskapscentrum, samt i rollen som Chief Rehabilitation Officer företräda Sverige i internationella sammanhang.

Detta skulle vara viktiga steg för en hållbar och hälsofrämjande samhällsutveckling i Sverige, EU och världen.

Nämnda personer

Ida Kåhlin

Förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter, universitetslektor i arbetsterapi Linköpings universitet
fil. dr. arbetsterapi (Linköpings uni. 2015)

Cecilia Winberg

Förbundsordförande Fysioterapeuterna
med. dr. i rehabiliteringsmedicin (Lunds uni., 2014)

Kristina Taylor

Ordförande Sveriges psykologförbund
Psykologexamen (Linköpings uni., 2002)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00