Debatt

Därför är det nödvändigt med slumpvisa drogtester på offentliga arbetsplatser

Genom att inkludera offentliga arbetsgivare i möjligheten att drogtesta slumpmässigt, kan vi minska bruket och efterfrågan på narkotika, strypa gängens inkomster och därmed stävja den ökande våldsvågen. Det skriver Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges företagshälsor.

”En amerikansk forskningsstudie, vars syfte var att bedöma möjligheten att upptäcka droganvändning på en arbetsplats genom drogtestning, visade att slumpmässig testning var en mycket effektiv metod för att upptäcka såväl dagligt bruk som frekvent helganvändning.”
”En amerikansk forskningsstudie, vars syfte var att bedöma möjligheten att upptäcka droganvändning på en arbetsplats genom drogtestning, visade att slumpmässig testning var en mycket effektiv metod för att upptäcka såväl dagligt bruk som frekvent helganvändning.”Foto: Claudio Bresciani/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Orsakerna till den ökande våldsvågen är flera men det går inte att blunda för att efterfrågan på narkotika är en av de största anledningarna till att vi befinner oss i denna situation. Om Sverige ska kunna bekämpa den ökande våldsbrottsligheten och kopplingen till narkotikahandeln behövs en holistisk strategi som bland annat innebär fler drogpreventiva åtgärder.

Fler använder narkotika

Narkotika är en mycket lukrativ marknad, och den höga efterfrågan på dessa substanser skapar incitament för kriminella att engagera sig i handeln. Gängkriminalitet och narkotikahandel är ofta nära sammankopplade fenomen. Gängen är inblandade i olika former av organiserad brottslighet, inklusive narkotikasmuggling, produktion och försäljning. När det finns en ökad efterfrågan på narkotika ökar konkurrensen bland gängen om kontrollen över narkotikamarknaden. Dessa konflikter ser vi nu eskalera till våldsamheter, inklusive skjutningar, sprängningar och knivdåd, vilket bidrar till den ökande våldsvågen.

Tillgången till narkotika är fortsatt hög i Europa. Enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning från 2017 hade totalt nio procent av Sveriges befolkning använt narkotika senaste året, inklusive icke-föreskriven användning av narkotikaklassade läkemedel. Andelen positiva drogtester (urinprov) bland arbetsplatsprover har ökat de senaste åren vilket indikerar ökad droganvändning bland yrkesverksamma, enligt siffror från Karolinska universitetslaboratoriet i Stockholm.

Beslagen av kokain tycks öka från år till år. Enligt Tullverket beslagstos mer än tre gånger så mycket kokain 2022 jämfört med året innan, från 261 kilo 2021 till 822 kilo 2022. Beslagen av amfetamin ökade från 330 kilo till 548 kilo. Även beslagen av tramadol och andra narkotiska läkemedel ökade stort. Drogförsäljningen i Sverige omsätter miljardbelopp varje år och är en central inkomstkälla för de kriminella gängen. Med andra ord göder drogförsäljningen det dödliga våldet som drabbas Sverige nu.

Drogtesta personalen

Att arbeta med drogprevention i arbetslivet är inte bara en viktig pusselbit för att knäcka gängkriminaliteten. Det handlar också om att värna människors hälsa och säkerhet. Ett missbruk av alkohol eller droger är inte bara ett problem för den enskilda individen utan leder även till negativa konsekvenser på arbetsplatsen i form av minskad produktivitet, ökad risk för sjukfrånvaro, för olyckor och för arbetsrelaterade personskador. Inom vissa områden utgör bruk av droger en direkt fara för människor och samhället exempelvis i trafiken, inom rättsväsendet eller inom hälso- och sjukvården.

Vi välkomnar att parterna på arbetsmarknaden gör överenskommelser kring kvalitetssäkrad slumpvis drogtestning, där arbetstagares och arbetsgivares behov vägs in.

Det är uppenbart att de åtgärder som har vidtagits hittills inte har räckt för att strypa gängens viktiga inkomstkälla. Inte heller för att förbättra människors hälsa och säkerhet genom minskad droganvändning, eller för att minska den drogrelaterade risken för ohälsa, skador och död i arbetslivet. Vi som samhälle kan och behöver göra mer.

I dag finns det möjlighet för privata arbetsgivare att genom överenskommelser utföra slumpvisa drogtester bland personal på arbetsplatsen – detta omfattar dock inte offentliga arbetsgivare, som stat, region och kommun. Om vi på allvar ska motverka bruket av illegala droger behöver detta ses över.

Nödvändigt med effektiv drogprevention

Fördelarna med slumpvisa kvalitetssäkrade drogtester är flera. Det är en effektiv metod för alkohol- och drogprevention, som förbättrar förutsättningarna för snabb rehabilitering vid positiva testresultat. En amerikansk forskningsstudie, vars syfte var att bedöma möjligheten att upptäcka droganvändning på en arbetsplats genom drogtestning, visade att slumpmässig testning var en mycket effektiv metod för att upptäcka såväl dagligt bruk som frekvent helganvändning. Detta talar för att just testning är en lämplig metod för tidig identifikation och att ett preventivt alkohol- och drogarbete på arbetsplatsen som inkluderar testning sannolikt kan ha en förebyggande effekt.

Samtidigt förekommer det kritik och oro kring att drogtester inte är förenligt med anställdas integritet. Det är en fråga som behöver vägas in, liksom behovet av en effektiv drogprevention på arbetsplatser i syfte att öka säkerheten och hälsan och tryggheten för de människor som vistas på arbetsplatsen.

Vi välkomnar att parterna på arbetsmarknaden gör överenskommelser kring kvalitetssäkrad slumpvis drogtestning, där arbetstagares och arbetsgivares behov vägs in. Vi vet att när detta har införts på arbetsplatser har bruket av droger minskat, vilket motiverar slumpmässiga drogtester. Vi kommer nu att bjuda in parterna på svensk arbetsmarknad för att diskutera hur formerna för detta kan utvecklas. Vi söker också dialog med politiken för att diskutera kommande steg och eventuella behov av förändrad lagstiftning.

Stryp gängens inkomstkälla

Därför uppmanar vi regeringen till att utreda hur drogtestning även på offentliga arbetsplatser kan genomföras på ett säkert sätt. I ett senare skede behöver möjligheten tillämpas – av såväl privata som offentliga arbetsgivare. Tillsammans kan vi vända trenden, minska bruket av droger, förbättra människors hälsa och strypa gängens inkomstkälla.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00